Projekt centrální registrace sester v ČR

I když jsou systémy centrální registrace v jednotlivých státech rozdílné, základní cíl a postup je shodný. Nutí totiž sestru, aby se celoživotně vzdělávala. Registrace umožňuje srovnatelnost vzdělání a volný pohyb sester v rámci pracovního uplatnění v zemích Evropské unie. Je-li povinná, dává také přesné statistické údaje o ošetřovatelské profesi v dané zemi.

Z historie registrace

Nejdelší tradici má registrace v zemích s liberálním školstvím (např. Velká Británie, USA, Kanada apod.). Stát nebo jeho spolkové země vydávají centrálně totiž pouze rámcové požadavky na obsah učebních osnov ošetřovatelské školy, který každá škola rozpracuje podle svých potřeb a předloží k akreditaci. Programy přípravy sester k povolání se tak liší. Aby byla sestra oprávněna vykonávat ošetřovatelské povolání např. ve všech zemích spolkového státu, podstoupí registrační zkoušku před centrální komisí. Teprve potom má právo po určitou dobu (1 registrační cyklus) pracovat jako sestra v celém státě. Během cyklu plní podmínky registrace a po jeho uplynutí ji obnoví.

V některých zemích je již po mnoho let registrace sester povinná, jinde je v současné době dobrovolná, někde se teprve připravuje. Povinná registrace umožňuje navíc získat relevantní informace o počtu, složení, vzdělání a odborném zaměření pracovníků aktivních v ošetřovatelské profesi. Centrální registrace sester tedy není zbytečný výmysl, ale smysluplná, užitečná věc.

U nás byla zavedena registrace diplomovaných sester již ve třicátých letech, avšak celý systém po roce 1948 s příchodem socialistické éry zcela zanikl. Teprve před několika lety se k němu jako k nezbytnému požadavku znovu vrátila koncepce českého ošetřovatelství (Metodický pokyn č. 6/1998 Věstníku MZ ČR). Rada pro rozvoj ošetřovatelství MZ ČR začala připravovat systém centrální registrace ihned po schválení koncepce v roce 1998. Bylo třeba vypracovat metodiku, která na jedné straně splňuje obecné cíle, na druhé však akceptuje podmínky a možnosti sester v České republice. Zavedení v praxi vyžadovalo pečlivou přípravu. Bylo třeba:

– Vypracovat přiměřený kreditní systém, tzn. připravit a rozličně bodově ohodnotit různorodé vzdělávací aktivity sester a jejich hodnotu vzájemně vyvážit.

– Určit přiměřenou délku registračního cyklu a potřebný počet kreditů.

– Vypracovat metodický postup registrace.

– Založit centrální registr sester – určit instituci, která centrální registr sester organizačně a technicky zajistí.

– Zapracovat registraci do příslušných právních norem.

Všemi uvedenými úkoly se Rada pro rozvoj ošetřovatelství intenzívně zabývala. Byl vypracován návrh kreditního systému, který byl ověřen ve dvou následných studiích na velkém vzorku sester (zhruba dvakrát 3 500 sester) a potřebně korigován. V této fázi se Rada letos rozhodla připravený projekt registrace zveřejnit, i když je ještě třeba, aby byla dopracována některá rozhodnutí, k nimž je kompetentní pouze státní orgán, tj. ministerstvo zdravotnictví.

Definice registrace

Registrace je systém permanentní kontroly celoživotního odborného růstu sester. Každá sestra v pravidelných, opakujících se cyklech během svého profesního života prokazuje, že soustavně rozvíjí a obnovuje své odborné znalosti

Kdo se bude registrovat

Registrace by se měla týkat všech českých sester a porodních asistentek, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání na středních nebo vyšších zdravotnických školách, které pracují v nemocniční nebo terénní praxi, nebo které vyučují ošetřovatelství v různých vzdělávacích institucích. Jsou to sestry, které jsou oprávněné k výkonu povolání v oborech zdravotní sestra, všeobecná sestra, dětská sestra, psychiatrická sestra, ženská sestra, sestra pro ARO a JIP a porodní asistentka. Pracují v lůžkovém nebo terénním zařízení rezortu zdravotnictví nebo rezortu sociální péče nebo vyučují ošetřovatelství ve vzdělávacích institucích rezortu zdravotnictví nebo školství.

