Projekt Leonardo da Vinci 2

Mgr. Eva Marková, ÚTPO 1. LFUK, Praha, Mgr. Jana Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Motol.

Projekt Leonardo 2 je rozvržen na léta 2001 až 2006. Jeho tématem je „Vývoj kompetencí a mobility staničních sester ke zkvalitnění péče o pacienty v nemocnicích“.

Do projektu Leonardo 2 je zapojeno 23 partnerů z 8 pilotních míst ze 7 evropských zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Maďarsko, Portugalsko, Španělsko (Katalánsko). 21. října 2004 byla završena tříletá práce v projektu závěrečným kolokviem, které se konalo na ministerstvu zdravotnictví v Paříži. Během kolokvia reprezentanti všech pilotních míst představili výsledky své práce. Českou republiku, pilotní místo Prahu, reprezentovala na kolokviu Eva Marková a Jana Nováková. Seznámily účastníky se vzdělávacím programem pro staniční sestry Řízení konfliktních situací, který pilotně ověřily ve FN Motol.

Z historie Leonarda 2

Návrh programu Leonardo da Vinci 2 byl v květnu 2001 předán francouzskou stranou (koordinátorem programu) do Bruselu, kde byl schválen. Pilotními místy v ČR se stal ÚTPO 1. LF UK Praha (PhDr. Alena Mellanová, CSc, Mgr. Eva Marková) a FN Motol (Mgr. Jana Nováková, Bc. Jiřina Tučkova). Záštitu nad programem v České republice mělo MZ ČR (vybraných seminářů se za ministerstvo zúčastňovala RNDr. Eva Plachejdová).

Cíle projektu:

* analýza kompetencí sester manažerek *vzdělávací program pro staniční sestry v managementu.

Specifické cíle:

* Identifikovat, analyzovat kompetence staničních sester (první linie řízení). * Definovat jejich kompetence. * Zmapovat vzdělávání staničních sester. * Navrhnout pro ně vzdělávací program v managementu. * Ověřit výsledky projektu v praxi.

Se zástupci ostatních zemí, kteří se Leonarda účastnili, jsme se zamýšleli, jaká je dnes funkce staniční sestry v Evropě. Funkční místo staniční sestry je nezastupitelné v organizační struktuře oddělení. Staniční sestra organizuje, řídí ošetřovatelskou péči a zajišťuje kvalitu ošetřovatelské péče. Pohybuje se v multidisciplinárním pracovním týmu profesionálů, reguluje komunikaci a informace, koordinuje aktivity atd. Staniční sestra velmi často musí řídit několik aktivit najednou, například účastní se lékařské vizity, kontroluje pokoje pacientů, podává informace pacientovi, upozorňuje sestry na problémy atd.

Zmapováni aktivit staniční sestry

V březnu 2002 jsme si společně s našimi zahraničními kolegy stanovili harmonogram postupu projektu. Od dubna do října 2002 probíhala první fáze projektu: identifikace a analýza kompetencí staničních sester. Pozorování činnosti staničních sester probíhalo ve FN Motol na pracovištích interny, chirurgie, oddělení intenzívní péče, pediatrie, gynekologie a urologie. Zde chceme zdůraznit, že nešlo o výzkum, jen o zmapování aktivit staniční sestry a porovnání s jinými zeměmi. Součástí pozorování byly strukturované rozhovory se staničními sestrami, vrchními sestrami a vedoucími lékaři oddělení. Po skončení pozorování a rozhovorů začala analytická práce. Provedené analýzy činností staničních sester jsme diskutovali s dalšími účastníky projektu v rámci tzv. binomů, tzn. setkání vždy dvou partnerů z různých zemí. V prvním roce projektu byla naším partnerem Belgie. Pilotní místa vytvořila společně na mezinárodním semináři v Lisabonu v prosinci 2002 referenční rámec kompetencí staničních sester a každá země pak svůj referenční rámec. Další fází projektu Leonardo 2 (leden až listopad 2003) byla analýza potřeb vzdělávání staničních sester. Pilotní místa měla na základě této analýzy navrhnout program vzdělávání pro staniční sestry v managementu a ověřit jej v praxi (listopad 2003 – březen 2004). Ve FN Motol ukázala analýza kompetencí staničních sester, že nejvíce problémů přináší kompetence řízení konfliktních situací. Analýze potřeb vzdělávání byl v březnu v Sofii věnován seminář. V té době se také blížila první polovina projektu. Všechna pilotní místa provedla hodnocení dosavadní osmnáctiměsíční práce. Následovala národní kolokvia v jednotlivých zemích. Během roku 2003 byla naším partnerem v binomu Paříž, takže se pařížské kolegyně zúčastnily našeho kolokvia v květnu 2003 ve FN Motol a my jsme na oplátku byly v Paříži na jejich kolokviu v červnu 2003. V ÚTPO jsme navrhli vzdělávací program zaměřený na řízení konfliktních situací v pracovním týmu. Ten jsme společně s FN Motol představili ostatním účastníkům na semináři v Barceloně v září 2003. Vzdělávací program jsme na základě připomínek od kolegů z dalších zemí upravili a vytvořili návrh hodnocení programu. Evaluaci vzdělávacího programu jsme představili na semináři v Marseille v prosinci 2003. Od ledna do března 2004 jsme ověřili vzdělávací program Řízení konfliktních situací v týmu ve FN Motol. Program byl úspěšný. Zájem o něj projevila PL Bohnice, a proto jsme jej upravili podle jejích potřeb. Poté zde byl realizován, čímž cíle celého projektu byly naplněny.

Konečná podoba Leonarda – Průvodce

V dalších měsících nás čekala náročná práce – zpracování výsledků pilotních míst. Koordinátoři jednotlivých míst byli jmenování do redakční rady Průvodce (guide) projektu Leonardo. Společně jsme se sešli v Szegedu na semináři, kde se pilovaly jednotlivé kapitoly, které byly následně schváleny v pilotních místech. Všechna pilotní místa se setkala v červnu na semináři v Praze, kde jsme definitivně schválili konečnou podobu Průvodce Leonardo. Francouzské kolegy pak čekalo sepsání celého díla. V té době jsme se ještě jednou setkali s kolegy v binomech. Naším partnerem bylo tentokrát Španělsko (Katalánsko). Hovořili jsme o ověřování vzdělávacích programů a práci během tří let. Průvodce Leonardo (brožuru a CD) jsme převzali na závěrečném semináři v Paříži koncem října 2004, kde také proběhlo kolokvium (zmiňované v úvodu sdělení). Výstupem projektu Leonardo da Vinci 2 jsou evropská doporučení v oblasti kompetencí staničních sester – návrh kompetencí staničních sester a návrh jejich manažerského vzdělávacího programu. V současné době probíhá vypracování závěrečné zprávy a překlad průvodce Leonardo do českého jazyka. Výstupy projektu budou realizovány a rozšiřovány v rámci českého zdravotnictví,

Ohodnoťte tento článek!