Šetření dekubitů na národní úrovni

Dekubity jsou zdravotní problém, který vyžaduje zvýšenou pozornost z nejen důvodu snížení utrpení pacientů, ale také nákladů na zdravotní péči. V České republice se výskyt dekubitů odhaduje mezi 6–12 %. I přes tato alarmující čísla neexistuje jednotný systém hlášení mimořádných událostí. Zatímco se ve světě se sledováním mimořádných událostí v ambulantní i lůžkové péči setkáváme již v průběhu 50. let, v České republice první systémy tohoto hlášení vznikaly až na počátku 90. let.

Tyto systémy lze označit jako interní a obvykle vznikají v rámci externích certifikačních a akreditačních řízení. Jsou individuálně vytvářeny jednotlivými zařízeními a zahrnují různé typy sledování mimořádných událostí (pády, dekubity atd.). Přes značnou závažnost uvedené problematiky je současná situace nepřehledná a roztříštěná. Zavedení jednotícího systému registrace mimořádných událostí by umožnilo účinnější prevenci, efektivnější léčbu a snížení finančních nákladů. Na vzniku dekubitu se podílí celý komplex vnitřních i vnějších mechanismů, v nichž ošetřovatelská péče hraje významnou roli. Vznik dekubitů je signálem narušení optimální péče o omezeně hybného pacienta.

Dotýká se veškerého zdravotnického personálu, zejména ošetřovatelského, a to sester, zdravotnických asistentů, ošetřovatelů nebo sanitářů. Cílem systému registrace dekubitů je především odhalovat možná rizika jejich vzniku a předcházet jejich vývoji, a nikoli někoho sankcionovat. Takový systém by měl být koncipován jako nástroj, který zdravotníkům nepřidá administrativní práci, zároveň bude dostatečně vypovídající a zachycující skutečnost a v konečném důsledku přinese prospěch pro kvalitnější péči o pacienty.

* Existuje řešení?

Věřím, že ano! Národní referenční centrum (NRC) bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví ČR, aby převzalo výsledky projektu Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni realizovaného v gesci Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZ ČR. NRC realizuje projekt Šetření dekubitů, ve kterém zajistí další vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat. Od začátku tohoto roku nabízíme nemocnicím možnost se do pokračování tohoto projektu též zapojit.

* Jaké základní výhody projekt přináší?

Na základě využití standardních klasifikačních algoritmů (Nortonová, Hibbsová) umožňuje identifikaci, vyhodnocení rizikových faktorů a aplikaci optimálních preventivních opatření. Důsledkem minimalizace zbytečných komplikací je dosažení ekonomických úspor s efektivním vynakládáním lidských, materiálových a finančních zdrojů. Zaměřením pozornosti managementů zdravotnických zařízení na preventivní opatření zajistí podporu dalšího rozvoje kvalitní ošetřovatelské péče. Nezanedbatelným přínosem je i pozitivní efekt při získávání akreditace zdravotnického zařízení.

* Jaké jsou další přínosy projektu?

Dostatek objektivních a validních informací je základem úspěšného boje se vznikem dekubitů. Projekt NRC zajišťuje vyhodnocování nasbíraných dat o riziku, výskytu, původu a závažnosti dekubitů. Na základě šetřených informací dále provádí výpočet a standardizaci ukazatelů kvality péče. Zdravotnická zařízení, která se projektu účastní, tak získají celorepublikové srovnání ukazatelů podle vypočítaných referenčních hodnot. Uvedené postupy jsou založeny na třech informačních pilířích: informacích o organizační struktuře zdravotnického zařízení, informacích o pacientech s rizikem vzniku dekubitu a informacích o pacientech s dekubitem.

Graf 1

* Co obsahuje metodika projektu?

Projekt vychází z jednotné metodiky prevalenčního sledování rizika a výskytu dekubitů. Metodika slouží jako průvodce problematikou prevence dekubitů. Poskytuje potřebné informace o sestavení a organizaci pracovních týmů, vymezuje role a kompetence jednotlivých členů a definuje proces celého šetření. Je určena týmům ošetřovatelské péče oddělení akutní lůžkové nebo následné lůžkové péče. Národní referenční centrum pracuje s otestovanou jednotnou metodikou, která byla vydána ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR částka 6/2009: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/1155-vestnik-062009.html.

* Je sběr dat složitý?

Pro podporu této metodiky byl vyvinut uživatelsky přívětivý a jednoduchý aplikační software jako nástroj jednotného sběru a zpracování dat. Demo je k nahlédnutí na: http://www. dekubity.nrc.cz/dekubity/videoprezentaceinformacnihosystemu

* Komu je projekt určen?

Projekt Šetření dekubitů na národní úrovni je určen všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří chtějí zvýšit odbornou prestiž a zároveň tak posilovat svou pozici mezi ostatními zdravotnickými zařízeními.


O autorovi: Ing. Pavel Kožený, Ředitel Národního referenčního centra ()

Ohodnoťte tento článek!