Sdělení MZ ČR -Odbor vzdělávání a vědy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává tento metodický pokyn, kterým je řešena otázka povinností pověřených organizací a povinnosti akreditovaných zařízení (Studijní řád). Kompletní znění včetně příloh (studijní průkaz, záznam o průběhu specializačního vzdělávání a přihláška k atestační zkoušce) je uveřejněno ve Věstníku MZ ČR.

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterým se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělávání.

K zabezpečení specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků podle ustanovení § 55 až § 60 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o nelékařských zdravotnických povoláních“), vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále „ministerstvo“) tento metodický pokyn:

Článek 1

Podle tohoto metodického pokynu postupují akreditovaná zařízení, která jsou oprávněná uskutečňovat vzdělávací program specializačního vzdělávání.

Článek 2

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání

(1) Uchazečem o zařazení do specializačního vzdělávání je zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost podle § 5 až § 28 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

(2) Žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání podává uchazeč organizacím pověřeným Ministerstvem zdravotnictvím ČR jako orgánu věcně příslušnému dle § 58 zákona č. 96/2004 Sb. Pověřenými organizacemi jsou Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „NCO NZO“) nebo Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen „IPVZ“).

V příloze č. 1 je uvedeno, které obory jsou zabezpečovány NCO NZO a které obory jsou zabezpečovány IPVZ. Formulář žádosti je k dispozici na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz, www.ipvz.cz, nebo na studijním oddělení NCO NZO a studijním oddělení IPVZ. Na požádání bude formulář žádosti zaslán uchazeči.

(3) Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, pokud žadatel svou způsobilost nedoloží jedním z těchto způsobů: *osobně předloží originály dokladů a pověřená organizace doklady ověří pro své účely, *předloží průkaz odbornosti (index), *požádá pověřenou organizaci o doložení svých dokladů, neboť organizace těmito doklady již disponuje. V žádosti uvede číslo osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Doklady o specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti jsou součástí žádosti pouze tehdy, pokud je podmínkou zahájení specializačního vzdělávání získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti. Za tyto doklady se považuje rovněž průkaz odbornosti a doklady o uznání kvalifikace získané v cizině. Doklady podle věty první a druhé tohoto odstavce nemusí být dokládány tehdy, když je má ministerstvo nebo pověřená organizace již ve své evidenci a uchazeč o to požádá.

(4) Při splnění podmínek stanovených v odstavci 2 pověřená organizace zařadí uchazeče do specializačního vzdělávání do 30 dnů po obdržení žádosti a zároveň uchazeči oznámí předpokládaný termín začátku vzdělávání.

Den zařazení do specializačního vzdělávání nemusí být totožný se dnem zahájení výuky ve specializačním vzdělávání. Uchazeč může v žádosti uvést konkrétní pracoviště akreditovaného zařízení nebo více pracovišť akreditovaného zařízení, kam chce být zařazen. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zařadí uchazeče do specializačního vzdělávání uskutečňovaného akreditovaným zařízením, popřípadě více akreditovanými zařízeními, podle výběru uchazeče.

(5) Pokud poptávka v oboru specializace převyšuje nabídku míst v akreditovaných zařízeních, je základním kritériem pro výběr účastníků pro zahájení teoretické části vzdělávacího programu datum zařazení do specializace, popřípadě datum doručení žádosti.

(6) Pokud si uchazeč akreditované zařízení nevybral nebo má vybrané akreditované zařízení naplněnou kapacitu, doporučí pověřená organizace uchazeči jiné vhodné akreditované zařízení.

(7) V případě, že žadatel nesplňuje kritéria pro zařazení do oboru specializace, ministerstvo vydá rozhodnutí o nezařazení uchazeče do specializačního vzdělávání.

Článek 3

Započtení dříve absolvovaného studia

(1) Účastník zařazený do specializačního vzdělávání může požádat o započtení části dříve absolvovaného studia nebo započtení dříve absolvovaných modulů a certifikovaných kurzů, pokud jsou součástí příslušného vzdělávacího programu. Žádost o započtení podá účastník písemně, formulář žádosti je na www.mzcr.cz, případně bude uchazeči zaslán. Formulář s dokumenty účastník odesílá na adresu: MZ ČR, Odbor vzdělávání a vědy – Uznávací jednotka Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno. Posuzování žádosti o započtení probíhá ve správním řízením dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

(2) Za dříve absolvované studium se považuje jakékoli doložené vzdělání, včetně vysokoškolského studia jiných než zdravotnických oborů nebo školicích akcí celoživotního vzdělávání a vzdělání získaného v cizině, pokud je zakončeno výstupní zkouškou nebo ověřením znalostí a dovedností. Uchazeč však musí doložit shodu získaného vzdělání s požadavky specializačního vzdělávání.

