Ředitel nesmí být nikdy spokojen

Pražská VFN dostala na sklonku roku 2007 několik prestižních ocenění. Její ředitel, MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, převzal ve Španělském sále Pražského hradu „Českých 100 nejlepších“ – diplom o zařazení VFN mezi nejlepší firmy v kategorii „Vzdělání – Zdraví – Lidskost“. V „pacientské“ anketě „Nemocnice roku 2007“ se nemocnice umístila na 1. místě mezi „fakultkami“. Mimořádně velká část z těchto uznání patří sestrám, a tak redakci Sestry zajímalo, jak se ředitel VFN snaží řešit problémy, které práci nelékařských zdravotníků provázejí.

* Pacienti v anketě Nemocnice roku 2007 hodnotili kvalitu péče lékařů a sester. O co všechno šlo?

U lékařů i sester hodnotili, zda se jim představili, jaká byla úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři a sestrami, zda byli řádně seznámeni s možnými riziky lékařského zákroku, dále byla hodnocena vstřícnost personálu nemocnice a kvalita poskytované péče – ve všech těchto kategoriích se VFN umístila na předních místech, a to jak v rámci nemocnic, kraje, tak i ČR.

* A teď druhá strana mince – s čím špatným se u vás pacienti v nemocnici setkali?

Na otázku „Co navrhují pacienti v naší v nemocnici zlepšit“ se podle našeho očekávání nejčastěji objevila odpověď: „Je potřeba rekonstruovat některé budovy areálu nemocnice.“ A to i přesto, že rekonstrukcí postupně procházejí jednotlivé budovy – jak exteriéry (například opláštění III. interní kliniky VFN a 1. LF UK), tak interiéry (část Gynekologickoporodnické kliniky VFN a 1. LF UK, částečně také fakultní poliklinika atd.).

* Překvapilo vás něco z toho, co jste se touto cestou dozvěděl?

Z ankety vyplynulo a v dobrém mne překvapilo, že na dotaz „V čem je VFN jiná než ostatní“ se na prvních místech umístily odpovědi: kvalifikovaný personál, dobré chování k pacientům, dobrá komunikace s lékaři, vybavenost, dobrá komunikace se sestrami, hezké prostředí nebo dostupnost. Potom následovaly další odpovědi jako: délka praxe lékařů a sester, komplexnost léčby, individuální přístup, čistota, tradice a soukromí.

* Souhlasíte se mnou, že lví podíl na kladném či záporném hodnocení mají sestry, lépe řečeno nelékařský zdravotnický personál?

Samozřejmě, vždyť sestry jsou většinou prvními, s nimiž se pacient v nemocnici setkává, nejčastěji s nimi komunikuje, když je přijat, chce od nich informace o problémech, týkajících se jeho nemoci. Očekává od nich vstřícnost, dobré slovo, úsměv. Proto věnujeme sestrám všestrannou péči, pokládáme je za jeden z pilířů kvality nemocnice.

* Jak jste s jejich prací spokojen vy?

Nebyl bych správným ředitelem, kdybych řekl, že jsem se vším spokojen a že se nedá nic zlepšovat, ale v zásadě spokojen jsem. Sester a ostatních zdravotnických pracovníků-nelékařů je v naší nemocnici více než 2000. Jejich práce si nesmírně vážím. Vím, že to vůbec není jednoduché, a proto se snažím vytvářet takové pracovní podmínky, které by jim jejich práci ulehčily. S hlavní sestrou nemocnice diskutuji o jejich problémech, které řešíme, a je naší snahou jim předcházet. Zúčastňuji se porad vedoucích pracovníků úseku ošetřovatelské péče, kde se přímo dozvím jejich starosti a problémy. Sedm let oslavujeme Mezinárodní den ošetřovatelství, kde se setkávám s těmi nejaktivnějšími z nich. Některé z nich při této příležitosti oceňujeme cenou ředitele a hlavní sestry.

* Ředitel jisté pražské nemocnice se v novinách nechal slyšet, že dá 15 tisíc tomu, kdo mu přivede sestru odborně na výši, která vydrží alespoň půl roku. Odpovídá to situaci? Je zkušených sester opravdu takový nedostatek?

Ve VFN jsme si dlouho vědomi světového nedostatku pracovníků v sesterské profesi. Zkušených a odborně zdatných sester nikdy nebyl přebytek a ani do budoucna nebude. Povolání sestry je náročné, a nemůže je vykonávat každý. Proto musíme dělat všechno pro to, abychom zkušené sestry ve VFN udrželi. Také víme, že finanční hodnocení není jediným měřítkem v tomto povolání. Důležitá je motivace sester na daném pracovišti. Musejí vědět, že za nimi jejich vedení stojí, umí je za dobrou práci pochválit, vytváří jim kvalitní zázemí a vnímá sesterskou profesi jako svébytnou součást zdravotnictví.

* Jak řešíte potřebu sester ve vaší nemocnici? Uplácíte je… přeplácíte? Jste schopni vrátit jim vše, co do plnění svých povinností dávají?

