Rehabilitace dětí na oddělení dětské neurologie

 

Rehabilitace

Fyzioterapeut na oddělení dětské neurologie zabezpečuje rehabilitační péči u hospitalizovaných a ambulantních pacientů – od nedonošených až po 18leté. Rehabi- litace záleží jak na typu onemocnění, tak i na věku dítěte. U starších dětí je možno využít i určité spolupráce, která u novorozenců a kojenců možná není.

Způsob vedení rehabilitace je shodný na oddělení novorozeneckém, u ambulantních pacientů i u dětí hospitalizovaných. Jestliže je dítě na nedonošeneckém oddělení zajištěno po dechové a oběhové stránce a na základě neurologického vyšetření, které provádí specialista na vývojovou kineziologii, vykazuje určité známky koordinační či tonusové odchylky, je indikována rehabilitace.

U nás se setkáváme s nezralými novorozenci s CTP ve smyslu hypotonie či hypertonie, s dětmi s CKP různého stupně, s dětmi hyperexcitabilními, s dětmi s apatickým syndromem či s postižením periferního motoneuronu (poporodní paréza brachiálního plexu).

Maminka je nejdříve informována o správné manipulaci s dítětem, tzn. o správném nošení „v klubíčku“ – jako o relaxační poloze. Musí vědět o důležitosti polohování. Již takto nezralý novorozenec totiž vnímá zdroj světla, a tudíž prevence rozvoje fixované predilekce správným polohováním je nezbytná. Dále se seznamuje s určitým způsobem stimulace ve smyslu zajištění stabilní polohy na zádech a břiše. Poté nastupuje vlastní rehabilitace.

Co je podstatou Vojtovy rehabilitační metody

Rehabilitační metodou podle Vojty (metoda reflexní lokomoce – dále RL) rehabilitujeme většinu našich pacientů. Vychází ze správného fyziologického pohybového vývoje dítěte a využívá správné výchozí polohy a určitého spoušťového bodu či kombinace těchto spoušťových zón. Dojde při ní ke komplexní odpovědi celého těla (na trupu, končetinách i hlavě), a to vždy v určitém správném pohybovém vzoru (v určitém pořadí). V reflexní lokomoci jde o dva základní způsoby terapie – o reflexní otáčení a reflexní plazení.

Maminka se postupně zacvičuje určitým způsobem – od nejjednodušších poloh ke složitějším. Je seznámena s nutností cvičit vždy několikrát denně po určitou dobu. Vše záleží na aktuálním stavu dítěte, na diagnóze a věku. Při propuštění z oddělení je již plně zacvičena.

Tímto způsobem rehabilitujeme většinu našich pacientů – na nedonošeneckém, novorozeneckém oddělení i v ambulanci, kam přicházejí děti propuštěné z těchto oddělení či ty, které jsou v ambulantní péči našich lékařů. Jde o děti s určitými diagnózami – PMR, CKP, CTP a děti s DMO (posthypoxická encefalopatie). DMO je podle WHO neprogresivní postižení postury a hybnosti způsobené defektem či lézí nezralého mozku.

Na neurologické oddělení jsou přijímány děti na diagnostické pobyty, rehabilitační pobyty a na pravidelné neurologické kontroly.

Jak rehabilitujeme jednotlivé diagnózy

Nejčastěji se setkáváme s těmito diagnózami:

děti s DMO – cvičící reflexní lokomoci

děti s degenerativním onemocněním nervového systému

s metabolickými vadami

s geneticky podmíněnými vadami (spinální neuromuskulární atrofie, kongenitální myopatie, svalová dystrofie).

U těchto svalových onemocnění provádíme v rámci rehabilitace zpočátku myopatický test, pro zjištění stupně postižení. Provádějí se dechová cvičení, cvičení formou hry, kondiční LTV jako prevence VDT a prevence kontraktur, cvičení v odlehčení, vhodné je i plavání.

