Registrace a nejčastější související dotazy

S blížícím se koncem přechodného období se setkáváme s velkým množstvím dotazů, které se týkají především dvou oblastí: stavu/fáze vyřízení žádosti o získání osvědčení bez odborného dohledu; možností specializačního vzdělávání.

Dotazy vztahující se k registraci jsou zčásti ovlivněny obavou o platové zařazení jednotlivých pracovníků, resp. možností vykonávat povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu, a zčásti jsou podmíněny informacemi o jednáních týkajících se možných legislativních změn v souvislosti s pozměňovacím návrhem k zákonu č. 96/2004 Sb. Důležitým závěrem těchto jednání je skutečnost, že současná registrace zůstává zachována a podle současných kritérií bude v rámci přechodného období dokončena. Správně vyplněné žádosti, které byly a budou doručeny včetně náležitých dokladů, budou ve stanoveném termínu, tj. do 30. 4. 2006, vyřízeny. Aktuální stav počtu registrovaných osob k 10. 2. 2006 ukazuje tabulka 1.

Jak se orientovat ve specializačním vzdělávání?

Další změny, které očekáváme v souvislosti s ukončením přechodného období, se týkají specializačního vzdělávání. O principech modulového systému jsme informovali v minulých číslech časopisu Sestra. Z dotazů je však zřejmé, že sestry nemají jasno, ve kterých oborech bude i nadále studium realizováno.

Nová specializační studia se řídí zejména nařízením vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, a vyhláškou č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Nahlédnutím do těchto norem zájemce získá přesnější informace o svém oboru, respektive požadované specializaci. Nově koncipované programy specializačního vzdělávání budou schváleny MZ ČR a zveřejněny v nařízení vlády, a to včetně stanovených podmínek pro zařazení do studia. Následně pak mohou jednotlivá pracoviště, která budou mít zájem o vzdělávání, žádat o udělení akreditace. Protože proces schvalování bývá zpravidla zdlouhavý, uvádíme několik příkladů, které usnadní zájemcům orientaci v problematice specializačních studií.

Podle výše jmenovaných předpisů má přímou návaznost studium v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, na management ve zdravotnictví navazuje organizace a řízení zdravotnictví, na instrumentování na operačním sále navazuje studium v oboru perioperační péče. Změna však nastává u všeobecných sester, které se až dosud orientovaly spíše podle charakteru pracoviště/oddělení (interna, chirurgie, ortopedie). Ty si nyní budou volit specializační vzdělávání v ošetřovatelské péči ve vybraných klinických oborech se zaměřením na specifickou skupinu pacientů, např. s diabetem mellitem, s kardiovaskulárním onemocněním aj. Jedním z důvodů takto rozatomizované problematiky byla nutnost komplexního pojetí péče o pacienty s určitým onemocněním bez rozdílu klinického oboru, který péči poskytuje.

Již delší dobu nelze získat formou kvalifikačního studia způsobilost k výkonu povolání dětské sestry. Dětskou sestrou se v modulovém systému vzdělávání může stát všeobecná sestra po absolvování specializačního studia v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii. Jelikož i problematika týkající se dětského pacienta je velmi obsáhlá, sestra se dále může orientovat na dětskou psychiatrii, intenzivní péči v pediatrii či v neonatologii. Zcela nově bude připravena specializace v komunitní péči, jejíž potřeba vychází z koncepce ošetřovatelství.

Protože se však neustále snažíme uspokojovat zájem o celoživotní vzdělávání a jsme si vědomi celkové zátěže plynoucí ze studia, připravujeme certifi kované kurzy, z nichž některé mohou být součástí těchto specializačních programů. Například Certifi kovaný kurz resuscitační a intenzivní péče o děti, jehož první část se uskutečnila počátkem února, může být uznán jako jeden ze speciálních modulů ve studiu k získání specializované způsobilosti sestry pro intenzivní péči. Na stejných principech budou připravovány a uznávány jako součásti vzdělávacích programů kurzy EEG, zvládání agresivních pacientů, péče o chronické rány a další. Specializační vzdělávání pro některé nelékařské profese, např. pro sociální pracovníky, dále realizováno nebude. To však neznamená, že v oborech, které nejsou vymezeny vyhláškou, nebude zájemce vzděláván. I pro ně připravujeme kurzy, jež jim umožní získat certifi kát k výkonu úzce specializovaných činností.


O autorovi: PhDr. Radka Pokojová vedoucí katedry anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, NCO NZO v Brně

Ohodnoťte tento článek!