Specifika péče o novorozence diabetické matky

Největší touhou každé těhotné ženy je porodit zdravé dítě. V poslední době narůstá počet tzv. „civilizačních chorob“, mezi které patří i diabetes mellitus 1. typu. Také tyto ženy si nejvíce ze všeho přejí, aby jejich děti byly zdravé. K tomu je samozřejmě zapotřebí, aby měly co nejvíce podrobných informací o průběhu těhotenství, o možných rizicích diabetu matky pro plod a o rizicích týkajících se jejich vlastního zdraví.

Matušková (1997, s. 184–185) uvádí, že u plodu může v důsledku hyperglykemie matky vzniknout hyperinzulinismus. Ten vede k lipogenezi a anabolismu bílkovin. Novorozenec matky diabetičky

má tedy vysokou porodní hmotnost (makrosomnii – hmotnost novorozence nad 4000 g) a délku vzhledem ke gestačnímu věku. Tukovou tkáň má ve větším množství uloženou v zátylku a pod bradou. Kůže novorozence diabetické matky je rudá a bohatě pokrytá mázkem. Placenta je velká, pupečník je silný a rosolovitý. Pokud pozorujeme tyto odchylky ve vzhledu novorozence, mluvíme o diabetické fetopatii.
Komplikace diabetické fetopatie: * Porodní traumatismus novorozence – při makrosomnii plodu může dojít při porodu ke komplikacím a k poranění matky i novorozence. Nejčastější je zlomenina klíční kosti novorozence.
Respiratory distress syndrom (RD S) – syndrom dechové tísně nastává u novorozenců diabetických matek častěji z důvodu opožděné tvorby surfaktantu. Je třeba také vzít v úvahu, že těhotenství diabetiček je často ukončováno časněji, tedy až několik týdnů

před termínem porodu, což také přispívá k rozvoji RDS.
Hypoglykemie – novorozencům matek s DM 1. typu klesá po porodu glykemie rychleji než normálním novorozencům a dosahuje velmi nízkých hodnot. Během první hodiny po porodu nastane prudký pokles glykemie a je většinou asymptomatický. Nutností je měření glykemie, a to z důvodu, že nízké a nulové hodnoty krevního cukru jsou rizikem pro poškození CNS.
Hyperbilirubinemie – intenzivní žloutenku má až 40 % novorozenců matek diabetiček. Důvodem je nezralost vylučovacích mechanismů pro bilirubin.
Polycytemie – u těchto novorozenců je hematokrit přes 60 %, dalším problémem je vysoká viskozita krve a tím zhoršený průtok krve v kapilárách, což vede až ke tkáňové hypoxii.
Hypokalcemie a hypomagnezemie.

Péče o novorozence matky s DM 1. typu po porodu

Jak uvádí Matušková (1997, s. 186–187), novorozence matky diabetičky vždy považujeme za vysoce rizikového. U porodu diabetičky proto musí být přítomen neonatolog, který má k dispozici dokumentaci matky. Zná tedy průběh těhotenství, dávkování inzulinu a metabolickou kompenzaci, popřípadě komplikace diabetu matky. Po porodu plodu porodník ihned přeruší pupečník a předá dítě neonatologovi. Ten podle stavu novorozence rozhodne o jeho umístění na JIP nebo na novorozenecké oddělení intermediární péče.
Okamžikem porodu začne monitorování hladiny glykemie dítěte. První odběr je nabírán z pupečníkové krve, další odběry se provádějí z krve novorozence. Interval měření glykemií je po 30 minutách, po 60 minutách a dále v 1–2hodinových intervalech. Glykemii měříme vždy při příznacích hypoglykemie (třes, křeče, apatie, abnormální křik).
U novorozence, na kterém sledujeme patrné známky diabetické fetopatie, a předpokládáme tedy, že je přítomný hyperinzulinismus, nečekáme na výsledky z laboratoře a zahajujeme infuzi glukózy ihned po přijetí novorozence z porodního sálu. Infuzi aplikujeme do periferní žíly, pokud nelze zajistit periferní žílu, lékař indikuje katetrizaci pupeční žíly. U novorozence, na kterém fetopatii nepozorujeme, čekáme na výsledné hodnoty glykemie z laboratoře. Lékař dále rozhoduje o koncentraci roztoku glukózy a rychlosti infuze.
Snahou neonatologů je co nejdříve zahájit perorální výživu novorozence, nejlépe již hodinu po porodu. Perorálně dítě dostává v 1–2hodinových intervalech 2–10 ml 10% glukózy. Co nejdříve novorozence převádíme na výživu mateřským mlékem.
Literatura

Borek, I.; Matušková, D. et al. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 322 s. ISBN 80-7013-254-0.

Souhrn Článek pojednává o možných rizicích a komplikacích, které diabetes matky přináší pro její dítě bezprostředně po porodu. Dále se zabývá specifiky péče o novorozence matek s diabetem mellitem 1. typu, především léčbou nejčastějšího problému těchto novorozenců – hypoglykemie. Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, diabetická fetopatie, péče o novorozence

O autorovi| Bc. Jana Morgensternová, Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. (morgen@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!