Selektivní intubace plic rourkou Univent

Univent je celosilikonová intubační rourka, v jejíž stěně je zabudován volně posouvací bronchiální obturátor opatřený nafukovacím balonkem. Pro zajištění polohy je obturátor opatřen speciální pojistkou.

Rourka Univent je k dispozici ve velikostech značených 3,5-7,0 mm, které zevním průměrem odpovídají velikostem běžné tracheální rourky 5,0-8,5 mm. Selektivní intubaci touto rourkou lze provést již u dětí ve věku od 3 let. Praxe na našem pracovišti ukázala, že ve skupině dětí mladších je thorakoskopie indikovaná pouze výjimečně a v případě thorakotomie užíváme bronchiální obturátor v kombinaci s endotracheální intubací.

Použití tracheální rourky

Univent Pro přípravu a zavedení rourky je nutné, aby anesteziologická sestra znala principy a indikace selektivní ventilace a práci s fibrooptickou technikou.

Sestra připraví:* běžné intubační pomůcky,* sterilní fibroskop a silikonový sprej,* rourku Univent potřebné velikosti, kterou potře lubrikačním gelem,* zkontroluje uzavření lumenu obturátoru,* obturátor potře lubrikačním gelem a stáhne ho do kanálu ve stěně rourky.

Intubaci rourkou Univent lze provádět dvěma způsoby:

1. Intubace pomocí ř broskopu jako vodiče Rourku umísťujeme endotracheálně a následně vysuneme obturátor vlevo či vpravo endobronchiálně. Tato metoda je výhodnější při použití větších velikostí rourek Univent, kterými lze zavést běžný fibroskop a polohu obturátoru jím ověřit.

Postup: a) lékař zavede Univent do trachey, rourku pečlivě fixujeme náplastí; b) lékař vsune fibroskop skrz lumen rourky nad bifurkaci trachey a zavede obturátor do ošetřovaného bronchu; c) sestra provede insufl aci balonku obturátoru, lékař se o jeho uložení přesvědčí fibroskopem; d) sestra pomocí pojistky zafixuje blokátor k rource.

2. Intubace ř brooptickou kontrolou Pacienta zaintubujeme rourkou Univent endobronchiálně do bronchu ošetřované plíce a následně rozvineme obturátor. Poté je rourka vytažena endotracheálně a poloha obturátoru ověřena poslechem. Tato metoda se používá u menších velikostí rourek, kde není k dispozici fibroskop s dostatečně tenkým optickým kabelem. Během operačního výkonu monitorujeme u pacienta EKG, TK invazivní nebo neinvazivní metodou, nezbytná je monitorace SpO2. Důležité je sledovat ventilační parametry, kapnometrickou křivku, Pinsp a Vt a EtCO2 a průběžně také PaO2. Nutné je sledování tlaku obturátoru, zejména při použití N2O.

Komplikace při práci s Univent

Nejčastější komplikací bývá dislokace nafouknutého balonku obturátoru z bronchu do trachey a její částečná nebo úplná neprůchodnost. Příčinou může být příliš mělké uložení balonku v bronchu nebo příliš razantní Různé velikosti tracheálních rourek. V distální části rourek jsou patrné povysunuté obturátory manipulace s operovanou plící. Dojde k úplné zástavě ventilace, inspirační tlak extrémně vzroste, kapnometrická křivka vymizí. Řešením je okamžité vypuštění obturátoru, fibroskopická kontrola a opětovné uložení balonku do správné polohy.

Závěr

Tracheální rourka Univent představuje zcela novou kvalitu v anestezii pro hrudní výkony zejména v dětském věku. Selektivní intubace Univentem je pro pacienta výrazně šetrnější než užití biluminální rourky, technicky snadnější a bezpečnější. Výhodou také je, že po ukončení výkonu můžeme blokátor vtáhnout zpět do tracheální rourky a s její pomocí pacienta v pooperačním období dále ventilovat.


SOUHRN

Selektivní intubace plic je nutným předpokladem úspěšné thorakoskopie i většiny thorakotomických výkonů. Slouží k izolaci ošetřované plíce, zabraňuje jejímu kolapsu a úniku vzduchu z otevřených dýchacích cest. V anestezii dospělých je standardně řešena použitím biluminární endobronchiální rourky. U dětí do 11 až 12 let není tato rourka k dispozici. Rovněž užití alternativních metod, kterými jsou endobronchiální intubace nebo užití bronchiálních obturátorů, má řadu nevýhod. Proto jsme na našem pracovišti začali používat tracheální rourky Univent.

SUMMARY

Selective intubation is necessary for successful thoracoscopy and most thoracotomy procedures. Intubation is used to isolate the treated lung, cause its collapse and prevent air leak from an opened airway. In adult anesthesiology double lumen endo-bronchial tube is used. This tube is not available though, for children younger than 11 or 12 years. Also, using alternative methods such as endo-bronchial intubation or using bronchial obturators has several disadvantages. That is why we have started to use a tracheal tube Univent.


O autorovi: Eva Nováková, MUDr. Vladimír Mixa, Klinika anesteziologie a resuscitace, UK 2. LF a IPVZ, FN Motol, Praha (nov.evik@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!