Putování za hospicovou péčí

Sdružení poskytovatelů hospicové péče v České republice (dále jen SPHP) vzniklo v roce 1998. Jeho vznik by podmíněn činnosti pracovní skupiny, která se začala zabývat přípravou legislativních podkladů pro legalizaci hospicové péče. Skupina začala pracovat již v roce 1996. Své téměř dvouleté snažení ukončila přípravou pracovního materiálu pro vykazování hospicové péče, pro zabezpečení kvality poskytování hospicové péče, pro kritéria připravenosti v poskytování paliativní péče.

Bilance

Dovolte, abych uvedla naše nejzákladnější cíle, které jsme si původně dali a stručně zhodnotila jejich plnění.

1. Připravit koncepci hospicové péče pro ČR.

Na MZ ČR byl předložen projekt Koncepce léčby bolesti a paliativní medicíny, do kterého je včleněna i koncepce hospicové péče v ČR, její definice, požadavky na její zabezpečení. Hospicová péče jako samostatná složka „nemá šanci na přežití“, ale také není nutné ji jakýmkoliv způsobem oddělovat, je poskytována tam, kde je jí potřeba.

2. Vytvořit samostatnou složku – obor hospicové péče v rámci státních i nestátních zdravotnických zařízení.

Myslíme, že tento cíl je splněn vznikem samostatných zařízení typu hospic (4 jsou plně fungující a další bude v provozu od roku 2001) a vznikem oddělení zaměřených pro paliativní péči při velkých nemocnicích.

3. Spolupracovat na podkladech pro poskytování hospicové péče, včetně standardů a zabezpečení kvality poskytované péče.

Jsme členy pracovní skupiny při MZ pro přípravu standardů.

4. Stanovit etický kodex pro poskytování hospicové péče.

Máme pracovní variantu kodexu. V tuto dobu je ve vnitřním připomínkovém řízení mezi předsednictvem SPHP a odborníky pro etiku v ČR. Kodex bude závazný pro poskytovatele hospicové péče, pro členy SPHP.

5. Spolupracovat na podkladech pro kvalitní přípravu a vzdělání poskytovatelů hospicové péče.

Přednášíme po celé ČR, organizujeme semináře, publikujeme v běžném i odborném tisku.

6. Spolupracovat s lékařskými i sesterskými odbornými a profesními společnostmi.

Spolupracujeme se sesterskými organizacemi, zvláště se sekcí paliativní péče a onkologickou sekcí ČAS, ale také s ČLS JEP – společností pro léčbu bolesti.

7. Spolupracovat se zahraničím v oblasti hospicové péče.

Jsme členy Mezinárodní organizace paliativní péče se sídlem v Londýně. Navštěvujeme kongresy a zabezpečujeme prezentaci zahraničních materiálů mezi poskytovateli hospicové péče.

Členství ve sdružení

Naše sdružení má k dnešnímu dni kolem 80 členů. Scházíme se dvakrát ročně, jednou v Praze a jednou v některém z již fungujících hospiců. Členství nepřináší mnoho materiální výhod, má vlastně pouze jedinou – zabezpečí vám informovanost o hospicové péči a kontakt mezi poskytovateli paliativní. Členské příspěvky činí 100 Kč pro kalendářní rok, členové SPHP platí účast na seminářích v poloviční hodnotě. Členové SPHP dostávají publikace sdružení také za poloviční cenu nebo úplně zdarma, podle nákladů spojených s jejich vydáváním.

Sdružení je vedeno předsednictvem, které má 7 členů. Naším členem se může stát každý, kdo má zájem o tuto problematiku, kdo má pocit, že by mohl být prospěšný. Přihlášku lze získat na adrese: Paní Marie Vacková, Betlémská 14, Praha 1, PSČ 110 00. Kontaktní adresa a ostatní informace, nabídky ke spolupráci, připomínky a vše, co se týká paliativní a hospicové péče: Mgr. Marie Šamánková, tel. 02/22 22 15 62 , mobil 0607/ 739 029, předseda Sdružení, e-mail: samankova @info.cz

Naším zatím největším úspěchem je podíl na přípravě projektu Koncepce léčby bolesti a paliativní péče, kde je výrazně včleněna také hospicová péče. V našem návrhu je paliativní péče definována takto: Paliativní péče a léčba poskytuje medicínskou a ošetřovatelskou péči pacientům, jejichž nemoci nereagují na kauzální léčbu a stav pacienta, není stabilizován vzhledem k jeho jasně definovanému preterminálnímu nebo terminálnímu zdravotnímu stavu. V popředí stojí kromě zmírnění bolestí i kontrola ostatních komplikujících symptomů včetně psychologických, sociálních a duchovních problémů pacienta a jeho rodiny. n

Ohodnoťte tento článek!