Registrace nelékařských zdravotnických pracovníků po 1. dubnu 2006

Proč a jak získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po skončení přechodného období?

Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „osvědčení“) se získává i po přechodném období oprávnění: a) k výkonu povolání bez odborného dohledu (§ 4 odst. 3); b) k vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifi kačních kurzech, ve specializačním vzdělávání a v certifi kovaných kurzech; c) k výkonu vedoucí funkce při vedení nelékařských zdravotnických povolání ve zdravotnickém zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví, oddělení Registru nelékařských zdravotnických povolání v Brně, vydá osvědčení zdravotnickému pracovníkovi na základě jeho písemné žádosti, pokud splnil podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu stanovené tímto zákonem. To se nevztahuje na státní příslušníky členských států Evropské unie, u nichž osvědčení nahrazuje rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Je-li osoba, které se rozhodnutí vydává, způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, obsahuje rozhodnutí i tuto skutečnost.

Co je obsahem žádosti o vydání osvědčení?

a) U zdravotnického pracovníka, který požádal o vydání osvědčení do 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání doklady o: 1. získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru, 2. zdravotní způsobilosti, 3. bezúhonnosti. Výše uvedené náležitosti se týkají především absolventů vyšších zdravotnických škol a některých absolventů zdravotnických studijních programů škol vysokých.

b) U ostatních zdravotnických pracovníků, kteří požádali o vydání osvědčení po uplynutí 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání: 1. doklady uvedené v písmenu a) 2. doklady o výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby a dále získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání nebo 3. složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru, pokud zdravotnický pracovník nesplnil podmínky uvedené v bodu 2. Výše uvedené náležitosti se týkají absolventů středních zdravotnických škol a těch zdravotnických povolání, která mají určitá omezení pro vydání osvědčení, dále všech, kteří budou žádat o obnovení registrace.

Na jak dlouho se osvědčení vydává?

Osvědčení se vydává na období 6 let, pokud není stanoveno jinak. Ministerstvo rozhodne o vydání osvědčení do 30 dnů, v případě konání zkoušky do 90 dnů, po obdržení žádosti. Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení „Registrovaný/á“.

Za jakých podmínek lze prodloužit platnost osvědčení?

Platnost osvědčení může být zdravotnickému pracovníkovi prodloužena na období dalších 6 let, pokud je odborně způsobilý, zdravotně způsobilý a bezúhonný a vykonával-li zdravotnické povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené pracovní doby nebo minimálně 2 roky z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby a získal-li 40 kreditů z celoživotního vzdělávání nebo složil-li zkoušku, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru.

Za jakých podmínek může být osvědčení zamítnuto nebo odejmuto?

Ministerstvo rozhodne o zamítnutí nebo odejmutí osvědčení, jestliže zdravotnický pracovník nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky pro jeho vydání.

Upozornění

V období od 1. dubna 2006 musejí níže uvedení žadatelé doložit kromě odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti některé další náležitosti. Po ukončení střední školy dokládají všeobecná sestra, zdravotní laborant, ortoptista, asistent ochrany veřejného zdraví, ortoptik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář a farmaceutický asistent tři roky výkonu povolání, porodní asistentka dokládá činnost na úseku péče o ženu během těhotenství jeden měsíc, na úseku péče o ženu během porodu šest měsíců, na úseku péče o ženu v šestinedělí jeden měsíc a na úseku péče o novorozence jeden měsíc, radiologický asistent a fyzioterapeut tři roky výkonu povolání a specializovanou způsobilost.

Chce-li být porodní asistentka registrovaná jako všeobecná sestra, musí prokázat 3 roky praxe v tomto zdravotnickém povolání. Rovněž vysokoškolsky vzdělaná sestra, která nastoupila na vysokou školu po gymnáziu musí mít tři roky praxe.

Kde lze nalézt žádost o vydání osvědčení?

Žádost o vydání osvědčení lze i nadále nalézt na webových stránkách ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), na webových stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (www.nconzo.cz).

Vyplněnou žádost je třeba odeslat na adresu: Registrace, MZ ČR, oddělení vzdělávání a uznávání kvalifi kací nelékařských zdravotnických pracovníků a ošetřovatelství, Uznávací jednotka Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno.

V případě jakékoli potřeby informací lze využít některý z těchto kontaktů: informační linka registru, tel. 543 559 354, e-mail: registr@nconzo.cz. Aktuální informace najdete rovněž na webových stránkách NCO NZO: www.nconzo.cz


O autorovi: Mgr. Libuše Přikrylová, Odbor regulace nelékařských zdravotnických povolání, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno (prikrylova@nconzo.cz)

Ohodnoťte tento článek!