Sestra v ambulanci transplantační a cévní chirurgie

V roce 1998 byl v novostavbě IKEM zprovozněn ambulantní úsek. V jeho prostorách zahájila provoz ambulance transplantační a cévní chirurgie. Pečuje o nemocné s cévními onemocněními, po transplantaci jater, pankreatu a ledvin a se závažnými onemocněními těchto orgánů.

Za leden 1998 až květen 1999 bylo u nás vyšetřeno a ošetřeno 7051 nemocných. Asi polovina z nich byli pacienti s cévními chorobami („klasická“ cévní onemocnění, léze aorty, cév dolních končetin, krkavic, žil dolních končetin, TOS). V roce 1998 bylo na naší klinice provedeno 402 cévních výkonů – nejčastěji šlo o femoropopliteální a femorokruální bypassy (89), založení zkratů pro dialýzu (56), rekonstrukci a. carotis interna (35), aortofemorálních bypassů (29).

Typický den sestry v cévní ambulanci

Mezi 7. a 9. hodinou se provádějí odběry krve a moči, testy krvácivosti a srážlivosti a určuje se dávkování antikoagulancií u ambulantních pacientů. Poté se přijímají nemocní k operaci, angiografii či jiné intervenci (např. PTA). Následuje běžná ambulantní péče, jakou jsou převazy, vyšetření, provádějí se drobné chirurgické výkony, kontrolují se nemocní po operacích. Neodmyslitelnou součástí práce ambulantní sestry je používání nemocniční počítačové sítě, kde je databáze všech pacientů a která slouží mj. ke komunikaci mezi jednotlivými klinikami a laboratořemi.

V odpoledních hodinách je nutno dokončit „papírování a úřadování“, včetně vyplnění výkazů pro zdravotní pojišťovny. Závěr ambulantních hodin patří již jen mytí nástrojů, jejich přípravě ke steri-lizaci a nakonec úklidu ambulance.

Cévní poradna

Každé úterý probíhá cévní poradna. Nemocní k nám přicházejí především na doporučení svých ošetřujících lékařů. Pro-vedeme klinické cévní vyšetření a podle potřeby doplníme nebo objednáme další. Nejčastějšími vyšetřeními jsou sonografická diagnostika u krkavic, stanovení periferních tlaků, dopplerovské vyšetření, test reflexní vasodilatace a měření transkutánního kyslíku pro pacienty s ICHDK. U diabetiků je důležité zhodnocení neuropatie a periferní vaskulopatie.

Zlatým standardem diagnostiky cévních onemocnění zůstává angiografie, kterou indikujeme u naprosté většiny našich pacientů. Na šíři vyšetření se rostoucí měrou podílí i CT či MR diagnostika (obojí poskytujeme v IKEM).

Po zhodnocení všech výsledků se nemocný indikuje ke konzervativnímu postupu nebo intervenci (operace, PTA.). V péči naší ambulance je velké množství diabetiků, a proto úzce spolupracujeme s diabetologickou klinikou a podiatrickou ambulancí. U těchto nemocných je charakter a prognóza onemocnění obzvláště nepříznivá a nezřídka končí nehojícími se defekty či amputacemi. Je tedy nutno volit citlivý přístup a často plnit i roli psychologa. V případě potřeby máme možnost obrátit se na naši sociální pracovnici, která pacientům zajistí pomůcky či péči doma.

Foto archív IKEM

Ohodnoťte tento článek!