Správná hygiena rukou v MOÚ Brno

Resortní bezpečnostní cíl MZ ČR a JCI požadují zavedení a hodnocení procesů k prevenci nozokomiálních a profesních nákaz. Zásadním nástrojem sloužícím k eliminaci nozokomiálních infekcí je řádná hygiena rukou. Proces prevence a kontroly infekcí ve zdravotnickém zařízení je komplexním způsobem začleněn do celkového programu zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů.


SOUHRN: V souvislosti s trvalým zvyšováním kvality péče a bezpečí pacientů byl v MOÚ v září 2009 zahájen projekt Správná hygiena rukou. Autorky článku představují možnosti naplnění Resortního bezpečnostního cíle MZ ČR a jednoho z šesti mezinárodních bezpečnostních cílů JCI zaměřených na oblast prevence nozokomiálních a profesionálních infekcí.
Klíčová slova: nozokomiální infekce, hygiena rukou, prevence

SUMMARY: In relation with the continual quality improvement and patient safety the MOU started the project “Proper handwashing” in September 2009. The authors of the article describe how to meet the MZ CR resort safety goal which is also one of the six international safety goals of JCI meant to prevent nosocomial and professional infections.
Key words: nosocomial infections, hand hygiene, prevention


Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je jedním ze třinácti onkologických center v ČR. MOÚ získal v prosinci 2009 akreditaci Joint Commission International (JCI) a v únoru 2010 reakreditaci Spojené akreditační komise ČR (SAK ČR).

Ve zdravotnických zařízeních představuje hygiena rukou účinný postup v prevenci šíření potenciálně fatálních infekcí od pacienta k pacientovi a od pacienta ke zdravotníkovi a naopak. Hygiena rukou je jedním z nákladově nejefektivnějších opatření v kontrole infekcí. Nemocniční infekce jsou stále více vnímány jako indikátor kvality poskytované péče, a to jak laickou (pacientskou) veřejností, tak odbornou veřejností. Představují významnou komplikaci zdravotní péče, která má negativní důsledky ve smyslu zvýšené morbidity, mortality a nákladů na zdravotní péči. Negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a finančně oslabují výkonnost zdravotního systému.

Hygienické zabezpečení rukou je dáno Metodickým opatřením č. 6/2005 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči, ve Věstníku MZ ČR, částce 9, z 9. září 2005, který stanoví zásady osobní hygieny, péče o ruce a jejich bezpečnou přípravu ke zdravotnickým úkonům v rámci ošetřovatelské a léčebné péče o pacienty. Přesně definuje dílčí postupy při mytí a dezinfekci rukou a tyto postupy standardizuje. Vyhláškou č. 195/2005 Sb. se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Graf 1

Graf 2

Graf 3

Cíle projektu Správná hygiena rukou

Cílem projektu je:

* zlepšit provádění hygieny rukou a vysvětlovat zdravotníkům, pacientům a jejich blízkým, jak správně aplikovat a používat dezinfekční přípravky,
* do povědomí všech implementovat, že důsledně a správně prováděná hygiena rukou je nejefektivnějším a nejlevnějším nástrojem ke snížení výskytu nozokomiálních a profesionálních infekcí ve zdravotnickém zařízení. Zdravotníci správné postupy a pravidla znají, ale jejich dodržování je třeba stále věnovat odpovídající pozornost. Podílí se na tom velká řada faktorů a jedním z nich je také ten, že všem připadá divné, že by se měli učit tak „banální věc“, jako je správně si umýt ruce.

Jak projekt probíhá?

Projekt je zaměřen nejen na edukaci zaměstnanců, ale hlavně pacientů i ostatní laické veřejnosti. Ve vestibulu u všech vchodů do jednotlivých pavilonů MOÚ jsou umístěny postery, které informují pacienty, jejich blízké a návštěvníky MOÚ o realizovaném projektu Správná hygiena rukou (obr. 1). Před vstupem a výstupem z každého oddělení a na každém pokoji jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním prostředkem, tzv. dezinfekční centra, která umožňují bezproblémový a okamžitý přístup k dezinfekčnímu prostředku určenému k realizaci hygieny rukou. Cílem je naučit pacienty, jejich blízké a návštěvníky, jak správně aplikovat a používat dezinfekční přípravky (obr. 2).
Každý pacient je při příjmu sestrou edukován o důležitosti správné hygieny rukou a dostane písemný informační leták, jak správně hygienu rukou provádět a jaké jsou možnosti využití tzv. dezinfekčních center (obr. 3).

Projekt zaměřený na pacienty

Po 6měsíčním trvání celého projektu jsme chtěli zjistit, jaký názor a zkušenosti mají hospitalizovaní i ambulantní pacienti s realizací projektu správné hygieny rukou v MOÚ.
Sestavili jsme stručný dotazník, který jsme distribuovali našim pacientům, a požádali je o anonymní vyplnění. Šetření se zúčastnilo celkem 142 pacientů z jednotlivých pracovišť MOÚ (graf 1). Možnosti využít tzv. dezinfekční centra umístěná v MOÚ v průměru využilo 82,94 % z celkového počtu dotázaných (graf 2). Pouze 16,90 % z dotázaných pacientů by se zeptalo zdravotníků, zda si před výkonem umyli a dezinfikovali ruce. Kontroly zdravotní péče zaměřené na bezpečnou péči vnímá 81,56 % oslovených pacientů za žádoucí a vedoucí ke zvýšení kvality péče (graf 3).

