Standardní plán ošetřovatelské péče u pacienta s diagnózou Alzheimerova choroba

ACH je vůbec nejčastější příčinou demence, pro niž je charakteristický úbytek až ztráta schopnosti myšlení, paměti a logického uvažování.

Tato studie si kladla za cíl sestavit standardní ošetřovatelský plán pro pacienty s Alzheimerovou chorobou ve II. stadiu nemoci, který by celkově přispěl ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o nemocné na gerontopsychiatrických odděleních zdravotní a sociální péče.

Vzorek pracovišť

Do studie byla zařazena tři brněnská pracoviště: Domov důchodců v Nopové ul. (DD Nopova), Domov důchodců Kociánka (DD Kociánka) a psychiatrická léčebna v Černovicích (PL Černovice). Hlavní podmínkou pro výběr pracovišť byly zkušenosti s péčí o pacienty s Alzheimerovou chorobou a následné zjištění počtu pacientů ve II. stadiu nemoci hospitalizovaných v současné době. Na základě osobní návštěvy a rozhovoru s vedoucími pracovníky zařízení bylo dále hodnoceno:

technické a materiální vybavení ošetřovacích jednotek

personální obsazení

používaná metoda ošetřovatelské péče.

Metodika

Ve výzkumu jsme se zaměřili na zjištění četnosti specifických problémů, které se u pacientů ve II. stadiu Alzheimerovy choroby vyskytují. K hodnocení jsme použili standardizované testy: Mini – Mental State, Test hodin a Mattisovu škálu demence. Další informace jsme získali pomocí rozhovoru s ošetřujícím personálem, z dokumentace a vlastním pozorováním pacientů. Do studie bylo zahrnuto celkem 40 pacientů ve II. stadiu Alzheimerovy choroby bez rozlišení pohlaví a věku.

Výsledky

Základní výzkumná otázka zněla: Jaká specifika ošetřovatelské péče má obsahovat standardní plán ošetřovatelské péče o pacienty ve II. stadiu Alzheimerovy choroby? Porovnáním dat jsme navrhly standardní plán ošetřovatelské péče.

1. Překážky v komunikaci projevující se neschopností začít konverzaci a používáním slovních opisů.

Cíl:

Najít účinné metody k překonání překážek v komunikaci.

Plán:

Minimalizuj závislost na mluveném jazyku.

To, co říkáš, podporuj gesty, používej řeč těla.

Užívej krátkých, jednoduchých vět zaměřených na jedno téma.

Vyhni se otázkám a příkazům, které nabízejí více možností volby.

Přistupuj ke klientovi otevřeně, přátelsky a laskavě.

Mluv klidně, nižším tónem hlasu.

Eliminuj rušivé prvky.

Používej hojně fyzické vyjadřovací prostředky – dotyk, držení za ruku, ale ne dříve, pokud se neujistíš, že máš svolení klienta proniknout do jeho osobního prostoru.

2. Poruchy paměti projevující se poruchou orientace v čase a místě.

Cíl:

Eliminovat problémy, které by mohly způsobit komplikace.

Plán:

Nespoléhej na krátkodobou paměť, neočekávej od klienta, že si bude pamatovat pokyny a napomenutí.

Využívej staré vzpomínky, na které lze navázat novou informaci.

Používej pomůcky a prostředky, které probudí staré vzpomínky.

Soustavným opakováním podporuj procedurální paměť.

Zajisti odpovídající orientační body pro snadný a bezpečný pohyb po oddělení.

3. Poruchy pozornosti projevující se neschopností zahájit a skončit úkol.

Cíl:

Eliminovat možnost úrazů, které by mohly vzniknout v důsledku poruchy pozornosti.

Plán:

Usiluj o snížení rozptýlení mysli.

Pomáhej smysluplnými a výstižnými prostředky.

Podávej informace v malých zvládnutelných částech.

Orientuj osobu tak často, jak je to nutné.

Přizpůsobuj svá očekávání klientovým schopnostem.

4. Poruchy vnímání a vizuálně prostorové orientace projevující se nesprávným užíváním předmětů.

Cíl:

Zmírnit projevy poruchy vnímání.

Plán:

Vyluč stimuly, které mohou mást, jsou dvojznačné a nemají význam.

Pro orientaci dávej pokyny využívající více smyslů.

Udržuj stálé prostředí.

Využívej barev k vytvoření smysluplných kontrastů.

Zajisti kvalitní osvětlení.

Odstraň ostré světlo a stíny.

5. Poruchy motoriky projevující se nechutí účastnit se aktivit.

Cíl:

Pacient bude aktivizován pro udržení, případně zlepšení motoriky.

Plán:

Začni činnost s tím, že necháš klienta, aby se díval, a podporuj jeho zájem tuto činnost převzít.

Uváděj klienta do situací, které navodí příslušný vzorec chování, spustí spontánní reakci.

Využívej zbývajících schopností klienta.

Odstraň rozptylující podněty.

Buď důsledný, pokyny podávej postupně, krok za krokem.

Vyluč možnost případného neúspěchu.

Neptej se, dávej pokyny a udávej směr.

Ujisti se, zda tato činnost odpovídá schopnostem klienta rozumět a vykonat ji.

6. Změny nálad projevující se přítomností depresí a poruchy chování projevující se přítomností agresivity.

Cíl:

Negativní projevy změny nálad a agresivita budou zmírněny nebo potlačeny.

Plán:

Odváděj pozornost klienta od daného problému a přiměj ho, aby myslel na něco jiného.

Nezpochybňuj pravdivost jeho tvrzení.

Uklidňuj klienta, nezvyšuj hlas.

Neztrácej trpělivost a nereaguj na neoprávněná obvinění klienta.

Předcházej konfliktním situacím.

7. Sociální izolace

Cíl:

Navázat nebo obnovit sociální kontakt s rodinou nebo blízkou osobou, ke které má pacient pozitivní vztah.

Plán:

Získej podporu členů rodiny.

Podněcuj rodinu k účasti na aktivitách klienta.

Organizuj setkání v širším kruhu osob včetně rodinných příslušníků.

Navoď atmosféru spolupráce a zájmu rodiny s ošetřujícím personálem.

Pouč příbuzné o vhodném průběhu návštěv.

Podej dostatek informací blízkým osobám v problematice specifik ošetřovatelské péče a využij jejich vlivu.

Závěr

Naším záměrem bylo navrhnout takový standardní plán ošetřovatelské péče, který může být aplikován na všech pracovištích zabývajících se touto problematikou. Věříme, že tento plán při dobré organizaci práce a soustavném proškolování zdravotnických pracovníků nutně povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče a zvýší profesionalitu ošetřovatelských týmů.

Přínosné pro nás bylo seznámit se prostřednictvím této studie s obtížemi, se kterými se sestry setkávají při své každodenní náročné práci na lůžkových pracovištích těchto zařízení. Při práci s lidmi trpícími Alzheimerovou chorobou je zřejmé, že trpí i sami pečovatelé. Mají pocity beznaděje, považují se za neschopné pomoci druhým v jejich utrpení. Proto další dílčí výzkum této rozsáhlé problematiky by měl být zaměřen na přetížené pečovatele. n

Ohodnoťte tento článek!