Sledování úrovně analgezie v MOÚ jako indikátor kvality

Bolest v souvislosti s nádorovým onemocněním lze označit za jeden z nejobávanějších symptomů. Podle dostupných průzkumů jí trpí již při stanovení diagnózy asi 30 % onkologických pacientů.

V pokročilých stadiích onemocnění udává bolesti až 80 % onkologických pacientů. Pocit bolesti vnímají pacienti jako hluboký emoční prožitek různého stupně intenzity a doby trvání, projevující se jako nejistota úzkost, strach nebo obava. Ve spojitosti se vznikající nespavostí, zvyšující se dráždivostí, sníženou schopností soustředit se, adekvátně komunikovat s okolím, omezením pohyblivosti a samostatnosti může poměrně rychle dojít k sociální izolaci pacienta. Při monitoringu jednotlivých symptomů je nezbytně nutné zohledňovat vysoce pravděpodobný vznik rizika rychlého přechodu neadekvátně léčené bolesti akutní v bolest chronickou, projevující se společně se všemi svými negativními důsledky. Zajištění včasné, kvalitní, a především důsledně plánované analgetické léčby je neoddiskutovatelným hlediskem pro zvýšení kvality života pacienta.

Volba analgetik

Chronickou bolest typickou pro onkologické onemocnění charakterizuje trvalá přítomnost symptomů různé intenzity (stabilní, bazální bolesti). Jedná se o vleklý stav (doba trvání je delší než tři měsíce). Má obvykle tendenci postupně progredovat. Vedle stabilních klidových bolestí se objevují tzv. „průlomové bolesti“, případně „epizodní bolesti“. K léčbě je nutné přistupovat synergně (kauzálně i symptomaticky). Předpokládá tedy nejen systematické a pravidelné monitorování bolesti, ale také adekvátní analgezii. Dlouhodobě působící analgetika jsou indikována kontinuálně při kompenzaci bazálních bolestí, průlomová bolest vyžaduje kombinaci s analgetiky krátkodobě působícími. Zajeden z nepřímých ukazatelů úrovně léčby bolesti je v zahraničí považována spotřeba opioidů za danou časovou jednotku. Podle dostupných údajů je v našich zemích množství podávaných anodyn ve srovnáním se zahraničím bohužel nízká. V Masarykově onkologickém ústavu jsme se na problém sledování chronické bolesti u jednotlivých pacientů zaměřili blíže. Šetření sledovalo úroveň analgezie jako jeden z indikátorů kvality péče MOÚ Brno.

Sledování bolesti

Cíl šetření č.1: Optimalizace analgezie a zvýšení komfortu pacientů cestou postupného snižování procentuálního výskytu bolestivé škále 5 a více.

Metoda: Monitoring pacientů udávajících ve vstupní anamnéze bolest pomocí Vizuální analogické stupnice (VAS 0 – 10, podle obvyklých pravidel za užití pravítek, na kterých pacient sám určí aktuální hladinu bolesti a sestra ji převede na číselný nebo grafický údaj). Zařazováni jsou všichni pacienti bez rozdílu pohlaví a věku. Udaj je zaznamenáván do teplotní tabulky 3 krát denně (při průlomových bolestech podle potřeby).

Orientační slovní hodnocení VAS 0-10

0 nepociťuje žádnou bolest 1 – 2 mírná bolest, lze se soustředit na hovor, lze odvést pozornost od bolesti 3-5 střední bolest, dominuje nad snahou o soustředění se 6-9 silná bolest, bolestivá grimasa, soustředění se na bolest 10 nesnesitelná bolest, pacient nezvládne své chování (mohou být přítomny známky šoku, bolest může vyvolat smrt!)

Sledované hodnoty: Procentuální podíl pacientů, u kterých dosáhne bolest úrovně 5 a více (v tab. 1 uvedeno ve sloupci 2 a 3).

Doba sledování: od března 2004 – doposud (po uplynutí jednoho měsíce je získaná hodnota předána k dalšímu statistickému zpracování).

Cíl šetření č. 2: Úroveň navýšení spotřeby anodyn při včasném zahájení analgezie.

Metoda: Výpočet poměru počtu použitých ampulí k počtu lůžkodnů.

Doba sledování: Stejné období.

Závěry

Je patrné 15,6% navýšení spotřeby anodyn. Lze tedy usuzovat, že léčba bolesti je vedena adekvátně. Naše šetření potvrzuje původní předpoklad postupného snižování úrovně vnímání bolesti při pravidelně vedeném monitoringu a včasně zahajované analgetické léčbě (pomocí anodyn) viz tab. 2. Doba sledování je poměrně krátká (čtyři měsíce), naše šetření však nebylo ukončeno a dále pokračuje. Sledovaným opioidem byl Morphin 1 ml, jeho spotřeba vzrostla ve sledovaných měsících o 18,3 %. Domníváme se, že zjištěný výsledek nejen jasně dokazuje zvýšené používám analgetik-anodyn ve sledovaném období, ale lze jej považovat rovněž za pozitivní ukazatel úrovně analgezie a indikátor kvality péče. K zamyšlení se nabízí otázka vyvstávající z názoru některých onkologů či praktických lékařů. Uvážlivé podávání analgetik-anodyn doporučují jako prevenci vzniku nebezpečné závislosti na těchto látkách. Je ovšem nutné pečlivě zvážit všechna pozitiva a negativa a mít neustále na paměti požadavek snížení bolesti provázející onkologické onemocnění na minimum a především zvýšení kvality života pacientů. Výsledky naznačují, že systematický a důsledný monitoring a včasná analgezie vede ke snížení vnímání bolesti pacientů. Průběh šetření naznačuje další možnosti užší profesionální spolupráce mezi sestrou a lékařem, je zároveň pozitivní pobídkou pro sestry k aktivnímu zapojení se do oblasti výzkumu v oblasti ošetřovatelství.

Ohodnoťte tento článek!