Děti s neuroinfekcí

* Polyradikuloneurotidy. Podle konzultace s lékařem v akutním stadiu zpočátku pouze polohujeme (prevence kontraktur a dekubitů) a provádíme dechová cvičení. Postupně se přidává pasivní cvičení, cvičení aktivní s dopomocí, aktivní v odlehčení a aktivní cvičení.

Po odeznění akutní fáze podle doporučení lékaře pak probíhá postupná vertikalizace přes sed a kvadrupedální lokomoci k bipedální. Vhodný je následný lázeňský pobyt.

* paréza n. facialis, ať již z nachlazení či se zánětlivými parametry. U těchto dětí se provádí speciální masáž a stimulace mimického svalstva a dítě se zacvičuje též ve správné fixaci zdravé strany proti přetažení k této zdravé straně. Vhodný je nácvik se zrcátkem. I u hospitalizovaných pacientů jsou v rehabilitaci zacvičeni i rodiče,

Děti po traumatech a po plánovaných neurochirurgických operacích (VVV a tumory CNS, EPI sy.)

Všechny tyto děti se rehabilitují stejným způsobem, jaký je znám v pooperačním období. Jde o dechovou gymnastiku, zaměřenou na masáž hrudníku, na prohloubení nádechu a výdechu a vykašlávání po intubacích. Jde o speciální vibrační hmaty o určitém tlaku, směřující určitým směrem a prováděné v poloze na zádech, boku a je-li možné i na břiše, vždy pro horní, střední a dolní lalok plicní. Dále provádíme polohování, kde platí, že u hemiparéz nepolohujeme na paretické straně (noční stolek je na straně paretické). Přidává se postupně cvičení pasivní, cvičení podle Kabata, aktivní s dopomocí, aktivní, cvičení na zádech, boku, břiše – je-li možné. Na základě dohody s lékařem pak probíhá postupná vertikalizace přes nácvik sedu (u hemiparéz přes zdravou stranu), stoje a chůze. Vhodná je i přítomnost rodiče (z psychického hlediska i pro zácvik v rehabilitaci)

Děti s periferními parézami

* poúrazové (par. n. ulnaris, perronei)

V těchto případech provádíme cvičení podle svalového testu, pasivní pohyby vždy s vědomou složkou spolupráce včetně taktilního podráždění optimálním způsobem. Vhodná je též terapie metodou Kabata, dále pak, i v akutní fázi, laserová terapie. Jestliže nenastane hybnost (záškub svalu), je po třech týdnech vhodné provést vyšetření tzv. It křivkou. Tímto způsobem zjistíme vhodnou vlnovou délku a též dobu elektrostimulace příslušného nervového vlákna.

* paréza plexu brachialis

S těmito dětmi se cvičí již zhruba od pátého dne od porodu. Komplikací někdy bývá fraktura klíčku. Maminka je zacvičena ještě v porodnici v polohování a v rehabilitaci metodou reflexní lokomoce. Vhodné je též použít laserovou akupunkturu.

Děti s epilepsií

Jde o děti různého věku – od novorozenců až po věk předškolní a školní. Většinou s psychickou i motorickou retardací. Na doporučení lékaře, je-li třeba z důvodů hybné pozáchvatové poruchy vhodná rehabilitace, rehabilitujeme metodou RL a u dětí starších používáme kondiční LTV

Děti s vertebrogenními potížemi

Jde o bolesti hlavy, blokády páteře, VDT, skoliózy. Vždy je nutná spolupráce fyzioterapeuta s neurologem a ortopedem (v případě skolióz). Vhodné je i pravidelné rtg vyšetření. Provádíme měkké techniky (masáž, PIR, trakce), mobilizace, nácvik správného držení těla, nácvik správných stereotypů, kondiční LTV a využíváme poloh RL.

Pro úspěšnou rehabilitaci je důležitá spolupráce fyzioterapeuta, lékaře, sestry a rodičů.

Ilustrační foto Marta Jedličková

Ohodnoťte tento článek!