Standardizace ošetřovatelské péče

Koncepce ošetřovatelství, přijatá v ČR, předpokládá v souladu s vývojem ve zdravotnicky vyspělých zemích rozvíjení samostatných činností sester a splnění odpovídající kvalifikace. Mnoho sester bylo od roku 1990 vyškoleno v ošetřovatelském procesu, který je základním metodickým postupem, neboli základním standardem v práci sestry s člověkem ve zdraví i v nemoci. Jeho metodika je však ještě širší – zabývá se i přístupem k rodině a k sociálnímu okolí pacienta.

V současné době je v mnohých zdravotnických zařízeních, na mnoha ošetřovacích jednotkách zaváděn ošetřovatelský proces. Prvním krokem vedení je vždy získání a proškolení spolupracovníků k zabezpečení jeho úkolů. Nedílnou součástí ošetřovatelského procesu je ošetřovatelská dokumentace. Je zásadně špatné, začne-li se realizovat ošetřovatelská dokumentace bez ošetřovatelského procesu. Obě tyto složky procesu musí být v souladu. Prospěch z této činnosti má pocítit zejména pacient. Je-li zvolen správný postup, pak z těchto činností mají radost a uspokojení i sestry. V této souvislosti je třeba připomenout, že ošetřovatelství není uzavřenou disciplinou – sestry musí velmi úzce spolupracovat i s ostatními kategoriemi zdravotnických pracovníků.

Registrace sester

Koncepce ošetřovatelství, která vyšla ve Věstníku MZ (částka čís. 6 z roku 1998), zmiňuje budoucí registraci sester. Na přípravě registrace se společně s MZ podílí také Rada pro rozvoj ošetřovatelství. Připravuje se kreditní systém, systém hodnocení a národní registr. Systém registrace sester by měl sloužit nejen jako záruka kontinuálního vzdělávání sester, ale i jako motivace pro jejich volný pohyb v Evropě. V současné době byla požádána některá vybraná zdravotnická pracoviště k praktické spolupráci na přípravě vlastní registrace. Po dobu jednoho roku si tato zařízení budou monitorovat situaci ve vlastním zařízení. Zjistí například, jaká je proškolenost a vzdělanost pracovníků, nebo jakou validitu mají semináře. Po půl roce této činnosti bude Radou pro rozvoj ošetřovatelství provedeno zhodnocení. Konečný audit provede MZ v součinnosti s Radou po ukončení jednoho roku praktických zkušeností.

Rada pro národní standardy

Rada pro národní standardy v ošetřovatelství a v ostatních nelékařských oborech pracovala za podpory grantu IGA MZ. Vzhledem k tomu, že grant byl krátkodobý, ukončila svoji činnost s ukončením grantu, tj. v prosinci 1998. Stručná zpráva byla publikována v SESTŘE v čís. 1/99. Rada rozčlenila problémy a poukázala na nutnost standardů na všech úrovních. Standardy, které se týkají vzdělání a praxe, musí odrážet priority a hodnoty profese. Ukončené vzdělání je základní kvalifikační předpoklad pro výkon funkce. Tím je zajištěna jednotná národní úroveň, neboli národní standard.

Literatura

Za národní standard je nutno považovat i současnou Koncepci ošetřovatelství. Její postupné naplňování povede ke zkvalitnění péče a ke zvyšování prestiže ošetřovatelství. Koncepce je dostupná nejen ve Věst. MZ, ale i v praktické bukletce, kterou vydal IDV PZ v Brně. Druhou velmi užitečnou bukletkou je „Zajišťování kvality ošetřovatelské péče“. Je to praktická příručka pro tvorbu procesuálních (výkonových) standardů. Jednotný návod ke tvorbě standardů pro zdravotnická zařízení tedy existuje. (Dovoluji si jen upozornit na tiskařského šotka v této  publikaci: na straně 33 v kapitole o stupni sedace je uvedeno skóre 3 – 4. Správné skóre je 0 – 3). Metodika ke tvorbě standardů je k dostání v IDV PZ , Vinařská 6, 656 02 Brno.

Procesuální standardy v praxi

Jak jsme se přesvědčili při četných návštěvách zdravotnických zařízení, procesuální standardy jsou tvořeny v přijatelné modifikaci téměř plošně. Kde jste si ještě z různých důvodů netroufali zahájit program tvoření standardů, neboli program zvyšování kvality péče, tak se chopte příležitosti a řekněte si, že nikdy není pozdě. Na druhé straně ale štěstí přeje připraveným a pro budoucí akreditační řízení zdravotnických zařízení je ošetřovatelská péče se svými standardy jedním z kritérií pro úspěch. A to, že standardy jsou programem zvyšování úrovně péče, už řekli a přesvědčili se i jiní. Koneckonců vyspělé státy mají na tomto úseku bohaté zkušenosti.

Jindra Pavlicová, hl. sestra MZ

Jindra Pavlicová, hlavní sestra MZ ČR

Ohodnoťte tento článek!