Recenze

Miloslav Duda a kol.: Práce sestry na operačním sále

Edukace zdravotních sester má v českých zemích bohatou tradici a současně i velmi dobrou odbornou úroveň. Svědčí o tom mimo jiné i dřívější studijní literatura, která byť byla napsána před řadou let, slouží stále k jejich odborné přípravě. Zvláště vysoké nároky jsou tradičně kladeny na přípravu zdravotních sester pracujících na operačních sálech. V posledních letech byla v přípravě sálových instrumentářek užívána zejména kniha profesora Niederle, která ve své době představovala jeden z nejlepších manuálů pro práci instrumentářky, který obstál i při srovnání s obdobnými pracemi, které vycházely v zahraničí a je, jak je výše konstatováno, používána dosud.

V době vydání této knihy (která je již po řadu let rozebrána) nastavil její autor velmi vysokou laťku pro své následovníky, což je velmi pravděpodobně hlavním důvodem, proč v posledním desetiletí obdobná monografie nebyla vydána. Rozvoj chirurgických oborů však byl navíc v posledním desetiletí výrazně ve znamení méně invazívních diagnostických a operačních výkonů. V českém písemnictví tak nejednou vzniklo doslova vakuum studijní literatury pro zdravotní sestry pracující na operačních sálech chirurgických oborů.

Monografie „Práce sestry na operačním sále“ připravovaná kolektivem autorů pod vedením profesora MUDr. Miloslava Dudy, DrSc. je v tomto okamžiku počinem, který je více než očekáván. Současně je při jejím studiu patrno, že profesor Duda navázal na tradici kvalitních studijních materiálů pro zdravotní sestry pracující v prostředí operačních sálů. Jde o dílo, jehož potřeba je velmi aktuální ve všech operačních oborech, vyžadujících speciální profesní vzdělávání sester – instrumentářek.

Rozsah a zadání obsahové náplně monografie však znamená úkol více než obtížný, zejména pro vedoucího autorského kolektivu, protože jde o postgraduální učebnici mající v rámci operačních oborů výsadní a komplexní charakter. Obsahově musí být monografie koncipována nejenom pro obor chirurgie, ale i pro ostatní operační specializace ať již nástavbové, či v současné době samostatné.

Výběr autorského kolektivu, který konstituoval profesor Duda a ve kterém jsou zahrnuti přední lékaři operačních oborů v České republice, byl příslibem vysoké odborné úrovně jimi zpracovaných kapitol. Monografie postihuje moderní trendy operativy chirurgických oborů, je vysoce aktuální a vede čtenáře k mezioborovému pohledu na danou problematiku. Grafická dokumentace je dostatečně bohatá a seznamuje čtenáře formou perokreseb jednak se základními grafickými informacemi, jako je operační poloha nemocného, rozmístění operačního týmu apod., jednak s problematikou doplňkovou – přístrojové, speciální materiálové vybavení apod.

Odborná úroveň jednotlivých kapitol odpovídá současným rozvojovým trendům chirurgických oborů a recenzent ji hodnotí jako velmi vysokou. Utváření monografie jako celku pak příznivý dojem čtenáře pouze umocňuje. Práci hodnotím jako nadčasovou. Navíc – pro recenzenta je velmi příjemné konstatovat i vysokou didaktickou účinnost textů předložené monografie. Recenzent se domnívá, že posuzovaná práce se stane nejenom potřebným, ale i oblíbeným studijním manuálem, který budou používat nejenom sestry, ale i mnozí mladší lékaři operačních oborů.

Po pečlivém prostudování monografie „Práce sestry na operačním sále“ autorů M. Dudy a kolektivu recenzent (který se mj. podílí na atestačních zkouškách zdravotních sester instrumentářek) doporučuje s plnou zodpovědností uvedenou monografii k vydání a blahopřeje autorům k vytvoření díla tak vysoké odborné úrovně a hodnoty, o kterém předpokládá, že se stane důstojným pokračovatelem knihy prof. Niederle.

Z recenzního posudku:

prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.

Chirurgická klinika LF MU Brno

Vydala Grada Publishing, s. r. o. v roce 2000

ISBN 80-7169-642-0, 392 str., 295 Kč

Ohodnoťte tento článek!