Rozhovor

Rovné podmínky

pro sestry a lékaře

I. Kohoutová s ministrem zdravotnictví B. Fišerem na poradě hlavních sester

Foto Vladimír Brada

Prvního září byl poprvé v historii naší republiky na ministerstvu zdravotnictví zřízen samostatný odbor ošetřovatelství. Jeho ředitelkou se stala Mgr. Ivanka Kohoutová, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, studijního oboru Pedagogika – péče o nemocné, Učitelství odborných předmětů pro SZŠ. Na ministerstvu zdravotnictví dříve pracovala po konkurzním řízení jako ústřední školní inspektorka zdravotnických škol a později jako vrchní rada. V této době působila i v pracovní skupině hlavní sestry. Před nástupem do současné funkce od roku 1996 průběžně zastávala místo vedoucí oddělení pro vyšší odborné školy, byla zástupkyní ředitele odboru odborného vzdělávání a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, členkou mezirezortní komise pro řešení otázek zdravotnického vzdělávání i mimo jiné i členkou pracovní skupiny RHSD.

Podle nově schváleného organizačního řádu má odbor ošetřovatelství 10 zaměstnanců, organizačně členěných do dvou oddělení, a to podle kompetencí. Všechna pracovní místa prozatím nejsou obsazena. (Pozn. redakce – ke dni uzávěrky časopisu). Oddělení hlavní sestry se bude zabývat problematikou regulovaných – chráněných nelékařských zdravotnických povolání (všeobecná sestra a porodní asistence) a oddělení, pod které bude spadat problematika nositelů specializovaných výkonů a nižších ošetřovatelských profesí.

Magistru Ivanku Kohoutovou jsme požádali o podrobnější informace.

Co bylo důvodem vzniku tohoto nového, poměrně velkého odboru?

Vznik tohoto odboru v podstatě vyšel z požadavků Evropské unie a souvisí s připravovaným vstupem naší země do tohoto společenství. Dále je třeba akceptovat požadavky Rady Evropy, Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní rady sester, Mezinárodní úřadovny práce a Evropské konference sester. A hlavní úkol? Odbor ošetřovatelství by měl na úrovni státní správy zabezpečit a realizovat partnerské vztahy mezi obory chráněných lékařských a nelékařských povolání. Doposud na ministerstvu i ve zdravotnické praxi převládal hlas lékařských profesí a já se domnívám, že je nutno navodit vyváženou diskusi. Bohužel, musím konstatovat, že některé požadavky byly formulovány WHO již v roce 1977.

Jaké jsou vaše první konkrétní kroky v nové funkci?

Prvním cílem nově vytvořeného odboru je rozvinout koncepci ošetřovatelství a vzdělávání v jednotlivých oborech v souladu s výše uvedenými požadavky a s přípravou Zákona o způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky a o jejich dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících zákonů.

V současném období navrhujeme jmenování pracovní skupiny pro vědu a výzkum v ošetřovatelství při Vědecké radě ministerstva zdravotnictví. Za členy pracovní skupiny jsou navrženy zástupkyně různých reprezentativních subjektů ošetřovatelské péče. V rámci této pracovní skupiny budou řešeny aktuální problémy v oblasti regulovaných povolání a v ostatních specializovaných činnostech ve spolupráci s dalšími odborníky. Snažíme se, aby v hodnotící komisi pro projednávání výzkumných záměrů byla zastoupena profese nelékařských regulovaných povolání. Práce je mnoho. Například vysvětlení pojmu regulované povolání v oblasti sesterské a porodní asistence je velmi náročné. Souvisí to rovněž se znalostmi směrnic EU a direktiv WHO vztahujících se k výše uvedené problematice regulovaných povolání. Rovněž nezastupitelnost profesí je obtížně pochopitelná, zejména u lékařů.

Na prostor k diskusi navazuje prostor k práci. Co uděláte k posílení kompetencí sester?

Budeme zabezpečovat výkon odborných činností ošetřovatelství a porodní asistence a dalších nelékařských oborů realizovaných formou přípravy pro výkon činnosti nebo řádným studiem pro výkon povolání v souladu s připravovanými právními normami a s důsledným uplatňováním požadavků EU a WHO.

Víme, že věda a výzkum v ošetřovatelství jsou naše slabé stránky. Co s tím hodláte podniknout?

I zde je nutná reflexe aktuálních doporučení EU a WHO. V souladu s koncepcí vlády ČR a ve spolupráci s mnohými subjekty budeme připravovat návrhy koncepcí jednotlivých oborů ve výzkumu, vzdělávání a rozvoji. Doposud ve výběrových komisích interní grantové agentury nebylo v podstatě ošetřovatelství zastoupeno a získání grantu pro tuto oblast bylo spíše výjimkou. Samozřejmě, že předpokladem je důkladné zpracování projektu podle ministerstvem zdravotnictví požadovaného manuálu. Předpokládáme, že i sestry vstoupí do interní grantové agentury a že se budou podílet i na výzkumných činnostech jiným způsobem. Věřím, že to bude podstatný krok k tomu, aby se rozvoj vědy a výzkumu v ošetřovatelství dostal na evropskou úroveň.

Je známo, že změny v praxi, inovace v  ošetřovatelských postupech se musí provádět na základě dobře zpracovaného a vyhodnoceného výzkumu. Například 9. října jsem se zúčastnila jednání Vědecké rady ministerstva zdravotnictví. Jedno z témat jednání bylo vedení ošetřovatelské dokumentace. Bylo by mi lépe, kdybych mohla argumentovat jednotlivými výstupy z výzkumu.

Mnohé pro rozvoj ošetřovatelství bylo na ministerstvu zdravotnictví uděláno v předchozích letech zásluhou pracovnic samostatného oddělení hlavní sestry. Budete to korigovat, negovat, anebo na to navážete?

Samozřejmě, že na všem, co bylo uděláno, budeme stavět. Využijeme všechny dosavadní poznatky k důkladné analýze a následnému využití. Je možné využít i lidský potenciál, který je důležitý vzhledem ke zkušenostem a odborné kvalifikaci, což bude využito např. při tvorbě koncepcí oborů, legislativních norem apod.

Jarmila Škubová

Ohodnoťte tento článek!