Sestra školitelka klinické praxe – informace o pilotním kurzu

Klinická praxe studentů v programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka, probíhá na vybraných pracovištích zdravotnických zařízení pod vedením zkušených kvalifikovaných sester a porodních asistentek. Studijní kvalifikační programy kladou důraz na odbornou praxi studentů, do které je zapotřebí zapojit kvalifikované odborníky z praxe. V nové legislativě jsou konkretizovány požadavky na odbornou způsobilost všeobecných sester a porodních asistentek, které se mohou podílet na odborné výuce.

Ačkoli jsou všeobecné sestry a porodní asistentky pro vedení praktické výuky studentů vybírány s ohledem na splnění odborných předpokladů v oboru, nejsou dostatečně připravené na nové metody vzdělávání dospělých. Dřívější studijní programy neobsahovaly pedagogickou přípravu sester. Současné školitelky jsou odbornice ve své profesi, ale ke komplexní přípravě na roli mentorů/mentorek potřebují ještě získat základní znalosti a dovednosti z oblasti andragogiky, pedagogiky, didaktiky, práva, psychologie a managementu.

Role školitele/školitelky je velmi důležitá, protože poznatky osvojené v praxi mají stejnou důležitost jako teoretické vědomosti získané ve vzdělávací instituci. Ve zdravotnických organizacích by měly systémy školitelů usnadnit adaptaci na nové podmínky jak studentům, tak absolventům při nástupu do zaměstnání. Každému studentovi a absolventovi by měla stát po boku zkušená sestra – školitelka (mentorka). Měla by být prvním kontaktním partnerem v profesních otázkách i ve všech problémech, které se mohou vyskytnout. Pro tuto činnost by měla být všeobecná sestra a porodní asistentka vyškolena i finančně ohodnocena.

Vysoká škola v Plzni, o. p. s., ve spoluprácí s Fakultní nemocnicí Plzeň na základě schválení Krajského úřadu a poskytnutí finanční podpory z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) zahájila v únoru 2007 přípravu Pilotního certifikovaného kurzu, který byl zahájen pro prvních 20 účastníků v září. Na přípravě programu se podíleli odborníci z katedry ošetřovatelství a porodní asistence a katedry celoživotního vzdělávání. Výběr účastníků kurzu probíhal podle kritérií a podíleli se na něm všichni členové řešitelského týmu projektu. Kurz je určen všeobecným sestrám a porodním asistentkám, které se podílejí nebo budou podílet na vzdělávání a výchově studentů vyšších a vysokých škol zdravotnických oborů, dále na celoživotním vzdělávání (specializační vzdělávání, certifikované kurzy, odborné stáže apod.) zdravotnických pracovníků v oboru všeobecné sestry a porodní asistentky.

Účastníci byli do kurzu zařazeni na základě stanovených kritérií (tab. 1) a v pěti modulech rozšíří úroveň vědomostí a dovedností v oblasti andragogiky, pedagogiky, didaktiky, práva, psychologie, managementu a vedení odborné praxe studentů. Teoretická část zahrnuje čtyři moduly, které probíhají v odborných učebnách Vysoké školy v Plzni, o. p. s. Pátý modul zahrnuje praktickou část, která probíhá na vybraných klinických pracovištích FN Plzeň. Moduly jsou víkendové a po absolvování praktické části jsou ukončené zkouškou v lednu 2008. Pilotní certifikovaný kurz je v rámci projektu spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem vzdělávacího programu je získání nových informací v oblasti andragogiky, pedagogiky, didaktiky, práva, psychologie, managementu a vedení odborné praxe studentů zdravotnických škol. Účastníci si rozšíří znalosti na úroveň současného poznání a současných požadavků pro zajištění kvalitního vedení klinické praxe.

Získají informace v následujících oblastech a budou je umět využívat a aplikovat v praxi:* moderní poznatky andragogiky, psychologie, pedagogiky dospělých, ošetřovatelství a zdravotnického práva, *základní principy didaktiky pro odborné vedení, výuku, výchovu a pomoc studentům nebo účastníkům celoživotního vzdělávání, *organizační a koordinační činnost pro zajištění odborné praxe, spolupráci v rámci zdravotnického týmu i ve vztahu k jednotlivým školám a vzdělávacím institucím, *postupy při vypracování plánů odborné praxe a pedagogických dokumentů, *postupy při hodnocení studentů, *principy organizace a řízení ošetřovatelské péče.