Registrační cyklus

Registrace se opakuje v pravidelných pětiletých cyklech. Existují 2 typy registrace: registrace vstupní a registrace řádná (cyklická).

– Vstupní registrace (1. cyklus) je zahájena zanesením sestry do centrálního registru, o které požádá registrační centrum do 3 měsíců po prvním nástupu do zaměstnání. K žádosti o vstupní registraci přiloží kopii vysvědčení o získané kvalifikaci a potvrzení o zaplacení registračního poplatku. Stačí, když se prokáže vysvědčením o ukončení střední nebo vyšší zdravotnické školy. Po zanesení do registru obdrží registrační kartu s registračním číslem a označením její validity (doby platnosti). Registrační číslo zůstává sestře, pokud je registrovaná opakovaně, trvale stejné.

Od data vydání průkazu běží sestře první registrační cyklus, který trvá maximálně 5 let. Sestra v něm plní podmínky řádné registrace. Vzdělávací aktivity zaznamenává do Indexu odbornosti. Je oprávněna užívat titul registrovaná sestra. Jakmile sestra během tohoto období prokáže, že splnila podmínky řádné registrace (získá 40 kreditních bodů), může o tuto registraci požádat.

– O řádnou registraci by měla sestra požádat nejpozději 3 měsíce před uplynutím platnosti vstupní registrace (maximálně 5 let). Sestra může být řádně registrována, pokud během registračního cyklu odpracovala alespoň 2500 hod. v ošetřovatelské praxi a získala minimálně 40 kreditů. Jinak se musí podrobit registrační zkoušce.

Ošetřovatelská praxe

Ošetřovatelskou praxí se rozumí výkon povolání sestry nebo porodní asistentky nebo pedagogická činnost ošetřovatelského zaměření v zaměstnaneckém poměru v rezortu zdravotnictví, sociální péče nebo školství.

Žádost o řádnou registraci

K registraci se sestra přihlašuje písemně nebo osobně v registračním centru. K registraci potřebuje:

– vyplněnou formalizovanou přihlášku

– doklady o absolvované ošetřovatelské praxi potvrzené vedoucí sestrou zdravotnického zařízení

– záznam o vzdělávacích aktivitách v hodnotě minimálně 40 kreditů, které sestra doloží některým z následujících způsobů:

– záznamem v Indexu odbornosti

– seznamem absolvovaných aktivit označených počtem získaných kreditů, který potvrdí vedoucí sestra zdravotnického zařízení nebo zaměstnavatel. Vedoucí sestře seznam potvrdí ředitel příslušného zařízení.

– potvrzení o zaplacení registračního poplatku.

Registrační komise

Centrální registrační komisi tvoří skupina odborníků v ošetřovatelství, které jmenuje ministerstvo zdravotnictví, případně komora sester a porodních asistentek, pokud vznikne. Komise dohlíží nad průběhem registrace a vyjadřuje se k některým zásadním otázkám. Komise plní tyto hlavní úkoly:

– Podle potřeby posuzuje žádosti sester o registraci.

– Akredituje pořádané akce (vyřizuje žádosti o akreditaci).

– Vydává registrační čísla a registrační průkazy.

– Organizuje odborné registrační zkoušky pro sestry, které v registračním cyklu nezískaly potřebný počet kreditů.

Odborná registrační zkouška

Odbornou registrační zkoušku by měla podstoupit sestra, která během registračního cyklu nezískala potřebný počet kreditů nebo nemá dostatečnou praxi (alespoň 2500 hod.). Sestra při zkoušce prokazuje, že má ve svém oboru aktualizované odborné znalosti. Obsah a metodiku zkoušky stanoví registrační komise. Zkouška může zohlednit odborné zaměření sestry, nemůže však být nahrazena žádnou jinou zkouškou (státní, specializační atd.). Odborné registrační zkoušky probíhají 2krát ročně v registračním centru.

