Sestra na endoskopickém pracovišti

V průběhu posledních několika let došlo na naší klinice k velkým změnám, jež vedly k modernizaci a zkvalitnění poskytované zdravotní péče. Kromě jiného přibylo PEG centrum a další odborné ambulance. Na špičkové úrovni je zejména oddělení hepato-gastroenterologie, kde se realizují endoskopická vyšetření trávicího traktu.

Tak jako na ostatních specializovaných pracovištích, i na ambulanci digestivní endoskopie došlo k velkým provozním změnám. V současnosti se provádí daleko více výkonů invazívních a terapeutických než diagnostických, které ve většině případů nahrazují velké operace, a tím i snižují velké ekonomické náklady. Zkracují dobu hospitalizace a zkvalitňují život nemocných.

Pro splnění zásad bezpečné digestivní endoskopie je nutno dodržovat zákony, nové standardy a směrnice postupů. Endoskopické sestry proto musí mít kromě odborných a teoretických znalostí i odpovídající technickou dovednost při manipulaci s přístroji. Dnešní vysoce specializované elektronické přístroje včetně příslušenství vyžadují při vyšetření, čištění, údržbě, dezinfekci a uložení mimořádnou pečlivost jak pro uchování výkonnosti přístrojů, tak kvůli bezpečnosti pacientů a obslužného personálu (zabránění nozokomiálním nákazám, práce s dezinfekčními roztoky, chemikáliemi a ionizačním zářením).

Na úspěšně provedeném výkonu se významně podílí i Informovaný souhlas nemocného se zákrokem. Pacient je v jeho rámci informován o průběhu vyšetření a možných komplikacích a jsou mu zároveň sdělena doporučení, jak se chovat po vyšetření. Dokument nemocný dostává s dostatečným časovým odstupem (je-li to možné), aby mu lékař mohl vysvětlit případné nejasnosti. Souhlas podepisuje nemocný a lékař-endoskopista, který jej poučil.

Péče o pacienta i techniku

Endoskopická sestra se podílí na plynulosti, bezpečnosti a úspěšnosti plánovaného vyšetření zejména těmito výkony: Objednává pacienty a připravuje je k výkonu, připravuje rovněž dokumentace, endoskopy a instrumentária. Pokud je potřeba, zajistí žilní přístup flexilou pro analgosedaci, ATB profylaxi, podává léky v průběhu vyšetření, resp. v rámci předoperační přípravy. V průběhu vyšetření sleduje stav pacienta. Pokud dostal Dormicum, provádí sestra monitoring pulzním oxymetrem. Při náročnějších výkonech navíc monitoruje P a TK (neinvazívně), případně EKG křivku (podle rozhodnutí lékaře).

V průběhu zákroku sestra používá techniku. Po skončení vyšetření provádí předepsané úkony, jako je např. další sledování vyšetřovaného v odpočinkové místnosti a jeho poučení (řízení motorových vozidel – analgosedace, krvácení, dieta, další kontrola aj.). Úkolem sestry je péče o přístroje a příslušenství po ukončení výkonu (čištění, dezinfekce, sterilizace, uložení) a odeslání vzorků. Samozřejmostí je dobře vedená dokumentaci pro kliniku a pojišťovnu.

U většiny endoskopických vyšetření (zvláště invazívních a u případů, kde si nejsme jisti, o jaký výkon půjde) jsou pacienti u nás hospitalizováni a monitorováni podle potřeby (P, TK, EKG křivka, saturace O2). Úspěch endoskopického výkonu a spokojenost pacienta převážně závisí na dokonalé spolupráci vyšetřujícího lékaře a asistující sestry a na spolupráci s ostatními pracovišti (rentgenologie, anesteziologie). Proto je nutné, aby sestra teoreticky i prakticky ovládala všechna vyšetření, která se na pracovišti provádějí. Pro práci na endoskopickém pracovišti je nutno vybírat sestry zručné a kvalifikované, schopné si neustále osvojovat všechny nové poznatky a postupy, jež se aplikují. Každý diagnostický i terapeutický výkon je prováděn s jistou mírou rizika, a právě sestra je tím členem týmu, který zodpovídá, že se na pracovišti nachází vše potřebné k akutní resuscitaci či k řešení možných komplikací.

V rámci doškolování se endoskopické sestry naší kliniky podílejí významně na zajištění odborných přednášek – kurzu pro endoskopické sestry (dlouhodobá příprava) a dvoudenního semináře Organizace práce na endoskopickém pracovišti.


O autorovi: II. interní klinika, FTNsP, Praha (jaroslava.kvicalova@ftn.cz)

Ohodnoťte tento článek!