Sledování výskytu dekubitů na chirurgickém oddělení

Kvalitní ošetřovatelská péče závisí mimo jiné i na dobrém kolektivu, který pracuje ve prospěch pacientů. Nejen vysoká erudice sester, ale také vzájemná spolupráce a podpora zvyšuje kvalitu poskytované péče.


SOUHRN: Zřízením statistického sledování a výskytu dekubitů získává střední a vyšší management jeden z klíčových indikátorů kvality ošetřovatelské péče. Výskyt dekubitů vede k utrpení pacientů a k pocitu selhání nelékařských zdravotnických pracovníků v poskytování co nejkvalitnější ošetřovatelské péče.
Klíčová slova: dekubitus, sledování, kvalita, indikátor, statistika

SUMMARY: Statistical monitoring of the occurrence of decubitus provides mid and top management with one of key indicators of the quality of nursing care. Decubitus can lead to patient suffering and to feelings of failure among the nursing staff striving to provide the best nursing care.
Key words: decubitus, monitoring, quality, indicator, statistics


 

Chirurgické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Brno se skládá ze tří ošetřovacích jednotek. Aseptická jednotka neboli chirurgie operační má kapacitu 30 pacientů, zbylé dvě jednotky jsou septické, mužská chirurgie s 25 lůžky a ženská chirurgie s 20 lůžky. Podle různých zdrojů a dostupných informací z MZ ČR jsem pro naše oddělení vytvořila malý elektronický program pro sledování statistiky dekubitů. Mým cílem bylo zhodnotit riziko vzniku dekubitů a efektivně organizovat preventivní opatření. Schopnost odlišit dekubity vzniklé na hodnotícím pracovišti od dekubitů, se kterými byl pacient přijat, popis lokalizace místa, odkud byl dekubitus implementován. A dále hodnocení kvality ošetřovatelské péče při provádění a ošetřování již vzniklých dekubitů.

Statistika dekubitů

Principy sledovaného šetření:

* Včasná prevence dekubitů při zhodnocení stupně rizika podle škály Nortonové.
* Vznik nového dekubitu na sledovaném pracovišti je považován za narušení kvality ošetřovatelské péče.

Cíle sledování dekubitů na jednotlivých odděleních:

* monitoring procenta pacientů, kterým hrozí riziko vzniku dekubitů,
* monitoring procenta pacientů s dekubitem,
* monitoring indikátoru kvality ošetřovatelské péče,
* zhodnocení kvality ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních,
* zhodnocení kvality ošetřovatelské péče na celé chirurgii.

Sledování výskytu dekubitů na chirurgickém oddělení

Na třech chirurgických stanicích byla statistika dekubitů zapisována sestrami po odebrání ošetřovatelské anamnézy a vyhodnocení rozšířené stupnice Nortonové do sešitu dekubitů. K těmto údajům jsem jednou měsíčně dosazovala čísla pro program statistiky dekubitů. Na chirurgických odděleních jsem vytipovala vždy jednu sestru, která jednou měsíčně vyhodnotila sledované parametry do zhotovené tabulky. Poté byly tyto údaje dále zpracovávány. Součastně jsem těmto sestrám navrhla, aby se dále vzdělávaly v problematice ošetřování chronických ran.

Sledované ukazatele na chirurgických odděleních:

* Počet lůžek – stav neměnný.
* Celkový počet přijatých pacientů měsíčně.
* Počet rizikových pacientů z počtu přijatých pacientů – sestry u každého přijatého pacienta vyhodnocovaly rizika vzniku dekubitů a zaznamenávaly stupeň rizika podle modifikované škály Nortonové.
* Počet pacientů s dekubitem.
* Celkový počet dekubitů.
* Sledování a záznam vzniku dekubitu na mateřském – chirurgickém – oddělení.
* Převzetí pacienta z jiného oddělení v rámci NMB – z LDN, interního oddělení, gynekologie, ARIM. Tyto údaje nezkoumaly, zda skutečně na tomto oddělení dekubitus vznikl. Pouze nám ukázaly, kolik bylo převzato pacientů z jiných oddělení v rámci NMB s dekubity.
* Převzatí pacienti z jiných nemocnic.
* Převzatí pacienti u domovů pro seniory nebo z domácího prostředí.
Všechny zjištěné dekubity jsme na každém oddělení zaznamenávali do formuláře Plán péče o dekubity a jiné kožní defekty, včetně stupně dekubitů podle škály Hibbsové.

Graf

Vyhodnocování sledovaných ukazatelů

Vyhodnocování ukazuje kvalitu ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních:

* Důvodem sledování a vyhodnocování je preventivní ochrana pacientů před komplikacemi a obhájení nákupu zdravotnických prostředků.
* Sledované ukazatele upozorňují nelékařské zdravotnické pracovníky na jednotlivých odděleních na zlepšování kvality ošetřovatelské péče a zvýšení bezpečnosti pacientů.
* Vznik dekubitu na mateřském oddělení se považuje za narušení kvality ošetřovatelské péče a provádí se okamžitá nápravná opatření.
* Vyhodnocování sledovaných ukazatelů se provádí jedenkrát měsíčně na jednotlivých odděleních, dále čtvrtletně s grafy, jedenkrát za rok včetně celé chirurgie s grafy a závěrečným komentářem.
* Porovnávat výsledky bylo možné až s ukončením roku 2010, neboť sledování dekubitů oproti rokům 2008, 2007, 2006 jsme modifikovali, a tudíž nemáme validní srovnání. Výpočet podle našich sledovaných parametrů uvádějí tabulky 1 až 3.


O autorovi: Jaroslava Hynečková, vrchní sestra chirurgie, Nemocnice Milosrdných bratří Brno (jaroslava.hyneckova@nmbbrno.cz)

Ohodnoťte tento článek!