Nikdo nemůže zdravotníkům, a tedy ani sestrám, finančně vrátit vše za to, co aktivně dělají pro pacienty. Finanční otázka je pro sestry jistě velice důležitá. Přeplácení nebo uplácení však nemá dlouhodobý výsledek. Důležitá je, jak jsem se již zmínil, motivace a podmínky k tomu, aby svoji práci mohly vykonávat na opravdu vysoké profesionální úrovni. Umožňujeme jim odborné vzdělávání na vysokých zdravotnických školách, specializační studia. Sami školíme vedoucí pracovníky v kurzech managementu a v kurzech komunikace. Sestry mají možnost se zúčastňovat odborných konferencí a kongresů. Tím vším získávají odborné znalosti a jistotu v práci ke spokojenosti pacientů.

* Na druhou stranu ale asi sám dobře víte, že situace není tak růžová, jak by se mohlo zdát podle výsledků jedné akce. Kategoriemi, v nichž jste se dostali mezi „Českých 100 nejlepších“, jsou Vzdělání – Zdraví – Lidskost. Jste tady jako ředitel se vším spokojen?

Ředitel nesmí být nikdy spokojen a byl bych špatným manažerem, kdybych nevěděl, že je stále co zlepšovat. Sestry, ale i ostatní zdravotničtí pracovníci, mají určité nedostatky v komunikaci, a ty se snažíme odstraňovat pomocí kurzů komunikace pro jednotlivé skupiny zdravotnických pracovníků. O vzdělávání jsem už mluvil. Lidskost je jedna z vlastností, která se nedá naučit, ale dá se o ní stále hovořit a připomínat její důležitost. Sestry i ostatní zdravotničtí pracovníci udělali za poslední léta velký kus práce ve své profesi a svébytnosti. Proto musím zodpovědně říci, že až na malé výjimky jsem s jejich prací spokojen.

* Jedna vlaštovka jaro nedělá… Jak si zjišťujete během roku, zda vše běží tak, jak má, zda sestry plní své povinnosti na sto procent a navíc jsou milé, laskavé…?

Sestrám vedení nemocnice svěřilo kompetenci ke zjišťování spokojenosti pacientů hospitalizovaných ve VFN o svém pobytu v nemocnici po jejich propuštění. Vybrané a proškolené sestry se telefonicky dotazují podle standardizovaného dotazníku na jejich spokojenost s péčí poskytovanou lékaři, s ošetřovatelskou péčí, vybavením léčebný mi a ošet řovatelsk ý mi pomůckami a s poskytovanými hotelovými službami. Odpovědi pacientů pravidelně vyhodnocujeme.

Připomínky ke kvalitě péče ihned řešíme, snažíme se, aby se neopakovaly. Horší je to s technickým vybavením nebo sociálním zázemím, odstranění závad je vázáno na plánované rekonstrukce. Odpovědět vám na to, zda sestry plní své povinnosti na 100 %, neumím. Vzhledem k obdrženým oceněním si mohu myslet, že to tak opravdu je. Budu upřímný, někdy to není ani dost dobře možné, ale ve spolupráci s hlavní sestrou nemocnice udělám vše proto, aby péče o naše pacienty byla stále jednou z nejlepších. A jestli jsou milé a usměvavé? Jsou, ale jsou to také jenom lidé. Souhlasím, že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale současně si myslím, že jedna vlaštovka také nevyvolává bouři.

* Dají se náměty z ankety použít? Odrazilo se už něco v praxi?

Potřebu rekonstrukce budov jsem již zmínil, právě probíhají i přípravy ke zkvalitnění a obohacení pacientské stravy. Samozřejmě, že i nadále budeme organizovat kurzy komunikace pro zdravotnický personál, protože přinášejí vynikající výsledky. I další náměty od pacientů, co by bylo možné v nemocnici vylepšit, využijeme ke zlepšení poskytovaných služeb.

* A ještě abychom nezapomněli na zařazení mezi „Českých 100 nejlepších“, tedy diplom o zařazení VFN mezi nejlepší firmy v České republice v kategorii „Vzdělání – Zdraví – Lidskost“. Co to pro vás znamená v praxi?

Každého ocenění pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze si velice vážíme. V posledních týdnech jsme získali ještě další ocenění: oddělení neonatologie na Gynekologickoporodnické klinice obdrželo certifikát „Společnost přátelská k rodině“ od Sítě mateřských center. Další prestižní ocenění tento týden převzali odborníci z VFN a 1. LF UK v Hrzánském paláci. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ČR za rok 2007. „Českých 100 nejlepších“ – diplom o zařazení VFN mezi nejlepší firmy v České republice v kategorii „Vzdělání – Zdraví – Lidskost“ – je velice prestižní ocenění významu a hlavně výsledků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které by nebylo možné bez velmi dobré práce, vědecké i lékařské invence a lidskosti u všech kategorií pracovnic a pracovníků nemocnice.

Ohodnoťte tento článek!