Sestry pro „Zdraví 21“

Ve dnech 15. – 17. června 2000 se na úrovni ministerstev konala v Mnichově druhá konference WHO věnovaná ošetřovatelství a porodní asistenci. Zúčastnilo se jí 180 zemí a zastoupeni byli ministři zdravotnictví, jejich náměstci, hlavní sestry ministerstev a také zástupci národních asociací sester a porodních asistentek. Záštitu nad průběhem převzala federální ministryně zdravotnictví SRN Andrea Fischerová. Na konferenci se vedle WHO podílela Mezinárodní rada sester (ICN) a německá asociace sester a porodních asistentek. WHO zastupoval její ředitel Marc Danzon a paní Ainna F. Henesyová, regionální zástupce pro sestry. Za ICN byla přítomna její ředitelka, paní Kerstin Stallknechtová.

Foto Marta Jedličková

V Evropě je 6 miliónů sester a porodních asistentek, které se velmi významně podílejí na poskytování zdravotní péče. Vzhledem k jejich nezastupitelnosti byl již na první ministerské konferenci, která se konala ve Vídni v roce 1988, vznesen požadavek na jednotnou úroveň vzdělávání sester a porodních asistentek. Na letošní konferenci bylo konstatováno, že se prozatím nepodařilo docílit jednoty vzdělávání v těchto chráněných povoláních. Proto je potřeba urychleně se vzdělávání věnovat, přepracovat učební texty, docílit potřebného počtu hodin teoretické i praktické přípravy a docílit v tomto směru sjednocení v zemích EU.

Konferenci zahájila federální ministryně zdravotnictví Andrea Fischerová. Ve svém příspěvku se zabývala demografickými změnami v Evropě, vzestupem některých chorob (např. TBC, AIDS), vlivem životního prostředí, vzděláváním sester a porodních asistentek a poskytovanou zdravotní péčí. Dále zdůraznila vliv a přínos prevence a podporu komunitní péče. Konstatovala, že prostředky vynaložené na preventivní programy jsou podstatně menší než na léčení chorob samých.

Marc Danzon zhodnotil dobrou spolupráci WHO s členskými státy a zdůraznil význam rodinného lékaře, rodinné sestry a komunitní péče. Dále hovořil o problémech v primární péči a v péči postakutní. Sestry a porodní asistentky budou odvádět do systému zdravotní péče stále větší podíl práce spojené s odpovědností. Připomněl význam preventivních programů, problematiku veřejného a rodinného zdraví. Dále se zabýval rozdíly v poskytování zdravotní péče v různých zemích. Pro zvyšující se podíl péče sester a porodních asistentek je nutné, aby měla každá země svou koncepci ošetřovatelství.

Kerstin Stallknechtová připomněla, že ICN, která vznikla v roce 1978 jako nadnárodní profesní organizace sester, se významně podílela na přípravě nynější konference. ICN usiluje o reformu veřejného zdravotnictví včetně změn ve vzdělání sester a porodních asistentek na sjednocené úrovni a změn v komunitní péči. Zdůraznila, že na národní i nadnárodní úrovni musí působit tři základní prvky zdravotnické politiky a managementu: vzdělání, regulace a praxe.

Po přednáškách byli účastníci zasedání rozděleni do pracovních skupin. Diskutovalo se hlavně o rodinné sestře, která v rámci komunitní péče pečuje nejen o nemocného, ale i o rodinu a podílí se na prevenci. WHO usiluje o globální koncepci rodinné sestry. Další diskuse se týkaly ošetřovatelské dokumentace, která musí být samozřejmostí jako nezbytná součást ošetřovatelského procesu. Ten pak je považován za nadnárodní standard.

Hovořilo se o efektivitě a financování péče, v níž sestry a porodní asistentky mají svůj nezastupitelný, obrovský podíl. Další diskuse se týkaly managementu v ošetřovatelství, využití lidských zdrojů a možností uplatnění sester a porodních asistentek.

V evropském ošetřovatelství udává tón Velká Británie. Její zástupci zdůrazňují, že jsou potřebné jednotné a silné profesní organizace sester a porodních asistentek a jejich dobrá spolupráce s ministerstvem zdravotnictví. To znamená realizaci pravidelných návštěv zástupců profesních organizací na ministerstvech zdravotnictví a kontakt hlavních sester ministerstev se sestrami na různých úrovních. Dále je nezbytné prosazení registrace chráněných profesí, kterými všeobecná sestra a porodní asistentka jsou.

Zúčastnění ministři a jejich náměstci se svým podpisem na Mnichovské deklaraci zavázali k její podpoře a naplňování.

Česká republika v evropském srovnání

Česká republika, která má svou vlastní koncepci ošetřovatelství z roku 1998, se jí mohla pochlubit a přítomným byla rozdána její anglická verze. S potěšením jsme zjistili, že je o ni opravdový zájem. Rovněž nás potěšila skutečnost, že v odbornosti ošetřovatelství a porodní asistence nás WHO i ICN uznávají a podporují naše snahy, které se týkají změn. Zástupkyně české delegace poskytla rozhovor bavorské radiostanici.

II. ministerská konference skončila a na nás, profesionálech v ošetřovatelství a porodní asistenci, je, abychom společně naplňovali obsah deklarace, která byla podepsána na nejvyšší úrovni.

Jindra Pavlicová, hlavní sestra MZ ČR

Ohodnoťte tento článek!