Sociální reforma I. – sociální pracovník v obci poradí

Na začátku ledna 2012 nabylo účinnosti v rámci tzv. Sociální reformy I. několik změn v sociálním systému. Řada přípravných činností se začala realizovat již v průběhu konce loňského roku, proto je pravděpodobné, že jste mnohé úpravy zaznamenali s dostatečným časovým předstihem.

Smyslem reformy by mělo být zpřehlednění a zjednodušení systému, který má přinést i úspory, a to hlavně v administrativě.

Cíle sociální reformy:

* zjednodušení systému sociální ochrany
* zefektivnění práce orgánů státní správy
* dosažení maximální možné účelnosti dávek
* snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb
* efektivní zacílení a zajištění adresnosti sociálních dávek (zdroj: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/269).

Změny se týkají čtyř oblastí:

* administrativy a výplaty sociálních dávek
* péče o osoby se zdravotním postižením (OZP)
* oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi
* oblasti zaměstnanosti

S datem 1. ledna 2012 je tedy spojeno sjednocení procesu výplaty nepojistných sociálních dávek. Existuje už pouze jedno místo pro výplatu dávek – kontaktní pracoviště úřadů práce (ÚP), případně detašovaných (výjezdních) pracovišť, kde vyřídíte podporu v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Uspořádáním systému dávek tzv. „pod jednu střechu“ by mělo dojít ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti služeb a výhodou je i jednotná správa systému dávek. Současně s tím dochází i k jednotnému systému při posuzování u osob se zdravotním postižením pro všechny dávky.

Reforma přináší i novinku, která byla v médiích probíraná v souvislosti s výplatou starobních důchodů, kde zatím nebude využívána, ale její použití bude v dalších oblastech. Jedná se o Kartu sociálních systémů, tzv. „sociální kartu“, která plní několik funkcí:

* identifikační (u osob se zdravotním postižením nahrazuje průkazku TP, ZTP a ZTP/P s jejími benefity),
* autorizační (umožní z domova realizovat činnosti spojené s veřejnou správou, klient má z internetu přehled o čerpaných sociálních dávkách),
* funkci platební.

Do konce roku byly dávky vypláceny prostřednictvím třech různých úřadů a třemi různými platebními způsoby – hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně. Kartu sociálních systémů vydává ÚP ČR a vyrábí ji banka v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty (obsahuje běžné ochranné prvky). Vydání karty příjemci je zdarma, bezplatné je rovněž vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby je jeden výběr z bankomatu zdarma a jeden převod zdarma ke každé dávce.

Od ledna 2012 došlo také ke změnám při čerpání rodičovského příspěvku (novela zákona o státní sociální podpoře). Rodiče mají možnost od ledna 2012 pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Systém je tedy jednodušší a vstřícnější k potřebám rodin s malými dětmi. Rodičovský příspěvek rodiče získají i tehdy, když dítě starší než dva roky umístí do školky. Tato doba přitom už není nijak omezena. Cílem je, aby se mohli rodiče snadněji vracet do práce a zvýšily se tak jejich šance na trhu práce. U dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin/měsíc jako doba, po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek. Zrušen je tím limit 4 hodin denně, maximálně však 5 dnů v měsíci.

V souvislosti s narozením dítěte se od ledna 2012 také mění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, systém je mj. vstřícnější ke studentkám. Zavádí podmínku nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě na základě dohody s matkou dítěte. Důvodem úpravy je zabránit účelovému přebírání péče o dítě otcem nebo manželem ženy.

U dětí se zdravotním postižením je zavedený také jednotným systém, a to tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jednou dávkou – rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči.

Oblast trhu práce a nezaměstnanosti upravuje novela zákona o zaměstnanosti, která přinesla mimo jiné: nové možnosti rekvalifikace, veřejnou službu, možnost spolupráce ÚP ČR s agenturami práce, a tak zprostředkovávat nezaměstnaným práci rychleji a efektivněji. Dále novela přináší změnu nároku na podporu v nezaměstnanosti, která spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají nově osoby, které odpracovaly rok za uplynulé dva roky místo dosavadních tří. Změnily se i podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR. Výše podpory v nezaměstnanosti se nemění, ani délka podpůrčí doby pro její vyplácení. Podpora v nezaměstnanosti není poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné (podpůrčí doba pro poskytování podpory se v těchto případech nekrátí, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné nároky od zaměstnavatele).

