Specializační vzdělávání nelékařských zdravotníků

Většinu nelékařských zdravotnických pracovníků nepřekvapí, že 1. 4. 2006 končí přechodné období stanovené § 96 zákona č. 96/2004 Sb. Toto se mimo jiné významně dotkne specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů.

Získání specializované způsobilosti, tedy zařazení i průběh specializačního vzdělávání, se nadále bude řídit zákonem č. 96/2004 Sb., a to ve specializačních oborech stanovených v nařízení vlády č. 463/2004 Sb. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen Národní centrum) se v přechodném období snažilo vyhovět zvýšeným požadavkům na zařazení do specializačního vzdělávání. V období roku 2004 bylo zařazeno 2894 uchazečů, v roce 2005 2832 uchazečů a v době od 1. 1. do 1. 3. 2006 bylo zařazeno 3667 uchazečů o specializační vzdělávání. Je třeba říci, že specializační vzdělávání zahájené do 31. 3. 2006 bude probíhat a také bude dokončeno podle dosavadních právních předpisů.

Přestože bylo snahou pracovníků Národního centra zařadit maximální počet uchazečů, nepodařilo se realizovat zařazení u zhruba 2000 žadatelů. Žádosti těchto uchazečů budou akceptovány jako žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání podle nové legislativy. U těch oborů, ve kterých specializační vzdělávání zaniká, bude uchazečům nabídnuta adekvátní alternativa umožněná novou právní úpravou.

V minulém čísle byly uveřejněny informace pro pracovníky nelékařských zdravotnických oborů, kteří mají zájem o specializační vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., týkající se orientace ve specializačním vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se na pracovníky studijního oddělení denně obrací řada zájemců o specializační vzdělávání s různými dotazy, jsou v následujícím textu uvedeny formulace nejčastěji se opakujících dotazů spolu s vysvětlující odpovědí.

Kde najdu vzdělávací programy, abych se mohl/a lépe orientovat?

Po schválení vzdělávacích programů Ministerstvem zdravotnictví ČR budou zveřejněny v Nařízení vlády.

Jaká je časová náročnost vzdělávacího programu specializačního vzdělávání?

Časová náročnost vzdělávacích programů je individuální. Vzdělávací program specializačního vzdělávání obsahuje tři úrovně modulů, a to základní, odborné a speciální (povinně volitelné). Předností systému je individualizace výuky účastníků, kteří si tak do značné míry svůj postup i tempo specializačního vzdělávání volí sami.

Kolik kreditů získám specializačním vzděláváním?

Absolvováním specializačního studia, resp.při splnění podmínek úspěšného absolvování jednotlivých modulů získává absolvent 120 kreditů. Pro atestační zkoušku je třeba získat počet kreditů ve stanoveném počtu a stanovené skladbě. Kreditní systém bude jednotný pro všechna akreditovaná zařízení, je kompatibilní s ECTS a umožňuje mobilitu účastníků v rámci evropských vzdělávacích programů specializačního vzdělávání.

Jaké jsou vstupní podmínky pro zařazení do specializačního vzdělávání?

Vstupní podmínky jsou stanoveny vzdělávacím programem a v tuto chvíli je možné říci, že pro všechny obory specializačního vzdělávání je základní podmínkou 1 rok práce v oboru zdravotnického nelékařského povolání podle § 5 až § 28 zákona č. 96/2004Sb. (odkazy v paragrafovém znění zákona č. 96/2004 Sb., odborná způsobilost k výkonu povolání).

Kde najdu formulář žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání?

Formulář žádosti a základní informace pro odeslání žádosti najdete na webových stránkách Národního centra www.nconzo.cz včetně specializačních oborů – Nařízení vlády č. 463/2004 Sb.

Jaké dokumenty jsou součástí žádosti? Mám s žádostí zaslat i průkaz odbornosti?

Pokud jste držitelem Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a uvedete číslo svého osvědčení v žádosti, není třeba zasílat ověřené kopie dokladů o získání odborné, popřípadě o specializované způsobilosti, neboť ty jsou v Národním centru archivovány.

V případě, že nemáte Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, je nutno k žádosti přiložit stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě o získané specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti. Cizí státní příslušníci přikládají k žádosti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Průkaz odbornosti s žádostí nezasílejte.

Kam a kdy odeslat vyplněnou žádost o specializační vzdělávání?

Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání prosím zašlete na adresu: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, Vinařská 6, 603 00 Brno. Žádosti se přijímají kontinuálně, není stanoven termín uzávěrky pro data jednotlivých zařazení.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Pro některá nelékařská zdravotnická povolání uvedená v hlavě II zákona č. 96/2004 Sb., konkrétně: biomedicínský technik § 20, psycholog § 22, logoped § 23, radiologický fyzik § 25, odborný pracovník v laboratorních metodách, biomedicínský inženýr § 27 (odkazy v paragrafovém znění dle zákona č. 96/2004 Sb., odborná způsobilost k výkonu povolání), bude specializační vzdělávání podle dohody o spolupráci realizováno Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Informace o specializačním vzdělávání pro výše uvedené obory jsou zveřejněny na webových stránkách www.ipvz.cz V případě dalších dotazů o specializačním vzdělávání lze využít e-mailovou adresu specializace@nconzo.cz; prostřednictvím elektronické pošty se vám pokusíme odpovědět.


O autorovi: Květuše Oplatková, NCO NZO v Brně, vedoucí studijního a koordinačního odboru

Ohodnoťte tento článek!