Rhb a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany

Každý z nás může přispět k tomu, aby byl život občanů se zrakovým postižením snesitelnější, když nebude lhostejný a bude umět nabídnout pomoc. V dnešní době existují profesionální služby a vhodné pomůcky pro zrakově postižené občany, které jim mohou zásadně usnadnit život, proto by bylo vhodné, aby se o nich ti, co je potřebují, co nejdříve dozvěděli a mohli je v plné míře využívat. Obnovou samostatnosti se zvedne jejich sebevědomí a bude se jim určitě lépe žít i s tímto nepříjemným handicapem.

SUMMARY

Each of us can help visually impaired people to have their life easier. It is necessary that visually handicapped people know about and can use the professional services and special equipment that could increase their life quality. Independence will lead to higher self – consciousness and visually handicapped and it will allow them live more fully with the handicap.

O příspěvky na rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany je možno žádat podle § 33 odst. 3 přílohy č. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na sociálním odboru příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště. Tito občané rovněž mohou dostat příspěvek na úhradu nákladů spojených se zácvikem s těmito pomůckami, a to v plné výši prokázaných nákladů (§ 33 odst. 5 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

1. Kancelářský psací stroj Maximálně 50 % – vhodný výběr a nácvik psaní desetiprstovou technikou zajistí Tyfloservis, dnes je tato pomůcka na ústupu, komfortnější práci se zápisem textu nabízejí pomůcky pod položkami 5, 7 a 13, nácvik psaní desetiprstovou technikou na klávesnici PC, které je základem pomůcek z kategorie 5, 7 a 13, je stále aktuální.

2. Slepecký psací stroj Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí Tyfloservis – je zcela základní pomůckou usnadňující komunikaci a možnost psaní textu v reliéfním slepeckém Braillově písmu.

3. Magnetofon, diktafon Do 100 %, nejvýše 4500 Kč – vhodný výběr a nácvik používání zajistí Tyfloservis, zůstává stále základní pomůckou pro každého těžce zrakově postiženého občana. Pomůcka je určena k překonání informačního deficitu pro běžný život, studium, práci i volný čas, poslech zvukových knih, a to pro všechny zrakově postižené bez ohledu na věk či vzdělání. Vzhledem k tomu, že výroba klasických magnetofonových kazet skončila, poskytuje se příspěvek na pomůcky srovnatelné – digitální diktafony, MP3 přehrávače a jiná zařízení zpracovávající zvukové nahrávky.

4. Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí odborní poradci a lektoři TyfloCenter (www. tyflocentrum.cz/konzultanti-ucebny) – jedná se o přídavnou pomůcku k pomůcce z kategorie 5 a 13, o tzv. braillský řádek, to znamená, že pracuje pouze s připojením k PC, tato náročná pomůcka je nepostradatelná pro nevidomé, kteří převážně pracují s odbornými nebo rozsáhlými texty (studenti, intelektuálně pracující). Žadatel musí prokázat aktivní znalost čtení bodového písma. Nezbytné je odborné předvedení a zaškolení.

5. Digitální čtecí zařízení pro nevidomé s hlasovým výstupem Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí odborní poradci TyfloCenter – jde o náročnou elektronickou pomůcku na bázi PC určenou ke čtení černotiskových textů, psaní, zpracování a uchovávání informací, základním prostředkem práce je zpřístupnění textové informace pomocí hlasového výstupu. Je vhodná pro nevidomé a prakticky nevidomé, kteří nejsou schopni na obrazovce monitoru rozpoznat jednotlivá písmena jakkoli zvětšená nebo barevně přizpůsobená. Jedná se o vhodnou pomůcku i pro tzv. později osleplé, kteří se již nenaučí dostatečně rychle číst slepecké bodové písmo a kteří jsou odkázáni jen na hlasový výstup. Pomůcka předpokládá aktivní znalost psaní na stroji. Nezbytné je odborné předvedení a zaškolení.

6. Kamerová zvětšovací lupa Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí Tyfloservis – tato optoelektronická pomůcka umožňuje číst nejrůznější texty a prohlížet obrázky. Zrakové schopnosti žadatele, jeho věk, vzdělání či aktivity jsou rozhodující pro výběr konkrétního typu a provedení pomůcky. Kamerové zvětšovací lupy jsou doporučovány těžce slabozrakým žadatelům, kterým již nedostačují optické pomůcky hrazené zdravotními pojišťovnami. Je třeba doložit od očního lékaře vyjádření o zrakových schopnostech. Nutné je odborné předvedení a zácvik.

7. Digitální zvětšovací televizní lupa Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí odborní poradci TyfloCenter – jde o náročnou elektronickou pomůcku na bázi PC umožňující číst, psát, zpracovávat a uchovávat informace, základním prostředkem práce je zvětšení obrazu s případnou hlasovou podporou. Nutno doložit od očního lékaře vyjádření o zrakových schopnostech. Předvedení a odborné zaškolení je nutné.

8. Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí odborní poradci TyfloCenter – náročná elektronická pomůcka umožňující základní komunikaci nevidomých s osobním počítačem. Jedná se o přídavnou pomůcku, kterou je nutné připojit k pomůcce z kategorie 5 a 7. S vývojem v oblasti osobních počítačů potřebnost této pomůcky ustupuje do pozadí, je součástí pomůcek z kategorie 5, 7 a 13. Odborné převedení a zaškolení je nutné.

9. Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí odborní poradci TyfloCenter – jde o náročnou pomůcku, která je určena ke čtení, prohlížení a zpracování informací. Jedná se o přídavnou pomůcku, kterou je nutné nainstalovat do pomůcky z kategorie 5, 7 nebo 13. S vývojem v oblasti speciálního softwaru potřebnost této pomůcky ustupuje do pozadí, je součástí pomůcek z kategorie 5, 7 a 13. Pomůcka předpokládá aktivní znalost psaní na stroji. Odborné předvedení a zaškolení je nutné.

10. Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí odborní poradci TyfloCenter – má značný význam pro studenty, pedagogy, hudebníky, překladatele a spisovatele. Žadatel musí prokázat aktivní znalost čtení bodového písma. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

11. Jehličková jednobarvová tiskárna Maximálně 50 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí odborní poradci TyfloCenter – je to náročná elektronická pomůcka. V dnešní době se poskytují příspěvky jen na srovnatelné pomůcky, tj. na inkoustovou či laserovou jednobarvovou tiskárnu, neboť jehličkové tiskárny se již pro běžnou osobní potřebu nevyužívají. Jedná se o periferní zařízení k pomůckám z kategorie 5, 7 a 13.

12. Zařízení pro přenos digitálních dat Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí odborní poradci TyfloCenter – je to náročná elektronická pomůcka. Jedná se o přídavnou pomůcku, kterou je nutné nainstalovat do pomůcky nebo k pomůcce z kategorie 5, 7 a 13 připojit. S vývojem v oblasti speciálního softwaru potřebnost této pomůcky ustupuje do pozadí, je součástí pomůcek z kategorie 5, 7 a 13. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

13. Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí poradci TyfloCenter – elektronická pomůcka nachází uplatnění u všech nevidomých, vhodná pro žáky, studenty, profese, jako je učitel hudby, masér atd. Je důležitá všude tam, kde se musí pracovat pohotově s informacemi. Pomůcka umožňuje jednoduchým způsobem zapisovat informace, zpracovávat texty, zaznamenávat a vyhledávat telefonní čísla, ve spojení s tiskárnou tisknout dopisy, provádět jednoduché výpočty. Pomůcka je vždy v přenosné verzi a je vybavena hlasovým nebo hmatovým výstupem. Pomůcka předpokládá aktivní znalost psaní na stroji. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

14. Elektronická pomůcka pro hluchoslepé Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí Tyfloservis – tato pomůcka usnadňuje základní komunikaci hluchoslepé osoby s okolím. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

15. Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem Maximálně 100 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí Tyfloservis.

16. Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem Maximálně 50 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí Tyfloservis – jedná se o slepecké náramkové hodinky, slepecké kapesní hodinky, slepecký budík, slepecký minutník, slepecké stopky.

17. Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem Maximálně 50 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí Tyfloservis – mezi základní měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem patří teploměr, tonometr s hlasovým výstupem, kuchyňská váha, slepecký kompas, v odůvodněných případech i osobní váha pro nevidomé.

18. Indikátor barev pro nevidomé Max 100 % – výběr a nácvik zajistí Tyfloservis.

19. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé Maximálně 100 % – výběr a nácvik zajistí Tyfloservis -pomůcka má význam pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb nevidomých a hluchoslepých. Srovnatelné jsou mobilní telefony, které pomáhají v orientaci a navázání kontaktu, je-li postižený sám, nebo se ocitne v neznámém prostředí.

20. Dvoukolo Maximálně 50 % – vhodný výběr a nácvik používání zajistí Tyfloservis – jde o pomůcku pro udržení dobrého zdravotního stavu. Za srovnatelnou pomůcku lze považovat rotoped.

Na trhu se objevují nové a dokonalejší pomůcky, které nejsou součástí uvedené vyhlášky. Potřebuje-li občan rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, jež není uvedena v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, lze mu poskytnout příspěvek na opatření srovnatelné pomůcky ve stejné výši. Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa do výše obvyklých nákladů, podle § 33 odst. 9 vyhl. č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rhb kurzy, výběr pomůcek, poradenství i psychologické služby jsou poskytovány klientům zdarma. Poděkování za cenné odborné připomínky a konzultaci RNDr. Haně Bubeníčkové z TyfloCentra Brno, o. p. s.


Jana Ševčíková Brno ( sevcikova.jana@email.cz)

Ohodnoťte tento článek!