Celková délka kurzu je 100 hodin – 60 teoretických a 32 praktických hodin. Zbývajících 8 hodin je věnováno konzultacím a hodnocení znalostí účastníků kurzu. Kurz je rozdělen do čtyř teoretických bloků a jednoho praktického. Probíhá vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Přehled předmětů je uveden v tab. 2.

Odborná příprava je ukončena závěrečným testem v písemné podobě. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné zodpovědět správně 60 % otázek. Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je certifikát. Termíny dalších nepilotních certifikovaných kurzů budou dále upřesněny a uveřejněny na webových stránkách VŠ v Plzni – katedra celoživotního vzdělávání www.vsplzen.cz, v případě zájmu kontaktujte sekretariát katedry celoživotního vzdělávání, telefon 377 534 450, e-mail: gollanova@vsplzen.cz.

Podíl účasti odborného garanta FN Plzeň je především v přenosu informací mezi řešitelem a partnerem projektu. Pod vedením náměstkyně ošetřovatelské péče se zapojily vrchní sestry a porodní asistentka v rámci projektu především diskusí o výběru pracovišť a účastníků do pilotního kurzu. Nezbytná byla i účast na poradách řešitelského týmu a předávání nezbytných informací vedení FN a vedoucím zaměstnancům klinik a oddělení.

Dále zajištění informovanosti všech zaměstnanců ošetřovatelského o pilotním projektu na intranetových stránkách FN a umístění informační tabule o partnerství v řešeném projektu ve fakultní nemocnici. Hlavní podíl se týkal náboru a výběru účastníků. Prostřednictvím vrchních sester byla rozeslána přihláška na klinická pracoviště a na základě stanovení výběrových kritérií bylo vybráno z 50 zájemců 20 účastníků, viz tab. 1.

Zájemci, kteří splnili stanovená kritéria pro zařazení do pilotního projektu (vzdělání a praxe), byli požádáni o napsání motivačního dopisu, který zahrnoval:* popsání dosavadních zkušeností s vedením studentů, *motiv k přihlášení se do kurzu, *představu o využití nově získaných znalostí a dovedností po absolvování kurzu.

Všichni zájemci motivační dopis připojili k přihlášce. Z motivačních dopisů obecně vyplynulo, že zájemci o kurz buď nemají zkušenosti s vedením výuky, nebo velmi malé, a naopak, zkušenosti mají dlouhodobé, ale bez pedagogické přípravy, a chtějí si znalosti doplnit. Motiv k absolvování kurzu je touha po nových znalostech, které chtějí využít ke zvýšení kvality vedení praxe studentů, ve vedení na podřízených pracovníků i ve vlastním životě.

Nabyté nové znalosti a zkušenosti hodlají využít především na vlastním pracovišti, ale některé v rámci celé nemocnice při účasti na vzdělávacích akcích celoústavního charakteru. V květnu proběhla schůzka s budoucími účastníky Pilotního kurzu, na které byli seznámeni s projektem, navrhovaným obsahem kurzu a s organizačními záležitostmi. Obdrželi také informace o očekávaných výsledcích, které by měly být profitem nejen pro budoucí školitelky klinické praxe, ale také pro Vysokou školu v Plzni, o. p. s., kde probíhá pregraduální vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek. Probíhala bohatá diskuse, zaměřená na možnosti další spolupráce, podporu ze strany lektorů v případě potřeby doplnit si znalosti, průběh praktické části kurzu a hlavně jakým způsobem se mohou podílet na úpravě osnov pilotního kurzu tak, aby odpovídal potřebám ošetřovatelské praxe.

Ačkoli se účastníci pilotního kurzu již na vedení odborné praxe v různé míře podíleli, neznali dostatečně současné požadavky na studenty. Uvědomili si nutnost provázání teorie a praxe a v diskusi zaznívalo, že seznámení se vzdělávacím programem a následně požadavky na praktickou výuku jsou pro ně přínosem. Vítali možnost hodnotit studenty ne známkou, což ostatně není v kompetenci školitelek, ale stupněm dosažené úrovně u jednotlivých dovedností. Úrovně dovedností byly stanoveny podle taxonomie psychomotorických výukových cílů. V diskusi též zazněl požadavek na vytvoření manuálu pro školitele odborné praxe, podle kterého by se mohli řídit. Toto je inspirace pro realizační tým.

Hodnocení výuky

Od účastníků kurzu byla získána zpětná vazba vždy po ukončení bloku předmětu formou dotazníku Hodnocení výuky školitele. Účastnici hodnotili výuku podle následujících kritérií (tab. 3):* Připravenost vyučujícího na výuku.* Srozumitelnost výkladu.* Přehlednost učebních textů.* Přínos výuky pro vedení odborné praxe na klinickém pracovišti.

