Sdělení MZ ČR -Odbor vzdělávání a vědy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává metodický pokyn, kterým je řešena otázka povinností pověřených organizací a povinnosti akreditovaných zařízení (Studijní řád). Kompletní znění včetně příloh (studijní průkaz, záznam o průběhu specializačního vzdělávání a přihláška k atestační zkoušce) je uveřejněno ve Věstníku MZ ČR. V tomto příspěvku najdete pokračování pokynu, zveřejněného v Sestře 12/07 (články 1 až 4), tzn. články 5 až 12.

Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, jímž se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělávání.

K zabezpečení specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků podle § 55 až § 60 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zák. o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (zák. o nelékařských zdravotnických povoláních) vydává MZ ČR metodický pokyn (Sestra 12/07, tzn. články 5 až 12):

Článek 5

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti

(1) Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti, tj. psychologů, logopedů, fyzioterapeutů, odborných pracovníků v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, biomedicínských inženýrů, radiologických fyziků a odborných pracovníků v ochraně veřejného zdraví je realizováno dle § 57 zák. o nelékařských zdravotnických povoláních.

(2) Specializační vzdělávání je realizováno při výkonu povolání. Pokud účastník specializačního vzdělávání pracuje na nižší úvazek, než je stanovená týdenní pracovní doba, doba studia se úměrně prodlužuje.

(3) Doba uvedená ve vzdělávacím programu je pouze doporučující, lze ji prodloužit nebo zkrátit při zachování počtu hodin studijního programu.

(4) Délka specializačního vzdělávání může být zkrácena, pouze pokud byla část specializačního vzdělávání započtena.

(5) Specializační vzdělávání se může dělit na části, pokud tak stanoví vzdělávací program.

Článek 6

Akreditované zařízení

(1) Za průběh specializačního vzdělávání odpovídá akreditované zařízení, které k zabezpečení průběhu specializačního vzdělávání přidělí účastníkovi specializačního vzdělávání školitele.

(2) Školitel je zdravotnický pracovník, který pracuje individuálně s účastníkem, řídí a sleduje průběh jeho studia, průběžně prověřuje jeho teoretické znalosti a praktické dovednosti, odpovídá za průběh specializačního vzdělávání na konkrétním pracovišti a je k dispozici jako konzultant.

(3) Školitel musí být držitelem „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ se specializovanou způsobilostí v oboru specializace.

(4) Akreditované zařízení zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím všechny vzdělávací akce související se specializačním vzděláváním, a to na období kalendářního roku nebo na první a druhé pololetí kalendářního roku.

(5) Akreditované zařízení oznámí pověřené organizaci termíny zahájení vzdělávacích programů s počtem míst ve vzdělávacích programech v termínu, a to do 31. května, termíny zahájení vzdělávacích programů na druhé pololetí kalendářního roku a do 30. listopadu na první pololetí následujícího kalendářního roku.

(6) Akreditované zařízení informuje účastníka o termínu zahájení teoretické části vzdělávacího programu zasláním informace na kontaktní adresu, kterou účastník uvedl v přihlášce v přiměřené době, a to alespoň 4 týdny před termínem zahájení vzdělávací akce.

(7) Při zahájení studia vzdělávacího programu informuje akreditované zařízení účastníka o průběhu studia, o požadavcích kladených na účastníky v jeho průběhu, o doporučené studijní literatuře, o rozsahu znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro ukončení vzdělávacího programu nebo jeho části a o způsobu hodnocení a ukončení částí vzdělávacího programu.

(8) Akreditované zařízení zaznamenává průběh specializačního vzdělávání účastníků do studijního průkazu vydaného NCO NZO nebo IPVZ.

Požadovaný počet studijních průkazů zašle NCO NZO v Brně nebo IPVZ na základě objednávky bez zbytečného odkladu proti úhradě. Vzor studijního průkazu je uveden v příloze č. 3.

(9) Akreditované zařízení informuje pověřenou organizaci NCO NZO nebo IPVZ o začátečnících v modulu nebo části vzdělávacího programu.

(10) Akreditované zařízení zasílá pověřené organizaci po ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu elektronicky záznam s informacemi o jednotlivých účastnících, včetně data ukončení předchozích modulů a omluvené absence, bez zbytečných odkladů, nejpozději do třiceti dnů. Za správnost záznamu odpovídá pověřený pracovník akreditovaného zařízení.

Článek 7

Ministerstvo a pověřené organizace (1) Za koordinaci a kontrolu organizace a realizace specializačního vzdělávání odpovídá ministerstvo, popřípadě jím pověřené organizace.

(2) Ve studijních záležitostech je poradním a metodickým orgánem pro akreditovaná zařízení NCO NZO nebo IPVZ.

(3) Pověřená organizace na základě informací z akreditovaných zařízení a na základě počtu zařazených účastníků v jednotlivých oborech specializace koordinuje zahájení teoretických částí vzdělávacích programů, přičemž zohledňuje hlediska regionální naplněnosti jednotlivých zařízení a individuální zájmy žadatele.

(4) Pověřená organizace předává akreditovanému zařízení osobní údaje účastníků zpravidla elektronicky po předchozím písemném souhlasu účastníka včetně záznamů o průběhu a ukončení již absolvovaných modulů nebo části vzdělávacího programu nebo o jejich započtení.

(5) Záznam o průběhu specializačního vzdělávání je uveden v příloze č. 4.

Článek 8

Odklad zahájení a přerušení specializačního vzdělávání

(1) V případě, že účastník nemůže z jakýchkoli důvodů zahájit studium vzdělávacího programu, informuje o této skutečnosti bez zbytečných odkladů akreditované zařízení. Účastník má možnost v tomto případě požádat o:

a) odklad zahájení studia vzdělávacího programu do následujícího termínu zahájení (pracovní neschopnost, dovolená, pracovní záležitosti), nebo

b) odklad zahájení studia vzdělávacího programu na dva roky, a to z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, nebo jiných závažných důvodů. Účastník podává písemnou žádost o odklad příslušnému akreditovanému zařízení.

