Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Pro zájemce či účastníky studia a pro akreditovaná zařízení jsme zpracovali soubor klíčových otázek z oblasti specializačního vzdělávání. Ke zpracování problematiky nás vedly časté dotazy na telefonních linkách.

Odpovědi vycházejí z ustanovení Věstníku MZ ČR č. 6/2009 Sb., metodického pokynu k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterým se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělávání, podle něhož postupují akreditovaná zařízení, která jsou oprávněna uskutečňovat vzdělávací program specializačního vzdělávání, vydaného dne 12. 8. 2009. Pro specializační vzdělávání budeme v textu používat zkratku SV.

Výklad pojmů souvisejících s problematikou SV

* ověřená organizace: instituce, která zabezpečuje koordinaci, kontrolu organizace a realizace specializačního vzdělávání včetně atestačních zkoušek. Těmito pověřenými organizacemi jsou Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno) a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10);

* pověřené organizace pro realizaci atestační zkoušky: akreditovaná zařízení, která provádějí atestační zkoušku na základě pověření ministerstva. Aktualizovaný seznam organizací pověřených realizací atestační zkoušky je uveřejněn na www.mzcr.cz;

* vzdělávací program SV: skládá se z modulů nebo z částí, pro konkrétní jednotlivé obory je zveřejněn ve Věstnících MZ ČR;

* modul: ucelený blok vzdělávacího programu se stanoveným počtem kreditů, za modul se považuje také certifikovaný kurz, pokud je součástí vzdělávacího programu daného SV;

* část: ucelený úsek vzdělávacího programu se stanoveným počtem kreditů;

* školitel teoretické části vzdělávacího programu: zdravotnický pracovník, který řídí a sleduje průběh studia účastníka vzdělávání, průběžně ověřuje teoretické znalosti, odpovídá za průběh specializačního vzdělávání a je k dispozici jako konzultant;

* školitel praktické části vzdělávacího programu: zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v příslušném oboru SV a který v průběhu pracuje individuálně s účastníkem, prověřuje jeho praktické dovednosti a odpovídá za průběh praktické výuky na konkrétním pracovišti;

* dnem se rozumí den kalendářní.

I. Co by měl vědět účastník specializačního vzdělávání

* Pořádat SV mohou pouze akreditovaná zařízení s oprávněním uskutečňovat vzdělávací program SV, a to na celý vzdělávací program nebo pouze na část teoretickou či na část praktickou.

* Obory specializačního vzdělávání jsou stanoveny nařízením vlády č. 463/2004 Sb., jehož novelizace se očekává začátkem roku 2010 a bude uveřejněna v aktualitách na webových stránkách MZ ČR. Radiologický asistent, zdravotně sociální pracovník, optometrista, ortoptista, ortotik-protetik, dentální hygienistka a radiologický technik, adiktolog, zrakový terapeut a biotechnický asistent mohou získat specializovanou způsobilost pouze v oboru SV Organizace a řízení ve zdravotnictví.

* Formulář žádosti o zařazení do SV je k dispozici na internetových stránkách: www.mzcr.cz, www.nconzo.cz, www.ipvz.cz

* Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání je ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti v příslušném oboru podle § 5–§ 28 zákona č. 96/2004 Sb. Další vstupní požadavky mohou být stanoveny příslušným vzdělávacím programem, např. požadavky na zdravotní způsobilost či délku výkonu povolání apod. Odbornou způsobilost je nezbytné prokázat podle pokynů uvedených v žádosti o zařazení do SV. V žádosti je možné uvést konkrétní zařízení, ve kterém chce žadatel studovat, pokud zařízení neuvede, ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vhodné akreditované zařízení žadateli doporučí.

* Výkon povolání v průběhu SV je upraven pro jednotlivá povolání odlišně. Pro zdravotnická povolání, u kterých je SV realizováno podle § 56 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (1), nemusí vždy studium probíhat při výkonu povolání. Podmínkou je doba výkonu povolání, stanovená příslušným vzdělávacím programem. Pro povolání, u kterých je SV realizováno podle § 57 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (2) , musí studium probíhat při výkonu povolání. Pokud účastník SV pracuje na nižší úvazek, než je stanovená týdenní pracovní doba, doba studia se úměrně prodlužuje. Tyto podmínky jsou vždy stanoveny příslušným vzdělávacím programem konkrétního oboru specializace, uveřejněným ve Věstníku MZ ČR. * Při splnění podmínek pověřená organizace zařadí žadatele do evidence SV do 30 dnů po obdržení žádosti. V případě nezařazení uchazeče do SV rozhodne ministerstvo.