Ke změnám dochází i u osob se zdravotním postižením, a to rovnou v několika oblastech:

* v systému a výplatě dávek (od ledna jsou dávky pouze dvě – Příspěvek na mobilitu a Příspěvek na zvláštní pomůcku, které bude vyřizovat místně příslušný ÚP)

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka, která pomáhá osobám s omezenou možností pohybu. Poskytuje se osobám starším 1 roku věku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč/měsíc.

Příspěvek na zvláštní pomůcky je jednorázová dávka na zvláštní pomůcky, která osobě se zdravotním postiženým umožňuje sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod. Slouží např. na pořízení motorového vozidla, vodicího psa, zvláštní úpravy vozu nebo bytu. Bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením, těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 po sobě jdoucích kalendářních měsících přesáhnout částku 800 000 Kč.

* v pracovněprávních vztazích (sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa)

Stát bude firmám s více než polovinou zdravotně postižených zaměstnanců na takového pracovníka měsíčně poskytovat 75 % vydaných mzdových nákladů, maximálně však 8000 Kč. Po roce provozu chráněných pracovních míst se příspěvek na pracovníka může zvýšit až o 2000 Kč/měsíc.

* v systému posuzování zdravotního stavu (při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči)

Nově posudkoví lékaři popisují už jen 10 ucelených oblastí každodenního života člověka (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost) místo 36 úkonů ve 129 dílčích činnostech. Pro zdravotně postižené to má znamenat mnohem objektivnější a spravedlivější posuzování jejich zdravotního stavu. Zároveň se tak vyloučí činnosti posuzované duplicitně (posudky mají být využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu), což povede ke snížení administrativní zátěže posuzovaných osob. Zástupci nestátních neziskových organizací, které hájí osoby se zdravotním postižením, však varovali, že kvůli nové metodice posuzování může mnoho lidí ze systému vypadnout a dalším se dávky sníží. V tomto směru nám ukáže až praxe.

Z 5000 Kč na 6000 Kč se zvýšil příspěvek na péči o dítě ve II. stupni postižení, jinak se z hlediska výše příspěvku nic nemění.

Nový rok přinesl i navýšení částek životního minima – pro jednotlivce se částka zvedla na 3410 Kč z dosavadních 3126 Kč. A existenční minimum se rovněž zvyšuje na 2200 Kč z původních 2020 Kč.

Dochází i ke změně u Příspěvku na bydlení (dávka státní sociální podpory), omezuje se doba poskytování na 7 let během deseti let, netýká se např. seniorů nad 70 let věku.

Nový systém tedy počítá se sociálním pracovníkem v obci (obec, pověřená obec, obec s rozšířenou působností), jehož práce je zaměřena na aplikaci metod sociální práce tak, aby docházelo k sociálnímu začlenění jednotlivců či skupin. Smyslem je posílit zejména terénní sociální práci. K záznamu o spolupráci s klientem se pak používá Standardizovaný záznam sociálního pracovníka o klientovi. Na ÚP je pak tzv. dávkový specialista, resp. sociální pracovník ÚP, který zaznamenává vše k dávkám do Jednotného informačního systému. Tito dva pracovníci jsou v rovnocenném postavení a je předpoklad (dokonce zákonně upravený), že spolu budou velmi úzce spolupracovat a sdílet i data v Jednotném informačním systému. Lidé by měli jako první volbu návštěvy využít sociálního pracovníka v obci, který v ideálním případě s dotyčným klientem jeho životní situaci v rámci intervence zmapuje a dojde k objednávce, k plánům a k hlavním a dílčím cílům pro řešení nepříznivé sociální situace.

Vzhledem k tomu, že změn je od ledna 2012 opravdu hodně a reforma se nějakým způsobem dotkne asi každého z nás, nelze vše popsat v omezeném prostoru. Je také předpoklad, že praxe poukáže na nutnost případných legislativních úprav, takže je možné, že se k některým úsekům ještě detailněji vrátíme.

S přáním všeho dobrého v novém roce 2012


Zajímavé odkazy na organizace

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ): http://www.cssz.cz/cz/novinky/

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV): http://www.mpsv.cz/cs/

Portál veřejné správy: http://www.portal.gov.cz/

Státní úřad inspekce práce ČR (SUIP): http://www.suip.cz/

Úřad práce ČR (ÚP ČR): http://portal.mpsv.cz/upcr

Úřad vlády ČR: http://www.vlada.cz/

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!