Role sestry v očkování proti chřipce

Doba sezonního očkování proti chřipce se přiblížila téměř na dosah a nezbývá než začít plánovat a organizovat vakcinaci pacientů. „Očkování patří mezi nejúčinnější a nákladově nejefektivnější preventivní opatření“ (Seifert, 2013, s. 138) a má bezesporu také mnoho odborných, organizačních, ekonomických a právních souvislostí.

V ordinaci, která je angažovaná v očkování, představují investice do nákupu očkovacích látek velmi významnou položku. Proto také skladování vakcín spadající převážně do činností sester znamená zvýšenou odpovědnost a osobní participaci sester na plánování a koordinaci očkování. Důvodem je jistě i fakt, že příjem z očkování může zlepšovat ekonomické výsledky daného zařízení. Je tedy zřejmé, že sestry v problematice očkování zaujímají velmi důležitou a nezastupitelnou roli (Seifert, 2013).
Jedním z cílů moderního ošetřovatelství je pomáhat jednotlivci, rodinám a skupinám dosáhnout tělesného, duševního a sociálního zdraví a pohody v souladu s jejich sociálním a kulturním prostředím. V posledních letech se ve světě stále častěji klade důraz na edukaci a edukační proces v ošetřovatelství jako na podstatnou součást kvalifikované péče, která výrazně napomáhá naplňovat preventivní cíle moderního ošetřovatelství jak v oblasti primární, sekundární, tak i v oblasti terciární prevence. Jednou z cest, jak tohoto výsledku dosáhnout, je v podmínkách primární péče cílená identifikace zdravotních rizik a jejich následná eliminace aktivním zapojením klienta v péči o sebe sama za pomoci účelné podpory týmu lékař-sestra. V primární péči tato podpora směřuje například do oblasti edukace před očkováním, do úpravy životního stylu klienta apod., kde edukace a edukační schopnosti zdravotníků, a zvláště sester sehrávají významnou roli (Juřeníková, 2010).
Jaké jsou činnosti sester? (pro přehlednost rozděleny do oblastí): 1. organizace spolupráce a administrativní činnosti 2. materiální zabezpečení 3. technické zabezpečení (zajištění bezpečného skladování vakcín) 4. edukační činnost