* V termínu nejpozději do 15. 7. oznámí pověřená organizace evidovaným žadatelům předpokládaný termín zahájení specializačního vzdělávání, a to na II. pololetí stávajícího roku a I. pololetí roku následujícího.

* Do SV je možné započíst část dříve absolvovaného studia, tj. jakékoli doložené vzdělání včetně vysokoškolského studia jiných než zdravotnických oborů nebo školicích akcí celoživotního vzdělávání a vzdělání získaného v cizině, pokud je zakončeno výstupní zkouškou nebo ověřením znalostí a dovedností. Uchazeč však musí doložit shodu získaného vzdělání s požadavky specializačního vzdělávání. Absolventům akreditovaných zdravotnických vzdělávacích programů vysokých škol nebo vyšších odborných škol může být započten základní modul nebo všeobecná část. Účastníkům specializačního vzdělávání v oboru aplikovaná fyzioterapie je absolventům vysokých škol a vyšších odborných škol zajišťujících kvalifikační studium pro fyzioterapeuty vždy započtena část všeobecná a odborná, absolventům střední zdravotnické školy zajišťující kvalifikační studium fyzioterapeutů (rehabilitační pracovník) bude započtena odborná praxe, pokud doloží výkon povolání v rozsahu odborné praxe stanovené vzdělávacím programem.

* Účastníkům SV realizovaného podle § 57 zákona č. 96/2004 Sb. může být započten i výkon povolání včetně výkonu povolání v cizině, pokud splňuje požadavky vzdělávacího programu.

* Účastník zařazený do SV podá písemnou žádost o započtení části dříve absolvovaného studia, jejíž formulář je k dispozici na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz, www.ipvz.cz. Žádost s příslušnými dokumenty zašle na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vzdělávání a vědy – Uznávací jednotka Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno, nebo na adresu IPVZ Praha, a to podle povolání, ve kterém se chce žadatel specializovat (viz str. 3, bod 2. žádosti o zařazení do SV). O započtení vydá ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, potvrzení, o nezapočtení rozhodne ministerstvo ve správním řízení. Doklad o započtení předloží žadatel akreditovanému zařízení.

* Nemůže-li žadatel zahájit SV, oznámí tuto skutečnost písemně pověřené organizaci nejpozději do 30 dnů od doručení sdělení předpokládaného termínu zahájení specializačního vzdělávání a neprodleně příslušnému akreditovanému zařízení v případě, že již pozvánku k zahájení SV v konkrétním termínu obdržel. Zahájení SV bude možné v následujícím termínu. Účastník může rovněž písemně požádat o vyjmutí své žádosti z evidence žadatelů.

* V průběhu SV může účastník písemně požádat pověřenou organizaci o změnu akreditovaného zařízení. V žádosti však musí uvést, zda chce změnit akreditované zařízení na celý vzdělávací program, nebo na jednotlivé moduly či části vzdělávacího programu. O změnu však může požádat pouze po ukončení předchozího modulu nebo části a po předchozí domluvě s akreditovaným zařízením, ve kterém hodlá účastník ve studiu pokračovat.

* SV je možné přerušit pouze po ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu na vlastní písemnou žádost zaslanou pořádajícímu akreditovanému zařízení, které ji postoupí pověřené organizaci. Doba přerušení studia je dva roky od data přerušení. Před uplynutím této doby je třeba požádat o opětovné zařazení – pokud pověřená organizace neobdrží žádost k opětovnému zařazení, účastníkovi specializační vzdělávání ukončí.

* Při zahájení SV pořádající akreditované zařízení poskytuje účastníkům potřebné informace.

