Schizofrenie, projevy a ošetřovatelské postupy

Při schizofrenii (z řečtiny, schizo = štěpím a frén = mysl, tedy rozštěp mysli) se mění celá osobnost nemocného. Základním projevem je porucha myšlení, jednání a vnímání.

Projevy jsou velmi měnlivé, nedá se předvídat, čím nemocný překvapí. Nemoc může dále postupovat nebo se dočasně zlepšit (remise), zůstat na určitém stupni nebo i zcela ustoupit. Recidivu může vyvolat stres (duševní šok), tělesná choroba, hormonální změny (těhotenství, porod, klimakterium). Ačkoli se lékaři i vědci schizofrenií intenzivně zabývají, netušíme například, proč vlastně jedno procento lidí touto nemocí onemocní, jak ji lze kauzálně léčit, jaká bude prognóza a sociální adaptace jedince ani to, jak účinná budou podávaná psychofarmaka.

Ani příčiny nemoci nejsou jednoznačně známy a nemoc není dokonale prozkoumána. Víme však, že riziko onemocnění schizofrenií zvyšují faktory mající podstatnou roli v různých fázích jejího rozvoje.

Jsou to faktory:

* genetické, komplikace v těhotenství a při porodu,* premorbidní osobnost (náchylnost jednotlivce, schopnost organismu odolávat stresu),* biologické faktory (zneužívání halucinogenů, alkoholu),* sociální faktory (ztráta rodinného příslušníka, jiné zátěžové situace).

Příznaky schizofrenie

Neproduktivní:

* uzavření se do sebe, útlum myšlení,* emoční netečnost, nemají vztah k okolí (nerozhodnost, lhostejnost, apatie),* autismus, stupor a negativismus, katatonické stavy, mutismus, ambivalence.

Produktivní:

* bludy, halucinace (hlavně sluchové, ale také čichové a chuťové),* neklid, agresivita, násilné činy (impulzivní stavy), bizarní projevy (grimasování),* naprosto zmatené, nesouvislé a roztříštěné myšlení (tzv. slovní salát).

Mezi tělesné příznaky pak patří například změny mimiky (šklebení), změny v držení těla a chůze, svalového napětí, zvýšení šlachových reflexů, změny a vymizení citlivosti (analgezie, parestezie), vegetativní poruchy.

Léčba nemoci

* První příznaky: minimalizace dalších rušivých faktorů. * Psychofarmakologie: antipsychotika klasická a nové generace (haloperidol, risperidon, olanzapin). * Elektrokonvulzivní terapie (ECT). * Edukace pacienta i jeho rodiny, psychoterapie (rodinná, individuální) a socioterapie. * Rehabilitace, trénink sociálních dovedností, pracovní terapie, docházka do chráněných dílen či do denních stacionářů.

Formy schizofrenie

Prostá (simplex): Vývoj je pozvolný a začíná obyčejně v mladém věku. Prvním příznakem je nezájem o školu (zaměstnání), vyhledávání samoty, prudké výkyvy nálad (dráždivost a výbušnost). Bývají přítomny hypochondrické stesky, poruchy především logického myšlení, depresivní nálady či naopak nemotivovaný smích, poruchy ve vyšších citech, citová tupost a snížení vůle. Nemoc může opakovaně probíhat pod tímto obrazem nebo v atakách pod obrazem jiných forem.

Hebefrenní (hebefrenica): Je podobná prosté, rozvíjí se však rychleji. Také začíná v mladém věku a je obtížné ji odlišit od vystupňovaných pubertálních projevů. Nápadná klackovitost, nesoustředěnost, drzost, povýšenost a nevhodné vtipkování. Někdy schází stud. Poruchy myšlení a koncentrace.

Paranoidní (paranoides): Nejčastější, začíná mezi 20.-35. rokem. Základním příznakem této formy jsou halucinace (nejčastěji sluchové) a bludy o pronásledování. Pod jejich vlivem, často cosi přikazují, bývají nemocní agresivní k sobě i k okolí (sebevraždy i vraždy). Přidávají se poruchy spánku, bolesti hlavy a nesoustředění. Myšlení ruší útlum nebo nesouvislost.

Katatonní (catatonica): Vzhledem ke kvalitě současné léčby jde o vzácnou formu. Projevuje se stuporózním nebo produktivním obrazem. Vědomí je zachováno, nemocný si pamatuje i nevhodné chování ze strany ošetřujícího personálu. Při stuporózní formě je přítomný psychomotorický útlum, stupor svalů trupu, končetin i svalů mimických. Může předcházet období neklidu, rozčilení a zuřivosti, které se vyvine ve stupor. Nemocný musí být krmen, močí a kálí pod sebe. Leží ve strnulé, nepohodlné poloze, nečekaně může zaútočit. Produktivní forma se vyznačuje grimasováním, nesmyslnými nemotornými pohyby, smíchem či pláčem bez afektu. Není okolí tak nebezpečná jako forma stuporózní.

