Recenze

Margaretta Madden Styles, Fadwa A. Affara: ICN o regulaci ošetřovatelské profese. Sestra v 21. století.

Publikaci v české verzi vydala Česká asociace sester. Je určena všem sestrám, nejen členkám organizace. Uvedení námětů obsažených v této útlé knížečce do praxe a jejich přijetí většinou sester, by znamenalo zvýšení jejich aktivity a současně i prestiže.

Při čtení nás všechny napadne, jaké asi potíže budou vznikat při zavádění předložených námětů. V našich podmínkách brzdou bude bezpochyby současná nepřipravenost všeobecných zdravotních sester, mnohde nedůsledně provedená diferenciace sester a též ne všude jasný podíl odpovědnosti za plnění ošetřovatelského procesu.

S publikací by se měly seznámit především sestry, které se chtějí dále vzdělávat a hovořit za nás v profesních, společenských a odborových organizacích. Čtenářky si ověří svůj názor na vztahy mezi zdravotnickými kategoriemi a nutnost prosazení samostatnosti sester ve zdravotnickém týmu. Publikace také poslouží všem manažerům ve zdravotnictví, zdravotnickém školství a sestrám, pracujícím v politických stranách.

Uvedu nyní několik myšlenek z publikace. Na celém světě – a též na našich pracovištích – je nesmírně důležité vymezení působností jednotlivých kategorií sester a dalších SZP jako členů zdravotnického týmu. Je třeba zajistit, aby si jednotlivé kategorie sesterské profese mohly podle okamžité nutnosti zaměňovat náplň své práce – ovšem v podmínkách dodržování povinných norem. Jen tak je možné pružně doplňovat pracovníky a zlevňovat provoz zařízení. ICN pokládá pevně stanovené hranice mezi působností různých zdravotnických profesí za nevhodné z hlediska veřejného zájmu.

Nejlepší zárukou profesní způsobilosti sester je vytvoření systému zajišťujícího neustálé obnovování a rozšiřování vědomostí, dovedností a zkušeností. Je třeba zdůrazňovat osobní zodpovědnost za rozvoj vlastních schopností a aktivně se účastnit samořízení a plnění závazků profese vůči lidem (tak jak je uvedeno v Kodexu sester ICN) – ICN Codex of Nurses. Organizátoři mají vytvářet nové příležitosti pro uplatnění sestry a současně rozhodně chránit zájem veřejnosti na finanční přiměřenost dobrého ošetřovatelského procesu.

ICN zdůrazňuje, že profesní organizace nesou odpovědnost za regulaci ošetřovatelské profese. ICN žádá sestry, aby i jako jednotlivci využily každé příležitosti k ovlivňování veřejného mínění. Sesterské vzdělávání by se mělo realizovat ve stejných strukturách a užívat stejné autonomie jako vzdělávání v ostatních zdravotnických profesích. Pokud je běžné, že v orgánech regulujících ošetřovatelské profese zasedají lékaři a jiní odborníci, pak by sestry měly automaticky zasedat v orgánech regulujících lékařskou a jiné odborné zdravotnické profese .

V závěru je uvedena jakási výzva ICN. Mají-li sestry pracovat jako plnoprávný a zodpovědný člen zdravotnického týmu, je třeba, aby byly v úzkém kontaktu s ostatními profesemi a bylo s nimi stejným způsobem nakládáno. Sestry musí přijmout řadu zodpovědností. Měly by mít svůj podíl při sledování existujících regulačních mechanizmů, při předkládání nových návrhů a prosazování diskuze vedoucí k pozitivním změnám v těchto mechanizmech. Měly by navrhovat a zavádět kvalitnější regulační standardy a procesy atd.

Těmito způsoby ošetřovatelská profese potvrzuje, že si je vědoma veřejného zájmu o kvalitu zdravotnictví, a demonstruje tak své plné odhodlání tomuto zájmu sloužit .

Anna Chrzová

hlavní sestra VFN

Ohodnoťte tento článek!