(3) Absolventům akreditovaných zdravotnických studijních oborů vysokých škol nebo vyšších odborných škol bude vždy započten základní (všeobecný) modul.

(4) Započten může být i výkon povolání, včetně výkonu povolání v cizině, pokud splňuje požadavky vzdělávacího programu.

(5) Účastník předloží doklad o započtení části vzdělávacího programu akreditovanému zařízení, ve kterém absolvuje specializační vzdělávání.

(6) Příklady možností započtení dříve absolvovaného studia jsou v příloze č. 2.

Článek 4

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti

(1) Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti, tj. všeobecných sester, porodních asistentek, ergoterapeutů, radiologických asistentů, zdravotních laborantů, zdravotně sociálních pracovníků, optometristů, ortoptistů, asistentů ochrany veřejného zdraví, ortotiků-protetiků, nutričních terapeutů, zubních techniků, dentálních hygienistek, zdravotnických záchranářů, farmaceutických asistentů, biomedicínských techniků a radiologických techniků je uskutečňováno podle § 56 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

(2) Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí splnit dobu výkonu povolání stanovenou vzdělávacím programem. Vzdělávací program dále stanoví další požadavky, zejména rozsah a obsah teoretické výuky a dobu a obsah praktické výuky, která je uskutečňována na pracovišti akreditovaného zařízení.

(3) Doba uvedená ve vzdělávacím programu je pouze doporučující, lze ji prodloužit nebo zkrátit při zachování počtu hodin studijního programu.

(4) Vzdělávací programy jsou uskutečňovány modulovým způsobem. Moduly jsou ohodnoceny kredity, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže účastníka při studiu daného modulu. Moduly lze akreditovat i samostatně jako certifikované kurzy. Způsob ukončení modulu je stanoven vzdělávacím programem.

(5) Vzdělávací program obsahuje tři úrovně modulů, a to základní (všeobecnou), odbornou a speciální. Těžiště základního modulu nebo všeobecné části spočívá v získání souhrnu převážně teoretických znalostí. Odborné moduly propojují získané vědomosti s vytvářením dovedností. Speciální moduly spojují dovednosti do specifických činností, což umožní účastníkům jejich provádění efektivním, racionálním a kreativním způsobem.


PŘÍLOHY k metodickému pokynu MZ ČR

Příloha č. 1

NCO NZO je pověřenou organizací pro tyto obory: všeobecná sestra s výjimkou klinické perfuziologie; porodní asistentka; ergoterapeut; radiologický asistent; zdravotní laborant; zdravotně sociální pracovník; optometrista; ortoptista; asistent ochrany veřejného zdraví; ortotik, protetik; nutriční terapeut; zubní technik; dentální hygienistka; zdravotnický záchranář; farmaceutický asistent; fyzioterapeut; odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví; organizace a řízení.

IPVZ je pověřenou organizací pro tyto obory: biomedicínský technik; všeobecná sestra v oboru klinická perfuziologie; klinický psycholog; klinický logoped; radiologický fyzik; odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků; biomedicíncký inženýr.

Příloha č. 2

Metodika pro započtení části vzdělávacího programu např.:

(1) Specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii

a) Absolventům středních zdravotnických škol a vyšších zdravotnických škol (dětská sestra, diplomovaná dětská sestra) bude uznán odborný modul Role dětské sestry.

b) Absolventům středních zdravotnických škol a vyšších zdravotnických škol (zdravotní/všeobecná sestra, porodní asistentka, diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná porodní asistentka), které absolvovaly kurz Psychologie a pedagogiky dítěte a mají MZ ČR uznanou specializovanou způsobilost dětské sestry vyjma práce na novorozeneckých odděleních, bude uznán odborný modul Role dětské sestry, pokud doloží potvrzení o výkonu povolání na pracovištích zajišťující péči o děti v délce minimálně 1 rok v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a absolvování testu odborných znalostí z pediatrie.

(2) Specializační vzdělávání Aplikovaná fyzioterapie

a) Absolventům vysokých škol a vyšších odborných škol zajišťujících kvalifikační studium pro fyzioterapeuty bude vždy započtena část všeobecná a část odborná.

b) Absolventům střední zdravotnické školy zajišťující kvalifikační studium fyzioterapeutů (rehabilitační pracovník) bude započtena odborná praxe, pokud doloží výkon povolání v rozsahu odborné praxe stanovené vzdělávacím programem.


Kamila Kaletová Za odbor VZV MZ ČR, Lenka Chourová předsedkyně SI

Ohodnoťte tento článek!