Spokojenost pacientů s postupem zdravotníků

Sledování kvality léčebné a ošetřovatelské péče je průběžným standardem. Kromě jiného je součástí akreditačního procesu nemocničního zařízení. K posouzení spokojenosti pacientů s péčí jsme zvolili dotazníkové zhodnocení námi ošetřených pacientů.

Uvedeným dotazníkem bylo zmapováno subjektivní vnímání naší práce jednotlivci a ze všech odpovědí jsme se pokusili extrahovat zobecňující poznání. Dotazník byl určen k získání potřebné zpětné vazby. Pacienti byli obesláni jmenovitě s přiloženým anonymním dotazníkem a obálkou se zpětnou adresou. Metoda a soubor

V komunikaci s pacienty využíváme v průběhu ošetření několika kontaktů. Během ambulantního pohovoru a indikace k hospitalizaci, operaci, vybavujeme pacienty kromě potřebných náležitostí v předoperačním vyšetření i poučeními o průběhu vlastní hospitalizace na klinice. Máme zpracována poučení pro jednotlivé operační výkony s popisem postupu přípravy, vlastního průběhu výkonu a pooperačního stavu. Pacient dostává informaci i o hrozících komplikacích. Takto vybavený pacient odchází s tištěnými informacemi domů a připravuje se k hospitalizaci. Během přijetí se může doptat na případné další nově vzniklé otázky. Z hospitalizace pacient odchází s propouštěcí zprávou. Má možnost se vyjádřit písemnou poznámkou do schránky pro komentáře a stížnosti.
Dotazníkovou metodou jsme po propuštění z hospitalizace oslovili 89 pacientů, mužů. Věk pacientů se pohyboval mezi 59 až 91 lety. Průměrný věk činil 65 roků. Pacienti byli osloveni ve věci spokojenosti s péčí a jednáním lékařů, kdy spokojenost projevilo 94 % pacientů, 5 % mírnou spokojenost a 1 %, jeden pacient, byl nespokojen. Stejně byli dotázáni na péči a jednání nelékařského zdravotnického personálu, kdy 90 % bylo spokojeno, 7 % mírně spokojeno, 3 % nespokojena. Hodnocena byla spokojenost s kontaktem s nezdravotnickým personálem. Spokojeno bylo 94 % pacientů, mírně nespokojeno 5 %, nespokojeno 1 %. Pacienti byli také dotázáni na spokojenost s podáváním informací o léčebném postupu, kdy 96 % bylo spokojeno, 2 % mírně spokojena, 2 % nespokojena.

Závěr

Ze získaných údajů se ukázalo, že významná část pacientů, kteří prošli hospitalizací, vnímala komunikaci se zdravotnickým i nezdravotnickým personálem příznivě. Zpětnou vazbou víme i o malé části nespokojených pacientů, pohybující se v řádu jednotlivých procent. Naší snahou bude udržet získanou úroveň komunikace mezi námi a pacienty.

**

Užitý dotazník
1. Věk
a) méně než 55 b) 55–59 c) 60–64 d) 65–69 e) 70–74 f) 75 a více
2. Jak jste byl spokojen s jednáním a chováním na oddělení?
Velmi spokojený spokojený mírně spokojený nespokojený
a) lékařů X X X X
b) sester X X X X
c) ostatního
personálu X X X X
3. Jak jste byl spokojen s podáváním informací o vaší léčbě?
X X X X

Souhrn Výhrou v životě je situace, kdy platí okřídlené sousloví být „mladý, zdravý a bohatý“. Tohoto ideálu si obvykle užíváme jen část našeho života. Autor a tým spolupracovníků oslovili 89 pacientů, kteří už poznali, jaké to je, být nemocný. Jednalo se o muže, pacienty hospitalizované na Urologické klinice Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové. Všichni oslovení podstoupili během hospitalizace operační zákrok. Dotazováni byli, jak hodnotí jednání zdravotnického i nezdravotnického personálu. Klíčová slova: hospitalizace, péče, spokojenost

O autorovi| MUDr. Miroslav Louda, Ph. D. Urologická klinika, Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové (louda@lfhk.cuni.cz)

Ohodnoťte tento článek!