Kategorie registrace

Registrace sester by měla být dvoustupňová: V I. stupni registrace jsou zařazeny absolventky středních zdravotnických škol, ve II. stupni diplomované sestry, sestry s vysokoškolským vzděláním a sestry specialistky. Podmínky pro zařazení sestry do centrálního registru jsou pro oba stupně stejné. Splní-li sestra registrovaná v 1. stupni během registračního cyklu podmínky pro registraci 2. stupně (získá příslušnou odbornou způsobilost), může kdykoliv požádat o přeřazení. Platnost registrační karty zůstává i po přeřazení v původním termínu. Kreditní body získané v nižším stupni jsou validní i pro vyšší stupeň registrace.

Registrační centrum

Registrační centrum je instituce, která zajišťuje centrální registraci sester. Administrativní práci spojenou s registrací by měl provádět administrativní pracovník, jehož úvazek stanoví podle potřeby registrační komise. Registrační centrum zřizuje ministerstvo zdravotnictví, případně Komora sester a porodních asistentek, nebo touto činností mohou pověřit některou stávající instituci.

Povinnosti sestry ve vztahu k registraci

Po zavedení centrální registrace sester bude mít každá sestra možnost (při dobrovolné registraci) nebo povinnost (při povinné registraci):

– Přihlásit se do vstupní registrace.

– Kontinuálně se vzdělávat.

– Vést Index odbornosti.

– Evidovat individuální vzdělávací aktivity.

– Přihlásit se do vstupní registrace.

– 1krát za 5 let registraci obnovit.

Povinnosti hlavní sestry

Také pro hlavní sestry vyplývají z registrace některé úkoly. Měly by:

– Poskytnout sestře přihlášku k registraci.

– 1krát ročně potvrdit účast sestry na nemocničních seminářích.

– Požádat registrační komisi o akreditaci konference s regionálním dosahem.

– Zveřejnit kreditní systém.

– Vytvářet podmínky pro další vzdělávání sester.

Dobrovolná nebo povinná registrace

Bylo by užitečné, aby byla registrace povinná, protože kromě profesního růstu přináší mnoho potřebných údajů o ošetřovatelské profesi vůbec. Zatím však situace neslibuje, že se u nás povinnost registrace do připravovaných právních norem dostane. Zdá se, že není třeba čekat na zákon, neboť je možné zahájit dobrovolnou registraci. Pokud by byla později stanovena zákonem povinná registrace, mohlo by být každé sestře období dobrovolné registrace plnohodnotně započteno. Současně by dobrovolná registrace mohla být dalším zkušebním obdobím pro prověření metodiky centrální registrace.

Dobrovolná registrace určitě přinese užitek, jak se již zcela potvrzuje např. v Maďarsku, kde je nově zavedena, protože titul registrovaná sestra je jak v národním, tak zvláště mezinárodním měřítku velmi prestižní a má silný motivační charakter.

Závěr

Systém registrace je v současné době v ČR v podstatě připraven. Mnoho sester již netrpělivě čeká na jeho zahájení a pilně shromažďuje v Indexu odbornosti záznamy o všech absolvovaných vzdělávacích aktivitách. Proto by bylo velmi vhodné podpořit jejich motivaci pro další vzdělávání a co nejrychleji dobrovolnou registraci začít. Jakmile bude zřízeno registrační centrum, mohly by se sestry začít k registraci přihlašovat buď do vstupní registrace, pokud chtějí být vedeny v centrálním registru a zatím nesplňují podmínky řádné registrace, nebo přímo do řádné registrace, pokud mohou prokázat, že za posledních 5 let od data zahájení centrální registrace již podmínky splnily. Zahájení a postup by měly být co nejdříve avizovány ve zdravotnickém tisku.

Většina potřebných přípravných prací je již hotova. Máme připravený a v praxi ověřený kreditní systém, máme ucelený návrh metodiky centrální registrace, máme zavedené indexy, které evidují další vzdělávání, máme velký potenciál v motivovaných sestrách. Nepromarněme ho zbytečným otálením.

Proto je třeba, aby MZ ČR co nejdříve vytvořilo registrační centrum a jmenovalo centrální registrační komisi. Dobrovolná registrace pak může začít, aniž by zatím byla zakotvena v registraci.

Kompletní návrh centrální registrace sester byl předán odboru ošetřovatelství MZ ČR. n

Index odbornosti Fota Marta Jedličková

Ohodnoťte tento článek!