Očkování v praxi

Jaké jsou nejčastější dotazy, se kterými se můžeme v praxi setkat?
zda je očkování proti chřipce přínosné, * jaké jsou možné vedlejší účinky, * zda je aplikace bolestivá, * zda po aplikaci mohou pacienti sportovat apod.
Dobrá orientace v problematice a erudovanost sestry je potřebná k zodpovězení častých otázek na toto téma.
Nejčastější dotazy pacientů: Jak poznám chřipku od běžného nachlazení? Pro větší názornost uvádíme příznaky v tabulce. Chřipka není pouze běžné nachlazení. Pokud u pacientů přetrvává vysoká teplota, bolest hlavy, silný kašel, velká únava, bolest na prsou při kašli a bolest svalů, může jít o chřipku (záleží na klinickém vyšetření a zhodnocení subjektivních obtíží).
Co je tedy chřipka? Pokud jde o chřipku, jedná se o nakažlivé onemocnění způsobené virem chřipky. Laik si chřipku často snadno splete s běžným nachlazením, protože svými příznaky může silnější nachlazení připomínat. Existují preventivní opatření, mezi která patří i očkování proti chřipce.
Jak se chřipka šíří? Chřipka se šíří velice rychle, pacient se může nakazit vzdušnou cestou od někoho, kdo kýchá nebo kašle, kontaktem s osobou, která je již chřipkou nakažena, nebo prostřednictvím kontaminovaných předmětů, popř. přenosem mikrobů do dýchacích cest.
Je vakcína proti chřipce bezpečná? Vakcína je bezpečná a nemůže způsobit vlastní onemocnění chřipkou. Inaktivované vakcíny proti chřipce (např. Vaxigrip, IdFlu, Fluad) obsahují neinfekční usmrcené viry, resp. jejich části, které aktivují organismus k obraně proti virům, tzn. organismus si v určitém časovém úseku vytvoří protilátky proti tomuto určitému typu viru. Chřipkové vakcíny jsou celkově dobře snášeny.
Jaké jsou nejčastější reakce po očkování? Většina pacientů neuvádí žádné postvakcinační reakce, pokud se však vyskytnou, jde obvykle pouze o lokální reakce, např. o mírnou bolestivost zarudnutí v místě vpichu.
Kdy je nejlepší nechat se očkovat proti chřipce? Protože chřipková sezona může trvat různě dlouhou dobu, mohou se pacienti nechat očkovat od doby, kdy je vakcína vyrobena a distribuována do lékáren a zdravotnických zařízení, a dále v průběhu celé chřipkové sezony. Obvykle očkujeme od začátku října, ale může se začít i dříve.
Proč se mám nechat očkovat proti chřipce každý rok? Odpověď je nasnadě, virus chřipky po setkání s různými hostiteli neustále mutuje, tzn. mění svůj genetický kód. Každou chřipkovou sezonu mohou cirkulovat nové, obměněné kmeny viry chřipky. Každý rok před zahájením chřipkové sezony identifikuje WHO aktuální cirkulující viry, které jsou zahrnuty do složení chřipkové vakcíny pro danou sezonu.
Mohu se nechat očkovat v době, kdy již pociťuji příznaky nachlazení či chřipky? V případě akutních obtíží, při zvýšené teplotě a dalších již zmíněných příznacích se očkování nedoporučuje, je však nutné konzultovat zdravotní stav s lékařem a na základě výsledků klinického vyšetření lékař rozhodne, zda očkovat, či očkování odložit.
Mohu se nechat očkovat proti chřipce v době již probíhající epidemie? Pokud pacient nemá známky akutního virového onemocnění, je očkování možné. Je však nutné pacienta řádně edukovat o rizicích v případě již probíhající epidemie ohledně časové prodlevy mezi aplikací očkovací látky a následnou tvorbou protilátek, které se vytvoří za zhruba 14 dní, tzn. v případě kontaktu s chřipkovým virem není pacient ještě v tomto období dostatečně chráněn.
V oblasti organizace spolupráce se jedná především o tyto činnosti sester: * objednání pacientů mimo akutní ambulanci, * sběr základní anamnézy (možné reakce na očkování v předchozích letech), zásada individuálního přístupu k pacientům, * příprava dokumentace, * poučení pacienta o druhu aplikované očkovací látky, * příprava poučení pacientů o nutnosti setrvání (po aplikaci očkovací látky) pod dohledem lékaře po dobu 30 minut z důvodu možných nežádoucích reakcí organismu.
Hovoříme-li o materiálním zabezpečení, jedná se o dostatek a dostupnost jednorázových pomůcek a ostatních pomůcek potřebných k zjištění aktuálního zdravotního stavu (emitní misky, dezinfekce, rukavice, ústní špachtle, teploměry, injekční jehly, stříkačky, náplast, sterilní čtverce a v neposlední řadě nádoby na infekční odpad a ostré předměty). Dále kontrolujeme exspiraci vakcín, léčiv a léčivých přípravků a nezapomínejme i na objednávku dalších léků (např. ke zvládnutí možných alergických reakcí).
Zvláštní pozornost je nutné věnovat také technickému zabezpečení, především skladování vakcín. Správné uložení vakcín – chráníme před světlem, skladujeme při teplotě 2-8 °C (vakcíny nesmí přimrznout), sledujeme dobu použitelnosti. Každá lednice, ve které jsou skladovány vakcíny proti chřipce, musí být opatřena kalibrovaným teploměrem a zápis o kontrole teploty v lednici musí být prováděn 1krát denně. Existují však i elektronická zařízení, která automaticky kontrolují teplotu v lednici a údaj o skladování je elektronicky zapsán i do zdravotní dokumentace.
Malá rada na závěr: I když očkujete pravidelně a máte dostatek zkušeností, nikdy nepodceňujte výskyt možných komplikací či nežádoucích účinků, a to nejen při očkování proti chřipce. Dodržujte všechna uvedená pravidla, sdílejte informace, které máte od pacientů, s lékařem a z forenzního hlediska vše pečlivě zapisujte (i telefonické konzultace) do zdravotnické dokumentace!
Literatura

JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha:

Grada Publishing, 2010. 80 s. ISBN: 978-80-247-2171-2. SEIFERT, B.; BENEŠ, V.; BÝMA, S. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén, 2013. 673 s. ISBN: 978-80-7262934-3.

Tabulka: Příznaky nachlazení vs. chřipka

nachlazení chřipka
horečka vzácně 39-40 °C
bolest hlavy zřídka výrazná
kašel mírný vyčerpávající
bolest kloubů mírná velmi výrazná
únava mírná výrazná, trvající 2-3 týdny
komplikace méně závažné mohou být závažné
léčba krátkodobá dlouhodobá

Souhrn Článek se zabývá problematikou chřipkového onemocnění a rolemi sestry před zahájením sezonního očkování. Cílem je poskytnout přehled o činnostech sestry v ambulanci praktického lékaře v nadcházejícím období a zároveň zodpovědět nejčastější dotazy, se kterými se mohou setkat. Klíčová slova: očkování, očkování dospělých, chřipka, role sestry

O autorovi| Mgr. Alice Strnadová, Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková2 MBA1, 1. LF UK Praha, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, Thomayerova nemocnice – odd. IPP, Praha, předsedkyně sekce primárních sester ČAS1, Thomayerova nemocnice – odd. IPP, Praha2

Zvýšení pravděpodobnosti očkování, pokud očkování bylo doporučeno očkování, pokud očkování bylo doporučeno nebo sestrou (USA, 2007, nZ2 617) lékařem nebo sestrou (USA, 2007, nZ2 617)
Faktory motivující k očkování podle odpovědí 10 045 dospělých Faktory motivující k očkování podle odpovědí 10 045 z 11 evropských zemí v období 2006-07 z 11 evropských zemí v období 2006-07

Ohodnoťte tento článek!