Sestry při edukaci těhotné ženy v prenatální péči

Pro většinu těhotných žen je očekávání dítěte do velké míry opředené tajemstvím. Existuje jen málo takových zážitků, jako je sledování změny organismu po dobu těhotenství a vývoj dítěte měsíc po měsíci. Na světě se nenajde podobný organismus, který by se vyvíjel tak komplexně jako lidský tvor.

SUMMARY

For the most of the pregnant women the time of awaiting her child is for a great part a mystery. There are only a few such moments as following changes of the organism during pregnancy and the growth of the child month after month. There is no other organism in the world which development would be as complex as that of a human being.

Prenatální péče zahrnuje sledování zdravotního stavu těhotné ženy, kontrolu plodu a všestrannou přípravu na porod. Těhotná žena by měla navštěvovat prenatální poradnu pravidelně.Žena v těhotenství prochází určitými změnami. Například tělesná hmotnost se po dobu těhotenství zvýší o 17 až 20 %, což představuje asi 10 až 12 kg přírůstek. Kromě toho nastávají změny v endokrinním systému, na rodidlech, mění se prsní žlázy, močový systém, dýchací, trávicí a pohybové ústrojí, kůže, změnami prochází i krev.

Při první návštěvě v prenatální poradně se sepíše anamnéza a vykoná celkové orientační vyšetření těhotné ženy (změří se tělesná hmotnost, výška, TK, vyšetří se moč, odebere krev na vyšetření KO, krevní skupiny, Rh faktoru a na vyšetření BWR). Následuje vyšetření gynekologem: vyšetření prsů, změření zevních rozměrů pánve. Na základě zjištěných výsledků gynekolog určí pokročilost těhotenství a stanoví pravděpodobný termín porodu. Ženě vydá průkaz pro těhotné, do kterého se zapisují nejdůležitější údaje související s těhotenstvím. Gynekolog pošle těhotnou ženu na interní, plicní a zubní odborné vyšetření.

Při každé návštěvě v poradně se doplní anamnéza, hodnotí se celkový zdravotní stav, měří se TK, zjišťuje se hmotnost a orientačně se vyšetřuje moč. Udělá se zevní porodnické vyšetření, zkontrolují se ozvy a zjišťuje se přítomnost edémů. Změří se výška dna dělohy nad sponou, případně i objem břicha. V posledním trimestru se zjišťuje i stav krčku dělohy: uložení, zkrácení, konzistence, dilatace – určení biologické připravenosti krčku.

Zdravotní výchova těhotných žen zahrnuje fyzické, duševní, sociální, emocionální, duchovní a společenské aktivity. Je zaměřena na jednotlivce, skupiny a komunity. Se zdravotní výchovou úzce souvisí učení a vyučování. Učení je změna schopností (zručností) člověka, které má určité časové trvání. Nabytí vědomostí se projeví změnou chování. Důležitým aspektem je touha jedince po poznání a přímé účasti na obohacování se novými poznatky.

Vyučování je určitý soubor činností zaměřený na získávání vědomostí. Vyučování se pokládá za jednu z funkcí ošetřovatelství. Edukační proces v ošetřovatelství představuje určitou formu „odevzdávání“ konkrétních informací; je záměrně vytvořený na to, aby se někdo učil; je to dynamický vztah mezi sestrou a pacientem/klientem (P/K), který se učí; je to výchovný a vzdělávací proces a je ho tak třeba i chápat; je součástí ošetřovatelského procesu.

V rámci projektové (přípravné) fáze edukačního procesu se setkáváme s otázkami typu:– proč – hledá se smysl změny, které se má dosáhnout;- koho – představuje subjekt v edukační činnosti, koho se bude edukace týkat;- co učit, čemu učit – jsou to cílové aktivity, které se mají učením dosáhnout;- jak učit – představuje proces stanovení strategií a metod použitých při edukaci;- jaké podmínky jsou při učení dostupné – materiální, časové, prostorové, organizační, personální;- realizace – schopnost motivovat P/K k účinné spolupráci, získat ji k akceptování předpokládaných informací. Úlohou sestry je reagovat na chyby P/K, modifikovat naplánovaný postup, sledovat jeho pochopení;- hodnocení – cílem této fáze je zjišťování a posuzování stavu, kterého jsme dosáhli edukačním procesem. Na základě hodnocení je možné rozhodovat o změně.

Oblasti, ve kterých mají budoucí maminky nedostatek informací, jsou zejména prenatální péče, výživa a životní styl, sportovní aktivita v těhotenství. Edukační proces nám poskytuje prostor ke zjištění potřeb P/K na základě rozhovoru. Edukace je zaměřena nejen na získávání informací, ale na základě těchto informací P/K by měla měnit i své jednání. Sestra má více příležitostí udržovat s P/K bližší kontakt, což přispívá ke zlepšení výsledku edukace.

Edukační list č. 1

Téma: prenatální péčeMísto: gynekologická ambulanceČasová jednotka: 45 minut Organizační forma: individuálníCíl: informovat P/K, co je prenatální péče, o běžných vyšetřeních těhotných žen, o významu Průkazu pro těhotné ženy.