(2) Akreditované zařízení vyhoví žádostem účastníka za výše uvedených podmínek. O této skutečnosti informuje písemně jak účastníka, tak pověřenou organizaci.

(3) V případě, že účastník nezahájí studium bez podání žádosti o odklad nebo nepožádá do dvou let od data odkladu o zahájení studia vzdělávacího programu, pověřená organizace účastníkovi specializační vzdělávání ukončí.

(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se použije i při přerušení specializačního vzdělávání.

(5) Po dobu odkladu nebo přerušení účastník není považován za účastníka specializačního vzdělávání.

(6) V případě pochybností při odkladu, přerušení, ukončení nebo opětovném zařazení rozhodne na základě písemné žádosti účastníka nebo akreditovaného zařízení ministerstvo. O rozhodnutí informuje písemně účastníka a akreditované zařízení.

Článek 10

Změna akreditovaného pracoviště

(1) V případě, že účastník žádá o změnu akreditovaného zařízení, zasílá písemnou žádost se specifikací svého požadavku pověřené organizaci -podle oborů uvedených v příloze NCO NZO v Brně nebo IPVZ. Pověřená organizace účastníka v termínu do 30 dnů zařadí podle specifikovaného požadavku a oznámí účastníkovi předpokládaný termín začátku vzdělávání. V případě, že účastníkovi není možno vyhovět, sdělí pověřená organizace tuto skutečnost žadateli do 30 dnů.

Článek 11

Kontrola znalostí v průběhu specializačního vzdělávání

(1) Ukončením modulu nebo části vzdělávacího programu se rozumí splnění jeho požadavků: * kolokviem, *zkouškou, ústní nebo písemnou, *testem, případovou studií, nebo *seminární prací.

Předpokladem ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu výše uvedeným způsobem je splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem pro daný modul nebo část.

(2) Akreditované zařízení zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím termíny ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu nejpozději 30 dnů před plánovaným termínem.

(3) Akreditované zařízení určí nejvýše dva opravné termíny u účastníků s hodnocením „neprospěl“. Účastníci jsou informováni písemně 4 týdny před plánovaným termínem.

(4) Akreditované zařízení umožní opakování modulu nebo části vzdělávacího programu, a to na základě písemné žádosti účastníka. Akreditované zařízení zařadí účastníka v termínu do 30 dnů a oznámí předpokládaný termín konání modulu, nebo části vzdělávacího programu.

Článek 12

Ukončení specializačního vzdělávání

(1) Specializační vzdělávání se ukončuje: na žádost účastníka, rozhodnutím ministerstva v případě neplnění požadavků specializačního vzdělávání, atestační zkouškou.

(2) Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč pověřené organizaci podle přílohy č. 5. Formulář přihlášky k atestační zkoušce je uveřejněn na webové stránce Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz

(3) K atestační zkoušce bude připuštěn uchazeč, který prokáže splnění požadavků stanovených zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních a vzdělávacího programu. Uchazeč musí splnit požadavky vzdělávacího programu platného v době, kdy specializační vzdělávání probíhalo. Pokud v průběhu specializačního vzdělávání bylo platných více vzdělávacích programů, posuzuje se každý rok specializačního vzdělávání podle vzdělávacího programu platného k 1. lednu tohoto roku, pokud byly požadavky na uchazeče novým vzdělávacím programem zpřísněny, nebo podle vzdělávacího programu platného k 31. prosinci tohoto roku, pokud byly požadavky novým vzdělávacím programem zmírněny. V přihlášce k atestační zkoušce akreditované zařízení potvrzuje správnost uvedených údajů a splnění podmínek stanovených vzdělávacím programem.

(4) Pokud byla uchazeči ministerstvem započtena část vzdělávacího programu, přikládá k přihlášce o atestační zkoušku stejnopis nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o započtení části dříve absolvovaného studia.

(5) Pokud údaje v přihlášce o atestační zkoušku neodpovídají stanoveným podmínkám pro vykonání atestační zkoušky, nebo jsou údaje v přihlášce nečitelné, informuje pověřená organizace žadatele o této skutečnosti bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů od data obdržení žádosti.

(6) Pokud uchazeč nedoloží ani po výzvě splnění požadavků vzdělávacího programu, rozhodne ministerstvo o zamítnutí žádosti o připuštění k atestační zkoušce.

(7) Pověřená organizace zasílá žadatelům, kteří splňují kritéria pro vykonání zkoušky, na kontaktní adresu otázky k atestační zkoušce, informace o místě konání atestační zkoušky a termínu konání atestační zkoušky alespoň 30 dnů před datem plánované zkoušky.

(8) Pověřená organizace u absolventů atestační zkoušky archivuje protokol o průběhu zkoušky, datum zkoušky a číslo vydaného diplomu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých souvisejících zákonů.

(9) Pověřená organizace zajišťuje vydávání diplomů o specializaci. Na diplomu je podepsán předseda zkušební komise, statutární zástupce pověřené organizace a zástupce ministerstva. Na žádost absolventa pověřená organizace vydá duplikát diplomu o specializaci a vede evidenci vydaných duplikátů.

(10) Do průkazu odbornosti provede záznam o výsledku atestační zkoušky předseda zkušební komise. Diplom vydá Ministerstvo zdravotnictví České republiky.


Za odbor VZV MZ ČR Kamila Kaletová

ZDROJ § 51 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb. § 112 vyhlášky č. 424/2004 Sb.

Ohodnoťte tento článek!