KAZUISTIKA

Dg: Chronická schizofrenie s defektem osobnosti. Pacientka M. D. (1942). Léčena pro schizofrenii od svých 30 let.

1. hospitalizace v psychiatrické léčebně v roce 1973 pro schizofrenní stupor. Po propuštění byla pacientka několik let v klidu, asi po 3 letech opět přijata. Nechtěla pouštět děti do školy, seděla doma a kouřila jednu cigaretu za druhou.

3. hospitalizace v dubnu 1989 po úmrtí manžela, neužívala léky. Dovezena k příjmu dcerou. Podle ní matka s nikým nemluví, nevychází z domu, nejeví o nic zájem, jen sedí a kouří.

4. hospitalizace od prosince 1995, pobyt trvá dosud. Pacientka přijela opět s dcerou. Hlasy jí našeptávaly, aby se nemyla a nemočila. U dcery odmítala jíst, že je jídlo otrávené. Na našem gerontopsychiatrickém oddělení je od roku 1998. Stav pacientky se podstatně nezměnil. Paní je obézní (125 kg), silná kuřačka (80 cigaret denně). Vlivem nadváhy zhoršená chůze, používá francouzskou hůl, o kterou se však jen lehce opírá. Den tráví v kuřárně.

Trpí sluchovými halucinacemi, na které odpovídá drmolivě a nesouvisle. Ty jí našeptávají, že po ní někdo střílí. Ze všech koutů oddělení se pak ozývá její „prásk, prásk“. Několikrát do měsíce odmítá maso s argumentem, že to jsou rozřezané mrtvoly. Na dotazy proč je tak silná, odpovídá, že pracuje v dolech, kde kutá zlato a potřebuje sílu. Jindy říká, že je pilot letadla nebo letuška a ti musí to letadlo táhnout. Na otázku, jaké republiky máme v naší zemi říká, že Zapadlinskou a Revínskou.

Za prezidenta označuje pana Kasla a primáře a když se ptáme, proč si rozškrábala vřídek na tváři tvrdí, že se jí tudy rodila paní X a ona ji nemohla porodit. Máme velký problém pacientku aktivizovat, je velmi pasivní. Někdy sama plete (kabátek pro „své dítě“), jindy maluje obrázky (v létě Vánoce). Na společné vycházky po areálu PL nechce chodit, zadýchává se a bolí ji nohy. V létě ráda chodí s ostatními pacientkami na terasu. Dcera si pacientku bere na pětidenní propustky jedenkrát za čtyři měsíce.

LITERATURA
Čedík, V., Fišer, J., Knobloch, F., Prokop, J., Skaličková, O.: Psychiatrie a psychologie. Učebnice SZŠ, SZN, Praha, 1953. s. 158-166. Dušek, K., Chromý, K., Malá, E.: Psychiatrie. Učebnice SZŠ, Brno, Avicenum,1981. s. 97-99. Radimský, M. a kol.: Psychiatrie I. IDV SZP, Brno, 1990. s. 73-76. Dobiáš, J.: Speciální psychiatrie. SPN, Praha, 1979. s. 107-111. Mečíř, J.: Základy obecné a speciální psychiatrie. SPN, Praha, 1985. s. 88-90. Raboch, J., Zvolský, P. a kol.: Psychiatrie. Galén -Karolinum, Praha, 2001. s. 232-236. Libiger J.: Schizofrenie. Psychiatrické centrum Praha, 1991. Malá, E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci – co dnes víme a nevíme. Lékařské listy, ročník 55, 19/2006. www.stopstigmapsychiatrie.cz

SOUHRN

Schizofrenie je choroba v psychiatrii velmi častá a je kolem ní stále mnoho nejasností. Způsobuje závažný handicap. Rodina, přátelé a kolegové jsou také ovlivněni negativní stránkou této choroby, což zvyšuje utrpení pacienta. Při průzkumu vědci zjistili, že všechny příznaky vymizí asi u 20-25 procent pacientů, k soběstačnosti a dobrému sociálnímu fungování se jich vrací dalších 20 procent. Od poloviny 20. století se objevuje stále více léků, které dokážou příznaky schizofrenie účinně zmírnit, její výskyt se v jednotlivých zemích výrazně neliší.

SUMMARY

Schizophrenia is very common psychiatric disease yet it is still surrounded by many myths. The disease causes a sever handicap, besides the patient it effects his relatives, friends as well as colleagues. The scientists have found out though that the symptoms can disappear in as many as 25 % of the patients and further 20 % of the sufferers can live independent and socially acceptable life. Since the half of the 20th century there have emerged more and more medications that can effectively alleviate the symptoms of the disease. There are no marked differences in the occurrence of the disease among countries.


O autorovi: Lenka Ondráčková, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod (ondrackovalenka@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!