Sterilizace

Zkušenosti z monitorování sterilizace

Centrální sterilizace je v naší nemocnici v provozu od roku 1984. Do té doby se pracovalo jen na ranní směny a převládaly pomocné zdravotnické pracovnice nad středními. Větší část pracovní doby byla zaměřena na řezání a výrobu obvazového materiálu, kterým byla zásobována jednotlivá oddělení. Sterilizace materiálu se prováděla v autoklávech PS 625 a ve formaldehydovém sterilizátoru FS 150. Každý operační sál si sterilizoval na svém pracovišti. Časem se názory na využití centrální sterilizace měnily. Správné provedení pracovního procesu a jeho kontrola, správné nakládání se sterilním materiálem a balení materiálu podle potřeb náleží k úkolům sester na centrální sterilizaci. Mění se nároky na přístrojovou techniku, pravidelné monitorování i na personální obsazení. V roce 1993 převzala veškerou zodpovědnost za mechanickou a strojní očistu a za komletaci instrumentária do kontejnerového systému AESCULAP, pro chirurgický operační sál. Pracovníci postupně přešli do dvousměnného provozu.

V listopadu 1995 byla zahájena výměna stávajících parních přístrojů PS 625 za nové přístroje od firmy DE LAMA. Vyvíječ páry u dodávky parních přístrojů nahradil centrální rozvod páry. Destilační přístroj byl nahrazen reverzní osmózou od firmy GORO. V roce 1996 se výrazně snížil počet PZP a začala se měnit jeho skladba. To bylo ovlivněno:

Nástupem nové přístrojové techniky.

Každodenním prováděním vakuového a Bowied dick testu.

Seznámením s novou dokumentací.

Lukasterikové sáčky se začaly ve větší míře svařovat na průběžných svářečkách.

Veškerý formaldehydový materiál se balí do kombinovaného obalu.

Centrální sterilizace je specializované pracoviště, které tvoří samostatný provozní celek. Nedílnou součástí je sterilizační proces, který se skládá z pěti fází:

čištění

přípravy balení

sterilizace

skladování

výdeje (použití).

Součástí sterilizace je také monitorování a záznam základních faktorů podmiňujících kvalitu sterilizačního procesu a kontrola účinností sterilizace – metody monitorování sníží riziko nepozorovaného selhání sterilizace.

Monitorování procesu – kontrola:

zařízení

expozice

náplně komory sterilizátoru

náplně jednotlivých balení

vedení dokumentace.

Kontrola zařízení

Výkon sterilizátoru monitorujeme ještě před vlastním sterilizačním cyklem.

Prvním cyklem kontrolujeme těsnost komory, a to denně za pomoci „vakuového testu“.

Druhým cyklem kontrolujeme dostatečné odčerpání vzduchu, a tím dostatečný průnik páry v komoře. Tato kontrola se provádí denně za pomoci „Bowie dick testu“, který probíhá při teplotě 134 °C a po dobu 3,5 minuty.

Postupně upouštíme od textilního balíčku, do kterého se vkládá arch testu, protože nemáme správné roušky pro jeho obsah.

Na našem oddělení provádíme už rok zkoušku s novým „lantor cube držákem“ pro Bowie dick test.

Nepotřebujeme skládat a sušit roušky, lze použít 25krát opakovaně.

Testovací arch se vloží mezi dvě polypropylénové vrstvy ve tvaru kostek a upevní se do držáku.

Snadné upevnění šetří čas a prostor při uskladnění.

Používáme jednoduchý záznam na test a k vyhodnocení barevný návod.

Kontrola expozice

Jednotlivá balení se monitorují pomocí zvnějšku viditelných chemických indikátorů, které umožní odlišit zpracovaný materiál od nezpracovaného. Tím se ujišťujeme, že každé balení bylo vystaveno působení sterilizace, aniž bylo potřeba jednotlivá balení otevřít nebo prověřovat náplň.

Lepicí pásky jsou nejpoužívanější, hlavně u parní sterilizace při balení do lukasterikových archů a u horkovzdušné sterilizace na obal HR folie.

Lepicí pásky se dají přilepit na sklo nebo kovy s pevným povrchem – u parní, formaldehydové a horkovzdušné sterilizace.

Procesorový indikátor je přímo umístěn na lukasterikových sáčcích nebo na kombinovaném obalu. (Po sterilizaci se změní barva).

Kontrola náplně:

Náplň sterilizátoru se může kontrolovat a vydat k použití na základě výsledku, který ukáže biologický nebo chemický indikátor.

Všechny typy indikátorů umožní rychle zjistit a napravit nedostatky ve sterilizačním procesu a zabránit, aby se nesterilní materiál dostal až k pacientovi.

Kontrolujeme za pomoci biologických a chemických indikátorů.

Biologický indikátor. Jde o včlenění živých vysoce rezistetních nepatogenních bakteriálních spór do sterilizačního cyklu, tak, že nemohou kontaminovat sterilizovaný materiál.

