Registrace sester – potřeba, nebo nutné zlo?

Blíží se konec přechodného období pro registraci nelékařských zdravotnických pracovníků. Podle statistik brněnského NCO NZO obdrželo ke konci roku 2005 registraci přes 46 592 všeobecných sester.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky pracovalo v ČR v roce 2004 kolem 80 tisíc všeobecných sester – jedná se o přepočtený počet pracovních úvazků a skutečný počet osob může být o něco vyšší. Co přineslo přechodné období? V první řadě diskusi na téma, proč vůbec registraci potřebujeme. Mezi nejčastěji uváděné důvody patří to, že se jedná o požadavek EU, či to, že registrace umožní volný pohyb sester na pracovním trhu EU, USA a dalších zemí. Zdá se, že tato argumentace neuspokojila všechny, kterých se povinnost registrace týká. Z mého pohledu byly nedostatečně vysvětleny výhody, které sestrám přinesl nový zákon o nelékařích. Práci všeobecné sestry byl po letech fakticky uznán status samostatného povolání. Zavedením pojmu výkonu povolání bez odborného dohledu byly sestrám svěřeny nové kompetence, ale zároveň i stanoveny podmínky, za jakých je lze vykonávat. Mimo jiné ty sestry, které chtějí pracovat bez odborného dohledu, musejí prokázat účast na celoživotním vzdělávání. Registrace tedy není povinností, ale příležitostí pro ty, kteří chtějí v plném rozsahu vykonávat své povolání.

Práce sestry je spojena s mnoha riziky jak pro pacienta, tak i pro sestru jako poskytovatele péče. V tak zodpovědném povolání je požadavek trvalého udržování kvalifi kace zcela legitimní. Šestileté období pro obnovení registrace je z pohledu rozvoje ošetřovatelství a medicíny obdobím, během něhož dochází k podstatným změnám ve způsobech poskytování péče. I v činnostech, ve kterých prakticky nedochází ke změnám, ale svojí povahou mohou mít vliv na zdraví a životy lidí, stát vyžaduje periodickou kontrolu způsobilosti. Banálním příkladem může být požadavek na pravidelné školení a přezkoušení řidičů referentských vozidel. Pokud vlastníte řidičský průkaz a budete řídit pouze na soukromých cestách, pak postačí, když jednou za život zvládnete testy a jízdy, bez ohledu na to, zda se mění pravidla silničního provozu. V okamžiku, kdy začnete používat služební vůz, stanete se řidičem-referentem a máte povinnost každé dva roky absolvovat školení a přezkoušení znalostí pravidel, bez ohledu na to, že od posledního školení nedošlo k žádné změně.

Komunikace s registrujícím orgánem a nedodržování zákonem stanovených lhůt při vydávání registrací se stalo předmětem kritiky mnoha kolegyň a kolegů, kteří o registraci požádali. Někteří nedostali doklad o registraci ani po několika měsících a zpoždění se týká i přidělení registračních údajů pro vstup do registru. Nelze se vyhnout dojmu, že bylo možné se na proces registrace připravit lépe. Pouze v případě všeobecných sester přechodné období znamená administraci více než 150 žádostí denně (pokud by se všechny rozhodly registrovat). Co nešlo předpokládat, je tempo příjmu žádostí. Je jasné, že nechodí spořádaně a optimálně a že dochází k obdobím, kdy se žádosti hromadí. Nešlo trochu lépe organizovat práci zaměstnanců registru? V komerční sféře je celkem běžné využívání služeb personálních agentur, které jsou schopné podle okamžitých potřeb dodat požadovaný počet zaměstnanců. Je možné volit i jejich skladbu a práci lze rozdělit tak, aby byl čas i pro pravidelnou komunikaci se žadateli. Věřím, že se do budoucna podaří lépe manažersky zvládnout i tuto část registračního procesu. Honba za body se stala novou sportovní disciplínou mezi českými sestrami. Naše analýzy svědčí pro oprávněnost obav některých sester, že bude obtížné zajistit dostatečný počet kreditů v registračním období. Stávající nabídka stále nekryje skutečné potřeby sester. Nezanedbatelný počet kolegyň je na mateřské dovolené nebo se na ni chystá a otázka získávání kreditů se pro ně stává problémem.

Další otazník se vznáší nad kvalitou kurzů. Aby celý systém plnil svoji funkci a nebyl vnímán jako zbytečná zátěž, pak nabízené programy mají odpovídat potřebám praxe, realizovatelné v prostředí našeho zdravotnictví a je třeba, aby byly finančně, místně a časově dostupné sestrám. To se však zatím nedá tvrdit. Co říci závěrem? Možnost vykonávat povolání bez odborného dohledu je lákavou příležitostí, jak pro pracovní a profesní seberealizaci, tak i pro lepší finanční a společenské ohodnocení. Dosavadní obtíže, se kterými se při registraci setkáváme, jsou pravděpodobně přechodného charakteru. Lidé okolo serveru Sestra. IN pracují na projektu, který by měl alespoň částečně celý proces pro jednotlivé sestry usnadnit.


O autorovi: Bc. Saša Vidovič (www.sestra.in)

Ohodnoťte tento článek!