Sterilizace je speciální zdravotnický výkon

Sterilizace jako speciální zdravotnický výkon prodělala za poslední léta radikální změny díky objevům v mikrobiologii a pokroku v diagnostice a léčbě. Jeden z článků prevence nozokomiálních nákaz je dodržování protiepidemických opatření ve zdravotnických zařízeních, zvláště na úseku dezinfekce, sterilizace a asepse. Z ekonomického hlediska dostal přednost trend přípravy sterilního materiálu na specializovaných pracovištích centrálních sterilizací s využitím špičkové techniky.

Přednosti pracoviště centrální sterilizace (CS)

1. Větší bezpečnost pracoviště je dána:

důsledným dodržováním přísných technických, technologických a hygienických předpisů a norem a jejich stálou kontrolou,

zlepšením podmínek pro pracovníky přicházející do styku s kontaminovaným materiálem, omezením manipulace s tímto materiálem na oddělení.

2. Technická přednost je dána:

možnostmi vybavení moderními přístroji, optimálním vytížením, snížením energetických nákladů, racionálním využitím techniky a větší variabilitou sterilizace.

3. Přednosti z hlediska personálního obsazení:

využitím pracovního času sester pro péči o pacienta místo výroby obvazového materiálu, dekontaminace a sterilizace.

4. Ekonomické přednosti jsou dány:

maximálním využitím přístrojů a provozních prostředků ve 2 či 3směnném provozu.

5. Záruka kvality je dána:

cíleným vzděláním personálu,

zvyšováním zodpovědnosti za kvalitu sterilizace, která může bezprostředně ovlivnit léčebné a ošetřovatelské úsilí,

zlepšením znalosti oboru sanitace, dezinfekce a sterilizace.

6. Koordinace při distribuci jednorázových pomůcek.

7. Spoluzodpovědnost za stav a vývoj nemocničních nákaz.

Činnost pracoviště CS je nutno hodnotit z hygienického a ekonomického hlediska.

Je prokázáno, že správně provedená předsterilizační příprava zredukuje počet mikroorganizmů na minimum a následný proces sterilizace zaručuje (za dodržení všech parametrů) sterilitu materiálu. Sterilizace tudíž není žádná náhražka mechanické očisty.

Jak v našich podmínkách a dosavadní vžité praxi můžeme dokázat, že pracujeme lege artis?

Prostý zápis provedený na zdravotnickém pracovišti do Deníku sterilizace jen stěží můžeme považovat za důvěryhodný údaj. O správné sterilizaci a o sterilních pomůckách můžeme hovořit jen tehdy, když jsme schopni dokázat, že celý sterilizační cyklus proběhl za požadovaných parametrů, tzn. doložíme Protokolem o sterilizaci přímo z tiskárny přístroje a odpovídajícími chemickými testy. Toho je možno dosáhnout pouze na nových, moderních autoklávech, jejichž cena je úměrná kvalitě bezpečné sterilizace. Bohužel s rozvojem centrálních sterilizací, které přebírají zodpovědnost za sterilní materiál, klesají u zdravotnických pracovníků vědomosti z oboru sterilizace.

Dokazuje to například můj nejčerstvější poznatek ze semináře sester, kde po přednášce o plastech používaných ve zdravotnictví bylo konstatováno, že se jedná o problém okrajový, jelikož CS poskytuje komplexní služby a dodává bezpečný sterilní materiál. Jak hodnotit tento ne ojedinělý názor? Jako uznání kvalitní práce dané CS nebo jako nezájem o problém, jako okrajový, nepodstatný ve světle „velké medicíny“?

Je bohužel známo, že bezpečnost jak pacienta, tak personálu není vždy u všech zdravotnických pracovníků prvořadá a vyžaduje aktuální a obšírné znalosti nejenom z oboru hygieny. A proto správná předsterilizační příprava a sterilizace by měla být samozřejmostí pro všechna zdravotnická zařízení v duchu myšlenky, že nemocnice musí být místem bezpečným pro pacienta, personál i okolí.

Foto archív autorky

Ohodnoťte tento článek!