Výsledná kritéria: P/K vysvětlí, co je preventivní péče, vyjmenuje běžná vyšetření těhotných žen, vysvětlí význam Průkazu pro těhotné ženy. Edukační metody: monologické – přednáška, vysvětlování; dialogické – kladení otázek, diskuse, rozhovor; didaktické prostředky a pomůcky – papír, pero, Průkaz pro těhotné ženy. Metodický postup:

Úvod: přivítání P/K, obeznámení s průběhem edukačního programu, obeznámení s cílem a obsahem edukačního programu. Jádro: fáze motivační – vysvětlit P/K význam edukace na dané téma, vedeme motivační rozhovor. Fáze expoziční – osnova obsahu edukace: prenatální péče, Průkaz pro těhotné ženy, běžná vyšetření těhotných žen. Fáze fixační – zopakovat nejdůležitější údaje spolu s P/K, odpovědět na otázky těhotné ženy, vysvětlit případné nejasnosti. Fáze hodnotící – položení otázek, vyhodnocení odpovědí. Kontrolní otázky: Co je prenatální péče? Jaký má význam Průkaz pro těhotné ženy? Jaká jsou základní vyšetření těhotných žen?

Závěr: poděkování a povzbuzení P/K, seznámení s obsahem následujícího tématu – umožníme P/K promyslet si otázky o následujícím tématu.

Edukační list č. 2

Téma: výživa a životní stylMísto: gynekologická ambulanceČasová jednotka: 45 minutOrganizační forma: individuálníCíl: informovat P/K o základních živinách a výživových potřebách, o příjmu tekutin, o vlivu životního stylu na těhotenství.

Výsledná kritéria: P/K popíše potřeby dítěte i své, vyjmenuje a popíše základní živiny, vysvětlí důležitost pitného režimu, vyjmenuje vhodné a nevhodné potraviny pro sebe i dítě. Edukační metody: monologické – přednáška, vysvětlování, dialogické – kladení otázek, diskuse, rozhovor, didaktické prostředky a pomůcky – papír, pero.

Metodický postup: Úvod: přivítání P/K, obeznámení s průběhem edukačního programu, obeznámení s cílem a obsahem edukačního programu, shrnutí základních bodů předcházejícího setkání. Jádro: fáze motivační – motivační rozhovor, vysvětlit P/K význam edukace. Fáze expoziční – zahrnuje osnovu edukace: základní živiny, tekutiny, vhodné a nevhodné potraviny, životní styl.

Fáze fixační – zopakování nejdůležitějších nových údajů, odpovědět na otázky P/K, vysvětlit případné nejasnosti. Fáze hodnotící – položení kontrolních otázek a úkolů, vyhodnocení odpovědí. Kontrolní otázky a úkoly: Jaké jsou výživové potřeby matky a dítěte? Které jsou základní živiny, a ve kterých potravinách jsou nejčastěji obsažené? Kolik tekutin je denně potřeba vypít? Jaký vliv na organismus matky a dítěte má pití alkoholu a kouření?

Závěr: poděkování a povzbuzení P/K, obeznámení s obsahem následujícího tématu, umožnění promyslet si otázky k následujícímu tématu.

Edukační list č. 3

Téma: sportovní aktivita v těhotenstvíMísto: gynekologická ambulanceČasová jednotka: 45 minutOrganizační forma: individuálníCíl: informovat P/K o významu cvičení v těhotenství, o doporučených aktivitách, jak má cvičit.

Výsledná kritéria: P/K vysvětlí význam cvičení, vyjmenuje doporučené aktivity, vysvětlí jak má cvičit, vyjmenuje vhodné oblečení na cvičení. Edukační metody: monologické – přednáška, vysvětlení, dialogické – kladení otázek, diskuse, rozhovor, didaktické prostředky a pomůcky – papír a pero.

Metodický postup:Úvod: přivítání P/K, obeznámení s průběhem edukačního programu, obeznámení s cílem a obsahem edukačního programu, stručné shrnutí základních bodů předcházejícího cvičení, zodpovězení případných otázek.Jádro: fáze motivační – motivační rozhovor, vysvětlit P/K význam edukace o daném tématu.

Fáze expoziční – osnova obsahu edukace: význam cvičení, doporučené aktivity, nevhodné sporty, postup při cvičení. Fáze fixační – zopakování nejdůležitějších nových údajů spolu s P/K, zodpovězení otázek, vysvětlení případných nejasností. Fáze hodnotící – položení kontrolních otázek a úkolů, vyhodnocení odpovědí. Kontrolní otázky a úkoly: Jaký je význam cvičení v těhotenství? Vyjmenujte vhodné a nevhodné sportovní aktivity. Jak postupovat při cvičení?

Závěr: poděkování a povzbuzení P/K, obeznámení s obsahem následujícího tématu, tím umožnit otázky na dané téma si promyslet.

Literatura
Učebný materiál pre ošetrovateľstvo. Lemon, I. Bratislava, WHO, 1997, 196 s.
Ošetrovateľstvo l. Kozierová, B., Erbová, G. Martin, Osveta 1995.
Praktická gynekológia a pôrodníctvo. Pačin, J. a kol. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997.
Pedagogika v ošetrovateľstve. Závodná, V. Martin, Osveta, 2002.

PaedDr. Dáša Šusterová, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice (dasa133@zoznam.sk)

Ohodnoťte tento článek!