Projekty NCO NZO Brno – E-learning ve zdravotnictví

Vážení čtenáři, v tomto a následujících číslech bychom vás rádi seznámili s realizovanými výzkumnými projekty se zaměřením především na klinický ošetřovatelský výzkum, který vychází z koncepce oboru ošetřovatelství a dalších nelékařských zdravotnických oborů.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně podporuje rozmanitost vzdělávacích forem a metod. Stále větší využívání informačních technologií ve všech oblastech společnosti nás vedlo k myšlence zavedení e-learningu do celoživotního vzdělávání. Na základě výzvy Jihomoravského kraje jsme v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali finanční prostředky k vytvoření a rozvoji e-learningového portálu pro celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

V rámci reformy specializačního vzdělávání ve zdravotnictví bude e-learning součástí několika nově vytvořených vzdělávacích programů. V rámci projektu vznikne minimálně 26 nových vzdělávacích kurzů a modulů s podporou e-learningu. K on-line výuce bude využit softwarový nástroj Moodle, který má jako otevřený výukový systém výhodu v tom, že do něj může být v jeden okamžik zapojen neomezený počet studujících. Projektový tým zajistí vyškolení tutorů a vedoucích jednotlivých kurzů pro práci v systému Moodle, přípravu výukových materiálů a práci se studenty v procesu on-line výuky.

Role tutora v e-learningové metodě studia je velmi důležitá a zcela odlišná od role učitele v kontaktní výuce. Tutor studujícím pomáhá, vede je, radí, motivuje a zároveň hodnotí jejich studijní práci. Je plánováno, že součástí on-line výukového systému budou různé studijní materiály, které si může student prohlížet, studovat a tisknout, dále zde budou výuková videa, interaktivní cvičení a samoopravné testy. Největší výhodou e-learningu je větší flexibilita v aktualizaci výukových materiálů a okamžitá dostupnost rozmanitých učebních zdrojů. Studentům přináší on-line výuka možnost studovat v pohodlí svého domova nebo na cestách.

Na druhé straně vzdělávání pomocí e-learnigové metody vyžaduje od studentů alespoň elementární zkušenost s prací s informačními technologiemi. Pokud chce student studovat doma, musí vlastnit počítač s připojením na internet. Z předchozích průzkumů máme zjištěno, že někteří studenti více preferují přímou výuku, nicméně všichni se shodli na tom, že e-learning je vynikající podpůrný vzdělávací prostředek, který nelze v současné informační společnosti ignorovat. Jsme si vědomi toho, že ve zdravotnických oborech hraje velkou úlohu praktická výuka, nicméně jsme přesvědčeni, že e-learning ve vzdělávání zdravotníků má své nezastupitelné místo.

Projekt zaměřený na zavedení e-learningu potrvá dva roky. První pilotní testování je plánováno na začátek roku 2012. V rámci e-learningového portálu bude vytvořen komunitní web. Bude sloužit jako prostor pro komunikaci, sdílení informací, výměnu názorů a vzájemnou podporu. Určen bude převážně nelékařským zdravotnickým pracovníkům jako odborná platforma, kde budou moci najít potřebné informace ze svého oboru nebo si prodiskutovat různá témata, která je pálí. Doufáme, že naše snaha o zmodernizování a zefektivnění vzdělávání zdravotníků přinese v konečném důsledku větší kvalitu do zdravotní péče.

Název projektu: E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Doba realizace: září 2010 až únor 2013
Cíl projektu: Zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Hlavní etapy projektu:

* září 2010 až říjen 2011 – tvorba obsahu vzdělávacích modulů
* leden 2011 až prosinec 2012 – tvorba e-learningových kurzů
* leden 2012 až únor 2013 – pilotní provoz


O autorovi: Mgr. Marie Marková, Ph. D. NCO NZO Brno (markova@nconzo.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!