Projekt EUNIO zkracuje cestu ke kreditům

Po tříleté zkušenosti s e-learningovým vzdělávacím portálem pro lékaře (EUNI) se stejná forma studia otevírá i pro ošetřovatelské profese.

Elektronická UNIverzita pro Ošetřovatelské profese (EUNIO) zahájila svou činnost v květnu 2008. Je tedy „mladší sestrou“ portálu EUNI, na kterém se už třetím rokem vzdělává přes 9000 lékařů a lékárníků. Smyslem „elektronické univerzity“ je především zjednodušit proces přístupu k profesním kreditům, které jsou dnes u zdravotníků pracujících v ošetřovatelství vyžadovány ještě více než u lékařské obce.

Seminář nebo internet?

Platnost Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez lékařského dohledu, které je povinné od roku 2006, je limitována šesti lety, proto je nezbytné přistoupit na celoživotní vzdělávání. To lze samozřejmě absolvovat mnoha různými způsoby, z nichž většina předpokládá určitý finanční a časový výdaj (na některé semináře nebo kongresy je třeba čerpat dovolenou, zaplatit jednorázový poplatek, zajistit si pobyt apod.). Internetová cesta přináší několik významných benefitů – zejména úsporu nákladů a možnost skládání zkoušek z domova, tedy i časovou volnost. Registrace je velmi jednoduchá, přizpůsobená základním uživatelským schopnostem. Zvládnou ji tedy i ti, kdo se ve světě elektronických médií příliš nepohybují. Portál je dostupný na adrese www.eunio.cz.

Struktura zkoušek má jednotná pravidla

Každý, kdo se rozhodne pro uvedenou formu studia, si může před složením zkoušky nejprve otestovat své znalosti a současně se také seznámit s tím, jak má ve finále postupovat. Po přečtení lekce z oboru, který si zvolí, má tedy k dispozici cvičné otázky k textu a obvykle také k několika kazuistikám (tato část je označena: jako Edukace). Jeho úkolem je zatrhnout správné odpovědi. Na výsledek zkušebního testu se může hned podívat.

Poté vstoupí do souboru: Čeká ho zkouška, kde má za úkol v daném časovém limitu opět zodpovědět sadu otázek (k dispozici jsou vždy 3 soubory zkoušek, tj. 3 pokusy). Pokud „student“ uspěje a získá potřebný počet bodů, má nárok na udělení kreditů. Kreditní hodnocení portálu garantuje Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska.

Orientace na praxi

V současnosti je postupně spouštěno několik pilotních témat: Pády, Bolest, Stomie, Ošetřovatelská dokumentace, Nutriční podpora, Centrální a periferní vstupy. V plánu rozvoje portálu jsou připravena další, například Fyzikální vyšetření (v různých oborech), Nozokomiální infekce, Edukace v diabetologii, Komunikace s tělesně postiženými pacienty, Péče o seniory aj. Důraz je kladen především na to, aby lekce přinášely objektivní a aktuální sdělení, využitelná v každodenní praxi. Ti, kteří se do studia zapojí, budou mít už trvale otevřený přístup k novým informacím, jejichž prezentace je součástí aktualizačního systému. Kvalita jednotlivých lekcí je garantována kolegiem, které je nejvyšším řídícím orgánem na portálu EUNIO. Jeho členy jsou významné osobnosti českého ošetřovatelství.


PaedDr. Jaroslava Sladká, Pears Health Cyber (jaroslava.sladka@pearshealthcyber.com)

Ohodnoťte tento článek!