Sestra v prevenci chronických onemocnění

Vážené sestry, jak se stalo již tradicí, každým rokem slavíme v květnu svátek sester. Vždy je to čas, kdy je třeba se zamyslet nad významem postavení sester v celé společnosti a podrobněji si přiblížit činnost, kterou vykonáváme, uvědomit si změny, ke kterým došlo a dochází od dob tzv. první dámy ošetřovatelství Florence Nightingale.

K tomuto každoročnímu výročí vydává Mezinárodní rada sester (ICN) publikaci, která je zaměřena na nějakou důležitou a aktuální oblast sesterské profese. V letošním roce je to péče o chronicky nemocné. Současně vyzývá všechny sestry, aby si uvědomily obrovský rozsah problému a zapojily se do boje proti chronickým chorobám, aby působily jako vzor pro plnění úlohy zdravotníka ve svých rodinách, u svých pacientů i ve svých komunitách a angažovaly se při obhajování nezbytných sociálních, ekonomických a politických změn.

Péče o chronicky nemocné

Mezi choroby, které nás celosvětově nejvíce ohrožují a jsou nejčastějšími příčinami úmrtí, patří diabetes, kardiovaskulární onemocnění, choroby dýchacích cest, rakovina a v neposlední řadě též HIV/AIDS. Těmto nemocem se dá předejít. Vyšší výskyt chronických onemocnění je způsoben mnoha faktory na globální, celostátní i lokální úrovni. S těmito změnami je rovněž spojen nárůst výskytu rizikových faktorů: kouření, špatná strava, nedostatek tělesného pohybu, nadměrná konzumace alkoholu, nebezpečné sexuální praktiky a neléčený psychosociální stres. Působením výše uvedených faktorů dochází ke zvýšení krevního tlaku, hladiny cukru krvi, hladiny cholesterolu a obezity, ty jsou příčinou kardiovaskulárních chorob, iktu, některých druhů rakoviny, chronických chorob dýchacích cest a diabetu.

Diabetes je hlavní příčinou ztráty zraku nebo slepoty, amputací, infarktů nebo iktů a onemocnění ledvin. Dnes je na celém světě 245 milionů lidí s diabetem, nárůst je za posledních 20 let sedminásobný. Chronické onemocnění znamená vysoké náklady v oblasti lidské, sociální i společenské, brání jednotlivcům i komunitám v dosažení jejich potenciálu a kvalitního života do budoucnosti. Omezují čas věnovaný rodině, vzdělávání či zaměstnání i aktivitám ve volném čase. Tyto zvýšené náklady ovlivňují nejen rodinu, ale i společnost.

Na individuální úrovni snižují riziko vzniku chronických onemocnění tato doporučení: přestat kouřit, omezit pití alkoholu, pravidelně cvičit nejméně tolik, kolik se rovná rázné třicetiminutové chůzi třikrát týdně, udržovat si odpovídající hmotnost a dodržovat zásady správné výživy, jíst denně čerstvé ovoce a zeleninu, snížit příjem soli a přejít na nenasycené tuky.

Na komunitní úrovni jsou to např. zdravé školy a pracoviště. Sestry zde mohou sehrát významnou úlohu při podpoře těchto iniciativ s tím, že povedou vzdělávací a informační kampaně, zajistí, aby myšlenka zdraví byla srozumitelná a důsledná, zajistí přístup ke zdravotnickým službám, např. nutriční poradenství nebo kontroly tlaku krve, budou podporovat vytváření zdravého životního prostředí a poskytování zařízení pro tělesné aktivity.

Na společenské úrovni jsou to různá politická rozhodnutí, např. zdanění tabáku a alkoholu, návrhy zákonů týkajících se kouření a pití alkoholu, změny v potravinové politice, průmyslu, redukující nezdravé složky potravin.

Informovanost je jedna část prevence, ale volba zdravé alternativy je věc zcela jiná. Lidé se vždy nechovají racionálně a riskování je součástí normálního lidského chování. I dobře informovaní lidé konzumují nezdravá jídla, kouří a mají nedostatek pohybu. Poskytování informací je významný krok, ale sám o sobě nestačí ke změně chování nebo jednání. Proto je nutné posilovat vzdělávání a informování celé populace soustavně a pravidelně s dobrou motivací, psychosociálním působením a podporou celého politického a společenského systému. Odhadem aktivní prevencí může být zabráněno až 80 % chronických nemocí a sestry mají důležitou pozici pro to, aby se staly nositelkami boje při celosvětové prevenci chronických chorob.

Existují různé modely péče o chronicky nemocné. Podstatou je pacient motivovaný, který má informace, dovednosti a odvahu dělat účinná rozhodnutí týkající se jeho zdraví. Na druhé straně poskytovatel zdravotní péče má mít nezbytné informace o pacientovi, podporu pro rozhodování a zdroje pro kvalitní péči.

Mnoho pozitivních výsledků může být dosaženo díky lepší komunikaci s pacienty. Sestry jsou zvlášť způsobilé pro týmovou práci a jsou schopné vytvořit prospěšnější interakci s pacienty než lékaři. Je důležité, aby byly dobře připravené na převzetí úkolu v rámci celosvětové epidemie chronický chorob. A to je úkolem vzdělávacích programů, které vybaví sestry a další zdravotníky pro řešení stále se měnícího břemene nemocí. Teoretické i praktické vzdělávání musí vést k interdisciplinárnímu a multidisciplinárnímu učení. Stále více stoupá význam vzdělávání komunitních sester, které mohou sehrát v prevenci chronických nemocí důležitou roli. Vzdělané a zplnomocněné sestry a komunity mohou účinněji přispívat k rozsáhlým změnám potřebným ve zdravotnické a sociální politice.

Doporučení ICN, ke kterému se velice přikláním: „Kdyby si každá z vás stanovila osobní závazek, že bude jíst zdravě, přiměřeně cvičit, pít rozumně a vyhýbat se kouření, zlepšilo by se vaše zdraví a celková psychická pohoda a snížila by se pravděpodobnost vzniku chronické nemoci. A kdybyste takto působily a propagovaly zdravější způsob života i u ostatních v rámci svých rodin, přátel, pracovišť, místních komunit a pacientů, pak bychom všichni mohli zadržet příliv chronických chorob.“ Ministerstvo zdravotnictví se také k výzvě připojilo a podporuje prevenci chronických nemocí např. i vznikem rezidenčních míst zaměřených na specializační vzdělávání v oblasti komunitní péče a vybraných klinických oborů.
Přeji všem sestrám a ostatním zdravotnickým pracovníkům pevné zdraví a životní spokojenost.


O autorovi: Mgr. Alena Šafránková, vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, MZ ČR (alena.safrankova@mzcr.cz)

Ohodnoťte tento článek!