Zároveň měli účastníci možnost volně se vyjádřit k obsahu i formě výuky. Mezi nejčastější kladné připomínky patřily: přínos pro vlastní prohloubení teoretických znalostí, přehledné učební texty, konstruktivní přednáška, velmi zajímavé a aktuální téma právní problematiky, praktická využitelnost. Zpětná vazba obsahovala i některá negativní zjištění, která budou podnětná pro zkvalitnění a upravení vzdělávacího programu, např. upravit srozumitelněji závěrečný test, použít větší písmo v učebních textech, více praktických příkladů ve výkladu.

Všechny poznatky z pilotního kurzu budou v závěru podrobně týmem zpracovány, vyhodnoceny a využity pro úpravu výuky a učebních textů v dalších nepilotních certifikovaných kurzech. V současné době probíhá ještě závěrečná praktická část kurzu, kde je pilotně zkoušen nový Záznam hodnocení praxe studentů, který by mohl být velmi užitečnou praktickou pomůckou pro sestru školitelku. Jsou v něm integrovány poznatky z teoretické části kurzu a umožňuje využití individuálně vztahových norem pro hodnocení posunu především dovedností studenta během praxe na oddělení sestrou školitelkou. V lednu 2008 probíhal ústní závěrečný pohovor o odborné praxi a v únoru bude pilotní kurz zakončen předáním certifikátu účastníkům kurzu, kteří splnili zadaná kritéria.

Závěr

Závěrem chceme poděkovat všem přednášející a účastníkům pilotního kurzu, že v celém průběhu přistupovali se zájmem ke všem informacím, a věříme, že závěrečné zkoušky, které proběhnou koncem ledna 2008, budou pro všechny úspěšným zakončením. Realizační tým ještě čeká dokončení projektu, zapracování všech připomínek do skript, jejich vydání a vypracování závěrečné zprávy projektu. Pravidelná setkávání realizačního týmu ukázalo, že každá role, sekretářky, odborného asistenta i manažera projektu, je stejně důležitá a o výsledku rozhoduje osobní zapálení pro věc a ochota učit se novým poznatků.

Untitled Document

LITERATURA
Přehled vybraných ošetřovatelských modelů. Archalousová, A.: České skárny, Ráby 2003.
Systémová pedagogika. Blížkovský, B. Amonium servis, Ostrava 1997.
Trestní právo a zdravotnictví. Císařová, D., Sovová, O. Orac, 2004.
Psychologie pro učitele. Čáp, J., Mareš, Portál, Praha 2001.
Psychologie ve školní praxi. Fontana, D. Portál, Praha 2003.
Moderní vyučování. Geoffrey, P. Portál, Praha 1996.
Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Jobánková, M. a kol. IDVPZ, Brno 2002.
Školní didaktika. Kalhous, Z., Obst, O. a kol. Portál, Praha 2002.
– učební texty pro sestry a porodní asistentky. Lemon 5 IDVP, Brno.
Zdravotnictví a právo, komentované předpisy. Mach, J. a kol. Digesta, Praha 2003.
Kapitoly ošetřovatelské péče I a II. Mikšová, Z., Fraňková, M., Zajičková, M. Grada Avicenum, Praha 2006.
Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. Jarošová, D. Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ostrava 2003.
Modely ošetřovatelství v kostce. Pavlíková, S. Grada Publishing, Praha 2006.
Moderní vyučování. Petty, G. Portál, Praha 1996.
Moderní pedagogika. Průcha. Portál, Praha 1997
Struktura kompetencí všeobecné sestry podle CN. NCO NZO, Brno 2003. NCO NZO, Brno 2003.
Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní asistentky 2 a 4. MZČR. MZČR.
Pedagogické znalosti učitele Švec, V. ASPI Wolters Kluwer.
Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní a staniční sestry. Vondráček, L. Grada, Praha 2005.
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče I a II Vondráček, L., Vondráček J. Grada Publishing, Praha 2006.
Vzdělávání mentorů klinické praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Vránová, V., Halmo, R. Olomouc 2006.
Psychologie komunikace. Vybíral, Z. Portál, Praha 2002. Platné právní předpisy.

Jana Ajglová1, Nina Müllerová2, Kateřina Ratislavova1 Vysoká škola v Plzni, o. p. s. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence1 Vysoká škola v Plzni, o. p. s. Katedra celoživotního vzdělávání2

Ohodnoťte tento článek!