Průzkum postojů adolescentů k alkoholismu

Alkoholismus znamená závislost na alkoholu. Tato závislost může být nejdříve psychická (odstranění napětí, stresu, zlepšení komunikace a navazování vztahů), později fyzická (metabolismus organismu se dožaduje pravidelného přísunu alkoholu).

Akutní intoxikace: projevy účinku alkoholu souvisejí se zhoršenou koordinací řeči, chůze, pozornosti.

Postižený je odbrzděn, vtipkuje. Při dalším pití dochází ke dvojitému vidění, k útlumu činnosti srdce a dýchání, poruše vědomí, případně dojde až ke kómatu. Často se objevuje zvracení a hrozí nebezpečí vdechnutí jídla, a tím zadušení.

Po vystřízlivění trpí konzumenti bolestmi hlavy, pocity na zvracení, závratěmi a jinými potížemi.

Chronický alkoholismus vzniká většinou velice pomalu a nenápadně, často v průběhu 10-20 let intenzivní konzumace alkoholu, takže varovné příznaky okolí nemusí postřehnout.

Prvním projevem je vyhledávání alkoholických nápojů nejen na společenských podnicích, ale i jako léku. Postižený se často vyhýbá pití ve společnosti a pije tajně sám, tehdy, když cítí potřebu. V dalším stadiu dochází k tělesné závislosti, k ranným třesům a agitovanosti, jakož i k odstraňování těchto příznaků dalším alkoholem.

Typický a varovný je zejména přechod od méně koncentrovaného alkoholu (pivo, víno) k tvrdším druhům, nebo k jejich kombinaci. Jedinou trvalou léčbou je celoživotní absolutní abstinence po několikaměsíční ústavní léčbě.

Průzkum a výsledky šetření

V období od února do března 2005 jsme provedli průzkum zaměřený na zjišťování postojů a názorů adolescentní mládeže k alkoholismu. Impulzem pro rjeho ealizaci byla aktuálnost a společensko-etická závažnost tohoto problému.

Při realizaci průzkumu jsme použili dotazníkovou metodu. Průzkumu se zúčastnilo šedesát respondentů.

Ve skupině respondentů byli zastoupeni studenti středních odborných škol a gymnázií ve věku 16, 17 a 18 let. Získané údaje jsme vyhodnocovali základními statistickými metodami.

1. Co pro vás znamená alkohol?

Na tuto otázku nám až 68 % respondentů odpovědělo, že jim je lhostejný. Nepřicházejí s ním do kontaktu v takové míře, aby se tím museli zabývat; 12 % mladých lidí uvedlo jednoznačně negativistický postoj vzhledem na nepříjemnou zkušenost s alkoholem v rodině (alkohol byl důvodem rozpadu manželství rodičů, má na svědomí zhoršené vztahy v rodině atd.); 20 % dotázaných uvádělo alkohol jako „příjemného společníka“ při přátelském posezení.

2. Důvody zvýšené konzumace alkoholu ve společnosti

Na prvním místě 57 % respondentů uvádí významné osobní důvody (smrt blízkého, rozvod, rozchod, zdravotní problémy, ztráta zaměstnání). Na druhém místě uvedlo 26 % dotázaných společensky vžité konvence (užívání alkoholu na všech významnějších soukromých a společenských akcích); 17 % respondentů uvedlo sklon k alkoholu, ztrátu nebo absenci jiných zájmů, nudu u jedince.

3. Alkohol a mladiství

Chtěli jsme znát věkovou hranici akceptovatelnou v nabízení alkoholu mladistvým. V odpovědích se projevila nejednotnost s výrazně odlišnými postoji; 25 % respondentů si myslí, že je přirozené nabídnout přípitek na rodinné či společenské události 15letým mladým lidem; 35 % respondentů uvedlo věkovou hranici 21 let a 40 % dotázaných nesouhlasí s konzumací alkoholu mladými vůbec.

4. Alkohol a léčivé účinky

Z odpovědí většiny respondentů vyplývá nesouhlas s léčivými účinky alkoholu. Sporadicky uváděli příznivý vliv malého množství červeného vína, případně piva.

5. Alkohol a negativní vliv na zdraví

Významná většina dotázaných (89 %) uvedla tělesné následky – především onemocnění jater, 11 % respondentů se neumělo k uvedené otázce vyjádřit.

6. Alkohol a řízení motorových vozidel

S výjimkou statisticky bezvýznamného počtu dotázaných odpovědi svědčily o nepřijatelnosti ani minimálního množství alkoholu u řidičů.

7. Alkohol v těhotenství a mateřství

Většina dotázaných (65 %) si myslí, že budoucí matka a kojící matka nesmí konzumovat alkohol ani v malém množství; 12 % respondentů souhlasí s konzumací alkoholu v malém množství (pivo, víno). K zamyšlení však vede skutečnost, že 23 % dotázaných se neumí k této otázce vyjádřit.

8. Jak pomoci lidem?

Zde jsme zjistili, že mladí lidé nemají dostatek informací o léčbě alkoholismu. Názory byly nepřesné, povrchní, případně mnozí mají pocit, že alkoholik si má být schopen pomoci sám, nezaslouží si, aby mu někdo věnoval jakoukoli pozornost.

9. Možnosti prevence alkoholismu

Většina dotázaných (65 %) uvádí jako nejdůležitější výchovu příkladnost v rodině, další připisují významné místo médiím (15 %). Ostatní se neuměli k dané otázce vyjádřit.

Závěry a doporučení

Cílem našeho příspěvku bylo poukázat na závažný společenský problém alkoholismu a prezentovat postoje adolescentní mládeže k této problematice. Výsledky průzkumu svědčí o rozporuplnosti postojů v této otázce. Vyřešení tak vážného a léta trvajícího problému ve společnosti není jednoduché, ale lhostejný postoj nebo podceňování vysoké konzumace alkoholu má vážné následky.

Na formování postojů a názorů jednotlivce má vliv výchova v rodině, škole, v různých sociálních skupinách. Má směřovat k vytváření a podporování pozitivních životních hodnot, kde má významné místo přirozená úcta k životu. Alkoholizmus v širších souvislostech chápeme jako společenský problém. Každá společnost by měla vytvářet podmínky, které vedou k jeho eliminaci.

K nejdůležitějším opatřením by měla patřit: Optimální sociální politika státu ve vztahu k rodině, zaměstnanosti, řešení bytové otázky. Účinná výchova v rodině – příklad rodičů, výchova ve školách a jiných sociálních skupinách.

Dostatek kvalitních informací o podstatě alkoholismu, jeho negativním dopadu na zdraví jedince, záporný vliv na mezilidské vztahy atd. Pěstovat a podporovat pozitivní zájmy mladých. Podat pomocnou ruku včas tam, kde je to nevyhnutelné.


SOUHRN

Spotřeba alkoholu v roce 1995 představovala 7,9 litru 100% lihu na obyvatele, spotřeba v ČR byla nejvyšší v roce 1997 -9,8 litru čistého alkoholu na obyvatele. Předpokládaný výskyt problémů souvisejících s alkoholem je u hospitalizovaných pacientů 20-60 %.

SUMMARY

Alcohol intake in 1995 was 7.9 l of 100% alcohol per person. In CR the intake was the highest in 1997: 9.8 l of pure ethanol per person. It is assumed that 20 – 60% of hospitalized patients have problems related to alcohol use.

ZDROJ www.edusan.sk//

—-

O autorovi: Katedra ošetřovatelství FZ PU Prešov 1 Katedra klinického a komunitního ošetřovatelství FZ PU2 (iondriova@centrum.sk)

Ohodnoťte tento článek!