Tekutá suspenze (ampulky). Centrální sterilizace je používá od roku 1993 pro parní sterilizaci. Je to monitorovací systém od firmy „3M“. Ampulky obsahují „bacilus stearothermophilis“ a zajišťují vysoce spolehlivou funkci s jednoduchým odečítáním výsledku na místě (odpadají náklady na provoz laboratoře). Inkubace probíhá v příručních inkubátorech pro l4 nebo 28 testů při teplotě 56 °C s výsledky do 48 hodin. Provádíme 1krát měsíčně u všech parních přístrojů a u všech programů.

Suché sporové proužky používáme pro formaldehydovou a horkovzdušnou sterilizaci. Tu provádí asistentka hygienické stanice 1krát měsíčně.

Chemické indikátory umožňují vyřadit jednotlivé balíčky, které nebyly dostatečně sterilizovány.

a) Indikátory měnící barvu. Ke změně musí dojít během sterilizačního cyklu. U horkovzdušné sterilizace používáme proužky. Dochází ke změně barvy ze žluté na černou. U formaldehydové sterilizace používáme terčíky. Dochází ke změně barvy z modré na žlutou.

b) Indikátory s postupnou reakcí reagují postupně na parametry sterilizace (nasycená pára, doba a teplota). Indikátor umístíme doprostřed komory a provádíme 1krát týdně (indikátor na 121 °C nebo indikátor na 134 stupňů). K dispozici máme barevný návod k vyhodnocení testů po sterilizaci.

Kontrola jednotlivých balení:

Jednotlivá balení se monitorují a používají podle odečtu hodnot na chemickém indikátoru umístěném uvnitř balení.

Monitoring umožní jednoznačně zjistit, zda použité sterilizační agens proniklo do daného balení.

Musíme se vyvarovat chyb v monitorování, jako je příliš hutné nebo příliš velké balení, náplň je do přístroje vložena nesprávně nebo příliš natěsno. Jednotlivé balíčky zabaleny do materiálu, kterým sterilizační agens neproniká. Také se stává, že byl pro obsah náplně vybrán nevhodný cyklus, doba nebo teplota.

Při balení každé textilní soupravy vkládáme sterilizační agens do středu mezi operační prádlo. Při balení instrumentačních sít je ukládáme na nástroje a zabalíme do lukasterikových archů. Při otevření soupravy je nutná kontrola chemického integrátoru před provedením výkonu. Při negativním výsledku se připevní do operační dokumentace. Chemický integrátor je druh chemického indikátoru, který současně reaguje na více provozních podmínek a nenahrazuje potřebu biologického indikátoru. Je zde jednoznačný odečet – zřetelně je označena hranice mezi „přijmout“ nebo „vyřadit“. (Steri gage, Thermalog).

Chemické indikátory s postupnou reakcí se mohou také vkládat do textilních nebo instrumentačních souprav. Sterilizační monitorovací systém „3M“ je koncipován tak, aby plně zabezpečil maximální kontrolu sterilizačních postupů.

Vedení dokumentace:

Výsledek každého procesu monitorování se musí zdokumentovat pro případ pozdějšího vyhledávání. Dokumentujeme každý cyklus.

Jednotné dokumentační deníky u horkovzdušné a formaldehydové sterilizace.

Sterilizace – denní protokol.

Záznamová karta pro monitorování chemického a biologického indikátoru.

Záznamová karta pro připevnění výpisu z tiskárny.

Centrální sterilizace je výhodná jak z hlediska provozního, tak ekonomického. Pracoviště je členěno tak, aby se nekřížila septická a aseptická zóna, je vybaveno potřebnou sterilizační technikou, pravidelným monitorováním přístrojů a kontrolou materiálu a také kvalifikovanými a proškolenými pracovníky. Při zpracování standardů na centrální sterilizaci jsme došli k názoru, že je nutné provést některé organizační změny, které umožňují danou normu plnit:

Příjem materiálů provádí kvalifikovaný a proškolený SZP, který zodpovídá za správné třídění materiálu.

Příjem nového materiálu ke sterilizaci přijímá jen s přiloženým originálním obalem.

Materiál z celé nemocnice se převáží v uzamčených transportních skříních.

Veškerý gumový a PVC materiál, sklenice a instrumentárium se očišťuje v myčce.

Veškeré sterilizační přístroje (horkovzdušný, formaldehydový, parní) obsluhuje proškolený SZP.

U starších parních přístrojů je před vlastní sterilizací jeden cyklus projet naprázdno. Každý sterilizační cyklus obsahuje chemický indikátor.

Pravidelné monitorování za pomoci biologických indikátorů 1krát měsíčně na centrální sterilizaci, na odděleních po 200 cyklech.

Jednotná dokumentace na odděleních shodná s centrální sterilizací.

Každá textilní souprava nebo instrumentační síto obsahuje chemický integrátor.

Absolventky v nástupní praxi absolvují stáž (jednodenní) na centrální sterilizaci.

Postupně se zavádí kontejnerový sy-stém na ostatní operační sály.

n

Ohodnoťte tento článek!