Profese dietní sestra – aktuální změny

Příspěvek prezentuje aktuální vývoj pojetí Nanda terminologie. Zmiňuje transformaci struktury taxonomie v podobě třinácti diagnostických domén a nastiňuje negativa nekorektního pojmosloví při nedodržení Nanda syntaktické stavby pojmů.

Problémy se zařazováním pracovníků s pestrou náplní činností

Novým označením pracovníků dřívější profese dietní sestra je nutriční asistent či nutriční terapeut. Dnes už je všeobecně známo, že rozhodujícím kritériem pro zařazení pracovníka je náplň jeho činností. Zařazení, které neodpovídá novým zákonům (Vyhláška o činnostech, Sbírka zákonů č. 424/2004), je nutné přepracovat.

Znamená to, že konkrétní pracovník je zařazen podle skutečně vykonávaných činností a vzdělání. U pracovníků v nutrici může vzhledem k širokému spektru vykonávaných činností a pestrým formám zaměstnávání dojít k problémům. Ty plynou už jen z toho, že jejich zaměstnavateli jsou jak zdravotnická zařízení, tak sociální sféra, ale i firmy poskytující stravovací služby zdravotnickým zařízením a ústavům sociální péče či domovům důchodců.

Obě profese, o kterých je zde řeč, patří do nelékařských zdravotnických profesí – mezi ty pracovníky, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání příslušné způsobilosti (§ 15 – nutriční terapeut – NT a §32 – nutriční asistent – NA).

Je-li však nutriční terapeut či asistent zařazen jako administrativní či provozní profese, nelze v jeho náplni činností uvádět odborné nutriční činnosti a tento zákon se na něj nevztahuje.

V takovém zařízení pak vznikne situace, kdy není odborně zajištěna a garantována příprava stravy pro nemocné. Jde jistě o paradoxní situaci, je-li garance stravování pacientů odborným pracovníkem této profese součástí akreditačních požadavků, a dostupnost pracovníků této profese pro nemocné indikátorem kvality poskytované péče. Osobně by mne zajímalo, jak v takové situaci budou reagovat zdravotní pojišťovny při uzavírání smluv o poskytování péče. Předpokládám, že by došlo k vyžádání odborného stanoviska SKVIMP LS JEP, kde je Standard léčebné výživy materiálem, který rovněž specifikuje potřeby odborných aktivit a personálního zajištění při poskytování nutriční péče nemocným. Přitom může dojít k situaci, kdy zdravotnické zařízení zaměstnává jen jednoho pracovníka této profese a ostatní jsou zaměstnanci firmy, poskytující zdravotnickému zařízení stravovací služby. V takovém případě jde o situaci, kdy není zajištěna potřebná nutriční péče pacientům v riziku malnutrice či s nutričními problémy (například není možné zajistit bilanci příjmu živin ani edukaci nemocných). Může dojít i k situaci, že s ohledem na mzdové náklady jsou zařazeni všichni pracovníci dosavadní profese dietní sestra do profese nutriční asistent. V takovém případě je třeba si uvědomit, že nemohou provádět kontrolní činnost a při rozpisu služeb je třeba zajistit dostupnost alespoň jednoho pracovníka zařazeného jako nutriční terapeut. Za výkon povolání NA se totiž považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem NT.

Pro vysvětlení je vhodné také uvést, co se považuje za výkon povolání nutričního terapeuta – je to činnost v rámci preventivní péče na úseku klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Dále se NT ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči v oboru klinické výživy.

Odborná způsobilost k výkonu povolání NT se získává absolvováním:

* akreditovaného zdravotnického bakalářského studia pro přípravu nutričních terapeutů* tříletého studia – diplomovaná dietní sestra (zahájeno nejpozději ve školním roce 2004 2005)* nejméně tříletého studia diplomovaný nutriční terapeut (připravené studium)* oboru dietní sestra na SZŠ (zahájeno nejpozději ve školním roce 2004 – 2005) s podmínkou, že tento absolvent může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání NT. Do té doby pouze pod odborným dohledem.

Dosavadní dietní sestry s delší než tříletou praxí jsou tedy (ve vazbě na vykonávané činnosti) oprávněny k používání označení nutriční terapeut.

Výzva autorky čtenářům Sestry

V současné době zjišťujeme, že jsou zaměstnavatelé, kteří na vydání zákona a následujících vyhlášek nereagují, zaměstnanci mají nedostatek informací, případně informace zcela rozporné či nepochopitelné – například, že kvalifikaci k výkonu profese nemá nikdo, kdo ukončil dosavadní formy studia. Velmi proto vítám možnost informovat kolegyně a kolegy na stránkách časopisu Sestra a vnímám toto sdělení jako úvodní k dané problematice. Předpokládám, že v průběhu tohoto roku se mnoho ohlasů a poznatků z terénu objeví i ve vazbě na blížící se ukončení přechodného období a potřebou získání oprávnění k samostatnému výkonu povolání.

Přitom ze strany Evropské unie lze očekávat i ve zdravotnictví sílící tlak na kvalitu poskytovaných služeb a ze strany stále více informovaných pacientů i soudní pře související s poskytnutými službami. Přitom kvalitní a kvalifikovaně poskytovaná nutriční péče je nutnou a nedílnou součástí kvalitních služeb, nemluvě o jejím významném ekonomickém přínosu nejen pro zdravotnické zařízení, ale i pro finanční prostředky státu. Spokojenost pacienta s péčí poskytnutou ve zdravotnickém zařízení se stále bude řídit jeho subjektivními pocity a poznatky a ty budou vždy převážně z oblasti komunikace, kvality ubytování a kvality stravování.

Ohodnoťte tento článek!