Projektová činnost studentů záchranářství

Studenti VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem, obor diplomovaný zdravotnický záchranář, jsou úspěšnými realizátory projektu s názvem „Zachovejte paniku“. Ten navazuje na projekt podpořený dotací v rámci projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 v roce 2006 „Umíte si pomoci s první pomocí“, který byl tematicky zaměřen na poskytování první pomoci a prevenci úrazů v dětském věku.

Hlavním důvodem k realizaci navazujícího projektu „Zachovejte paniku“ je zvýšená incidence úrazů v populaci, nedostatek vědomostí z oblasti primární prevence úrazů a vysoký zájem veřejnosti a vzdělávacích institucí o tuto problematiku. Ze strany studentů je to aktivní podíl na podpoře veřejného zdraví a uplatnění edukační role záchranáře v laické veřejnosti. Humánní přínos vidí v práci s lidmi se specifickými vzdělávacími potřebami (etnické menšiny, lidé s mentálním handicapem).

Cílem projektu je zvýšit teoretické znalosti a praktické dovednosti v populaci středoškolské a učňovské mládeže v poskytování první pomoci, neboť časné a správné poskytnutí první pomoci výrazně zvyšuje šance postiženého na přežití a minimalizuje následky úrazů. Faktem je, že na středních odborných školách ani na gymnáziích se první pomoc cíleně nevyučuje, přestože povinnost poskytnout první pomoc nám ukládá zákon č. 140/1961 Sb., § 207 a § 208. Dalším cílem projektu je zvýšit povědomí dospívajících o následcích úrazů a o náročnosti profese zdravotnický záchranář.

Prostředkem k dosažení stanoveného cíle jsou teoreticko-praktické instruktáže provedené na středních školách ústeckého regionu samotnými studenty Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na bázi „peer programů“ pod vedením pedagogů. Instruktáže probíhají v rovině teoretické, kdy se studenti dozvědí informace, jak přivolat správně zdravotnickou záchrannou službu a co se děje od přijetí výzvy až po dosažení místa zásahu. Pro instruktáž využíváme prezentaci na CD. Dále se dozví teoretické informace o poskytování resuscitace, tzn. o zástavě krvácení, ošetření popálenin, zlomenin a ošetření pacienta v bezvědomí.

V praktické části si teoretické vědomosti vyzkouší přímo v modelových situacích. K praktickému nácviku jsou využity resuscitační modely a maskovací instrumentárium, jehož prostřednictvím lze nasimulovat jakékoli zranění. Zde prezentujeme i záchranářský batoh a zdravotnický sortiment pomůcek používaných v první pomoci. Teoretické vědomosti podpořené praktickým nácvikem s vizuálním efektem reálně namaskované „zraněné“ figurantky jsou pro danou věkovou kategorii studentů velice zajímavé. Praktický nácvik zároveň posílí jistotu při poskytování první pomoci v reálné situaci a formuje postoje a zodpovědné chování dospívající mládeže. K instruktáži používají studenti jednotné oblečení – trička s logem města Ústí nad Labem a logem projektu Zdravé město.

Zmíněný projekt byl v říjnu 2010 prezentován na mezinárodním fóru „The Nantes Creative Generations“ ve Francii (v Nantes), kde byl vysoce pozitivně hodnocen v zařazené kategorii „Solidarity and Social Issuess“. Vysoký zájem středních škol o instruktáže první pomoci i aktivní přístup adolescentní mládeže v prevenci úrazů a poskytování první pomoci motivuje studenty záchranářství v dalším pokračování projektové činnosti. Budoucnost projektu se zaměřuje na dostupnost, kvalitu, kontinuitu a rozšíření cílových skupin (senioři).


O autorovi: PhDr. Eva Zuzáková VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem

Ohodnoťte tento článek!