Pro pacienty i laickou veřejnost jsme v květnu 2010 uspořádali k Mezinárodnímu dni hygieny rukou instruktážní akci, která byla zaměřena na správné mytí a dezinfekci rukou. Každý, kdo přišel do MOÚ, měl možnost navštívit jednotlivé stánky a za pomoci erudovaných zdravotníků si vyzkoušet správné postupy při provádění hygieny rukou. Praktické ukázky byly doplněny edukačními materiály v tištěné podobě.

Projekt zaměřený na zaměstnance
V rámci realizace je projekt zaměřen na všechny zdravotnické pracovníky včetně zaměstnanců, kteří manipulují s biologickým materiálem, použitým prádlem, odpady anebo pracovně vstupují na zdravotnická pracoviště, jako jsou např. údržbáři. Všichni jsou jednou za dva roky proškoleni v hygieně rukou a manipulaci s biologickým materiálem. Na závěr školení účastníci absolvují závěrečný test. Školení a závěrečný test jsou součástí vstupního školení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu.

Obr. 1: Poster pro návštěvníky MOÚ - hygiena rukou

Obr. 2: Tzv. dezinfekční centrum v MOÚ

Obr. 3: Leták pro pacienty - správné mytí rukou

Školení je zaměřeno na: seznámení se s problematikou nemocničních infekcí; organizaci programu prevence a kontroly infekcí v MOÚ; hygienu rukou. V teoretické části jsou zaměstnanci seznámeni s resortními cíli MZ ČR, Mezinárodními bezpečnostními cíli JCI, aktivitami WHO – Clean care is safer care, správnými postupy, nezbytným vybavením pracovišť a sledováním a dodržováním postupů k hygieně rukou v MOÚ. Praktická část zahrnuje nácvik správných postupů za pomoci tréninkového dezinfekčního přípravku a UV lampy. Po zdárném ukončení zkušebního testu obdrží každý účastník certifikát o absolvovaném školení, který je založen do dokumentace zaměstnance na personálním oddělení.

MOÚ v rámci dalšího zlepšování poskytovaných služeb systému kvality pravidelně prověřuje interními audity. Plánované interní audity v této oblasti jsou zaměřeny na dodržování Metodického opatření č. 6/2005 a směrnice Hygienické zabezpečení rukou v MOÚ. Při interních auditech pracovník prokáže teoretické znalosti v této oblasti a prakticky předvede mytí a dezinfekci rukou. Krok za krokem je při tomto postupu sledují auditoři. Nedílnou součástí šetření je provedení kontrolního otisku rukou. Mezi nejčastější problémy zjištěné při auditu patří skutečnost, že si zdravotníci zbytečně myjí a dezinfikují ruce i v případech, kdy stačí pouze hygienická dezinfekce rukou (bez mytí rukou), anebo při mytí rukou nanášejí mýdlo na suché ruce (mýdlo musí být nanášeno na navlhčené ruce).
Naopak máme radost, že se při auditu setkáváme s tím, že zdravotníci mají krátké nehty, nemají gelové anebo umělé nehty, nenosí náramky, prsteny, hodinky a jiné šperky. Všude je správné označení dávkovačů na mýdlo či na dezinfekci.

Jedním ze sledovaných indikátoru kvality v MOÚ je spotřeba přípravků (mýdla, dezinfekce) určených pro hygienu rukou. Předpokládá se, že čím větší je nárůst spotřeby přípravků, tím více jsou dodržovány standardizované procesy v oblasti hygieny rukou. Zdravotnická zařízení, pokud chtějí poskytovat opravdu bezpečnou péči, jsou dnes s problematikou hygieny rukou nutně konfrontována.

Závěr

MZ ČR na období 2010–2012 vyhlásilo Akční plán a Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010. Dokumenty vycházejí z Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní péčí a obsahují konkrétní nástroje ke zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče v podmínkách České republiky včetně finančního pokrytí. Resortní bezpečnostní cíle jsou vyhlášeny formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče. Jsou závazné pro přímo řízené organizace a zároveň slouží jako doporučení pro ostatní zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich typ.

Jedním z Resortních bezpečnostních cílů pro rok 2010 je cíl č. 5 – zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče. Hygiena rukou je důležitou prevencí nemocničních infekcí, je nejjednodušší a nejlevnější metodou přerušení přenosu mikroorganismů, je součástí bariérové ošetřovatelské techniky. Až 60 % exogenních nemocničních infekcí je přenášeno rukama. Zásadní význam má hygienická dezinfekce rukou. Ruce nám pomáhají každý den. Pokud o jejich čistotu nebudeme řádně pečovat, mohou se z pomocníků změnit v nepřátele, ohrožující zdraví nás všech. Nejen ve zdravotnictví, ale i v každodenním životě je dodržování zásad hygieny rukou důležité. Začít musíme každý sám u sebe.


O autorovi: PhDr. Jana Kocourková, Hilda Vorlíčková, Masarykův onkologický ústav Brno (jkocourkova@mou.cz, vorlickova@nconzo.cz)

Ohodnoťte tento článek!