* Jednotlivé moduly či části SV se ukončují různými formami, které jsou stanoveny příslušným vzdělávacím programem (např. kolokvium, ústní nebo písemná zkouška, test, případová studie, seminární práce).

* SV se ukončuje atestační zkouškou, ke které se účastník přihlásí písemně. Formulář přihlášky je k dispozici na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz, www.ipvz.cz. Pozvánku k atestační zkoušce zasílá uchazeči pověřená organizace alespoň 30 dnů před plánovaným termínem. Součástí této pozvánky je i odkaz na webové stránky, kde je uveřejněn aktuální seznam zkušebních otázek nebo zkušebních okruhů a studijní literatury.

* Atestační zkouška se skládá ze dvou částí – praktické a teoretické. Teoretickou zkoušku může uchazeč složit pouze po úspěšném absolvování praktické zkoušky, jejíž formu stanoví příslušný vzdělávací program. Za praktickou zkoušku se považuje praktický výkon, modelová situace či případová studie nebo obhajoba písemné práce. Teoretická část zkoušky spočívá v odpovědi na tři odborné otázky, které si uchazeč losuje.

* Úhrada za atestační zkoušku je stanovena nařízením vlády (nařízení vlády č. 184/2009 o stanovení výše úhrad za zkoušky, § 3). Pro nelékařská zdravotnická povolání činí částka 3500 Kč, z toho za praktickou část zkoušky 1500 Kč a za teoretickou část 2000 Kč. Za první opakování atestační zkoušky je stanovena částka 5000 Kč, z toho 3000 Kč za teoretickou a 2000 Kč za praktickou část atestační zkoušky. Při druhém a každém dalším opakování se částka navyšuje na 7000 Kč, z toho 4000 Kč za teoretickou a 3000 Kč za praktickou část zkoušky.

* Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl, může zkoušku opakovat nejdříve za 12 měsíců ode dne termínu neúspěšně vykonané zkoušky, a to nejvýše dvakrát, pokud k úspěšnému vykonání zbývající teoretické části této zkoušky dojde nejpozději do 2 let ode dne úspěšně vykonané části této zkoušky. Uchazeč opakuje pouze tu část zkoušky, ve které byl hodnocen „neprospěl“. Opakování teoretické části znamená losování všech tří otázek.

* Po úspěšném složení atestační zkoušky může být absolventům předáno Potvrzení o vykonání atestační zkoušky. Předseda zkušební komise nebo jím pověřený člen zkušební komise zapíše záznam o úspěšně vykonané atestační zkoušce do průkazu odbornosti. Na základě úspěšně vykonané atestační zkoušky obdrží absolvent SV doporučenou poštou diplom a dodatek k diplomu prostřednictvím pověřené organizace, která zajišťuje jejich vydání, zaslání a evidenci.

II. Povinnosti akreditovaných zařízení v souvislosti s realizací specializačního vzdělávání

Akreditované zařízení odpovídá za průběh uskutečňovaného specializačního vzdělávání a mezi jeho povinnosti patří:

* v případě, že akreditované zařízení plánuje zahájit SV, musí oznámit pověřené organizaci do 31. 5. termíny předpokládaného zahájení SV s počty míst ve vzdělávacích programech, a to pro zahájení SV na druhé pololetí stávajícího a na první pololetí následujícího kalendářního roku,

* zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím výčet udělených akreditací vzdělávacích programů SV, maximální počet míst pro vzdělávací program, termíny zahájení vzdělávacích programů pro stávající a následující kalendářní rok a předpokládaný plán studia v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání,

* vybrat žadatele k zahájení teoretické části vzdělávacího programu na základě požadavku stanoveného počtu přihlášek do SV, které pověřená organizace zašle,

* zaslat účastníkům pozvánku na uvedenou adresu pro doručování písemností alespoň 30 dnů před zahájením teoretické části vzdělávacího programu,

* zaslat pověřené organizaci seznam účastníků, kteří SV zahájili,

* evidovat předložené doklady o započtení dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe účastníků SV,

* zaslat pověřené organizaci nejpozději do 30 dnů po ukončení modulu nebo části SV elektronicky vyplněný záznam o průběhu SV (vzor záznamu o průběhu specializačního vzdělávání je uveden v příloze č. 4 metodického pokynu), za správnost tohoto záznamu odpovídá pověřený pracovník akreditovaného zařízení,

