Radioterapie Ca prostaty s využitím GOB

Technika ozařování z více polí s využitím MLC (vícelamelového kolimátoru), klínových filtrů a GOB (gravitačně orientovaného vykrývacího bloku) je rovněž výhodná, efektivní a použitelná.

Ozařování pacientů s diagnózou karcinomu prostaty nebo například nádorů v oblasti hlavy a krku, kde kritickým orgánem je mícha, je v Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Na Bulovce (ÚRO) prováděno na lineárním urychlovači Clinac 2100 CD, a to v nezbytné součinnosti s dozimetrií a následnou dozimetrickou kontrolou, plánováním léčby, simulací pacienta na rtg simulátoru a následnou verifikací. Absolutně nezbytnou podmínkou pro trvání a průběh celého procesu je důkladná fixace pacienta, ať již při CT vyšetření, zakreslení pacienta při simulačním označení před zahájením léčby, při vlastní radioterapii i eventuálně při změnách v průběhu léčby.

Na obrázcích 1 a 2 je zřejmé vzájemné anatomické uspořádání prostaty, močového měchýře a rekta, tj. určení cílového objemu a kritických orgánů. Obrázek 3 znázorňuje fixaci pacienta v masce Orfit Raycast pelvicast, zhotovené v horké vodní lázni, a fixaci panelu k ozařovacímu stolu.

Přístroj a verifikace

Vlastní GOB je vyroben v modelové laboratoři pro přípravu vykrývacích bloků. Podklady pro odlití jsou získány z plánovacího systému Eclipse. Blok je odlit z Woodova kovu do formy a přesně vytvarován podle požadavku. Odlitý blok je namontován na speciálně určený plexisklový nosič a jeho pozice při pohybu ozařovací hlavice je vždy v závislosti na gravitaci orientována vůči kritickému orgánu. Verifikace této techniky byla prověřena nejen na simulátoru, ale přímo na ozařovači modelem a optickou kontrolou při rozsvíceném světelném poli.

Rozměry bloku 12–18 mm zaručují ochranu a stínění kritického orgánu v jakékoli pozici ozařovací hlavice v průběhu celého ozáření. Na obr. 4 je popsána instalace GOB k ozařovací hlavici. Dozimetrické měření dávky pod GOB o síle 12 mm bylo provedeno v izocentru 100 cm za použití vodního fantomu. Přenos dávky s blokem činil zhruba 65 %. Tato technika byla ověřena s ionizační komorou, resp. čidlem umístěným ve vzduchu i použitím malého vodního fantomu. Dávková distribuce s GOB byla kalkulována v plánovacím systému a porovnána s dozimetrickým měřením. Izodozní plány pro techniku z více polí s MLC a GOB na Clinacu 2100 CD byly srovnány. Porovnáno bylo rovněž stanovení velikosti nádoru (DVH). Pravděpodobnost vyléčení nádoru (TCP) je prakticky stejná, ale pravděpodobnost poškození zdravé tkáně (NTCP) je nižší s využitím gravitačně orientovaného bloku. Tím je prospěch (benefit prostata vs rektum) vyšší. Při prvním ozáření pacienta provádí kontrolu nastavení radiologický asistent pod dohledem aplikujícího lékaře. Před ozářením se provádí kontrola pomocí verifikačních polí z AP, PA a bočních projekcí s obrazy získanými z Portal Vision. Vlastní vyhodnocení pak spočívá v přenesení anatomických struktur z referenčního obrazu (DRR) na obraz získaný z Portal Vision. Výběrem anatomických struktur se děje základní orientace. Kostěné struktury, nejméně se pohybující, dobře viditelné jsou zfúzovány do referenčních obrazů. U karcinomu prostaty standardně hodnotíme symfýzu, os ischii a foramen obturatum, trochantery. Nepřesnosti nastavení jsou striktně posouzeny, při rozdílech 3–5 mm následují nové portální snímky, při odchylkách větších případná rekonstrukce na simulátoru. Verifikace nastavení podle standardů u karcinomu prostaty 1krát týdně, resp. při jakékoli nejistotě v průběhu léčby.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že tato ozařovací technika je relativně jednoduchá. Příprava GOB, dozimetrie, simulace, verifikace a radioterapie jsou rovněž jednoduché a poměrně rychlé. Výhodou je instalování MLC na urychlovači. Nezbytností je kvalitní fixace pacienta. Dávková distribuce je plně vyhovující současně pro cílový objem i rizikový orgán.


SOUHRN

Při radioterapii se často blízko cílového objemu nachází kritický orgán a je nutné zvolit vhodnou ozařovací techniku, která minimalizuje dávku do rizikového orgánu a dodává maximální dávku do cílového objemu.

SUMMARY

During radiotherapy the target volume is often in close proximity of a vital organ. In that case it is necessary to choose proper technique that will allow for minimal dose to the endangered organ and maximal dose to the target volume.


O autorovi: Michal Jeřábek, Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha (zuzana.cechova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!