* zaslat elektronicky ministerstvu předpokládané termíny a místo konání atestačních zkoušek nejpozději do 25. ledna na příslušný kalendářní rok, ministerstvo termíny a seznam aktuálních zkušebních otázek nebo zkušebních okruhů uveřejní na webových stránkách,

* informovat účastníka při zahájení SV o průběhu studia, doporučené studijní literatuře, požadavcích vzdělávacího programu, které musí účastník plnit v jeho průběhu, rozsahu vědomostí a dovedností, které jsou potřebné pro ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu, o způsobu ukončení a hodnocení modulu nebo částí vzdělávacího programu, o atestační zkoušce,

* přidělit účastníkovi školitele, který se podílí na zabezpečení průběhu SV (3),

* zaznamenávat průběh SV účastníkům do studijního průkazu nebo do záznamu provedených výkonů ve specializačním vzdělávání (logbooku) (4).

Akreditované zařízení může realizovat atestační zkoušku na základě písemné žádosti předložené ministerstvu. Povinnosti akreditovaného zařízení v případě konání atestační zkoušky:

* zaslat pověřené organizaci: – návrhy termínů atestačních zkoušek do 31. 5. na druhé pololetí a do 30. 9. na první pololetí stávajícího roku, – vyplněné a zkontrolované přihlášky k atestační zkoušce uchazečů o atestační zkoušku, kteří splnili všechny požadavky stanovené vzdělávacím programem, a to minimálně 40 dnů před termínem zkoušky, – rozpis požadavků nutných k realizaci atestační zkoušky, který je uveden v příloze č. 5 metodického pokynu,

* zaslat ministerstvu:
– návrhy jmenovaných členů atestační komise na jednotlivé termíny,

* vyrozumět členy atestační komise:
– o termínu a místu konání atestační zkoušky ve lhůtě 30 dnů před termínem konání atestační zkoušky,

* předat vyplněné protokoly o průběhu atestační zkoušky pracovníkovi, který administrativně zajišťuje atestační zkoušky a v den konání zkoušky protokoly osobně předá akreditovanému zařízení,

* po úspěšném složení atestační zkoušky může předat absolventovi Potvrzení o vykonání atestační zkoušky a předseda komise nebo jím pověřený člen zaznamená do průkazu odbornosti úspěšně vykonanou atestační zkoušku.

Úhrada za atestační zkoušku je příjmem akreditovaného zařízení pověřeného ministerstvem realizací atestační zkoušky. Z úhrady za zkoušku (nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky) budou členům zkušební komise hrazeny cestovní náhrady a náhrada mzdy podle ustanovení § 91 odst. 1 a 2 zákona č. 96/2004 Sb. Pokud atestační zkoušky administrativně zajišťuje pracovník ministerstva nebo pověřené organizace (NCO NZO, IPVZ), akreditované zařízení mu hradí nezbytné náklady (rozpis nákladových položek je uveden v příloze č. 6).


Poznámky v textu:

(1) Patří sem všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník, optometrista, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, biotechnický asistent, radiologický technik a adiktolog.

(2) Patří sem psycholog ve zdravotnictví, logoped, zrakový terapeut, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr a odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

(3) Školitelem může být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v oboru specializace a držitel Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Výjimku tvoří školitelé vzdělávacích programů, které byly nově koncipovány nebo nebyly dosud realizovány, a školitelé tedy nemohli získat specializovanou způsobilost. Pro výkon činností školitele však musí splnit podmínky, které jsou dány vzdělávacím programem.

(4) Požadovaný počet studijních průkazů může pověřená organizace zaslat účastníkovi specializačního vzdělávání na základě jeho objednávky proti úhradě. Vzor studijního průkazu je uveden v příloze č. 3 metodického pokynu.


O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková1, Mgr. Jarmila Vojáčková Kuncová1, Mgr. Františka Ertlová1, Mgr. Nina Műllerová2 NCO NZO Brno1, odbor VZV MZ ČR2

Ohodnoťte tento článek!