Stomie – pomůcky k ošetřování

Autorka v článku uvádí přehled jednotlivých stomií, se kterými se sestra může v praxi setkat. A dále pak stručně pomůcky, které jsou v současné době používány pacienty s kolostomií.

SUMMARY

The author describes various types of stomies which a nurse can meet in her profession. There is also a brief list of special instruments used by colostomy patients to take care of their stomy added at the end of the article. Literatura Mikšová, Z., Janošíková, M., Zajíčková, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Valašské Meziříčí, Nalios 1998. 121 s. Kohout, P., Skladaný, L. et al.: Perkutánní endoskopická gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživy. Praha, Galén 2002. 255 s.

S nárůstem prevalence zhoubných onemocnění, zejména tlustého střeva, dochází ke zvyšování počtu nemocných, kterým je perioperačně vytvořena stomie. Péčí o stomie se zabývají stomasestry = specialistky na ošetřování a péči o stomie. Kolostomie a ileostomie nejsou ale jedinými stomiemi, se kterými se sestra ve své praxi setkává. Stomie označuje vyústění dutého orgánu na povrch těla. Pochází z řeckého slova stoma = ústa, v přeneseném významu otvor.

Typy stomií

Založené stomie lze rozdělit podle délky trvání: dočasné – trvají pouze určitý čas, po odeznění důvodu pro její založení se ruší a obnovuje se kontinuita fungování daného orgánu; trvalé (permanentní) – trvají po celou dobu pacientova života, nelze obnovit kontinuitu fungování orgánu.

Dále lze stomie dělit podle účelu:

Výživné – slouží k obživě nemocného, který z jakéhokoli důvodu nemůže déle než 6 týdnů přijímat potravu per os. – Gastrostomie: perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) – za endoskopické kontroly je stěnou břicha zavedena do žaludku gastrostomická sonda. Do PEG lze podávat i běžnou stravu, která je mixována do vhodné konzistence. Pacienta nezatěžuje po finanční stránce. – Jejunostomie: perkutánní endoskopická jejunostomie (PEJ) – stejně jako u PEG je pomocí endoskopu zavedena sonda do jejuna, kde je fixována. PEJ je často zaváděna cestou PEG. Pak se používá zkratka PEG/J. Do PEJ je nutné podávat potravu komerčně vyráběnou, musí být sterilní (nepřítomnost kyselého prostředí žaludku, které zničí infekční agens ve stravě).

Derivační– slouží k odvádění obsahu z dutého orgánu, kde je stomie založena. – Tracheostomie (TS): jedná se o otevření trachey. Indikací k zavedení TS je zabezpečení průchodnosti dýchacích cest, udržování jejich průchodnosti – odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích a prevence aspirace. Zavádí se u pacientů, kteří vyžadují dlouhodobou umělou plicní ventilaci, u pacientů v bezvědomí, pacientů s maligním procesem v orofaryngeální oblasti.- Esophagostomie: slouží k odvodu slin z jícnu a jako prevence aspirace. U dospělých pacientů se neprovádí často, indikací je poleptání a popálení jícnu. Častěji se s ní setkáváme v pediatrii, kde bývá indikována dočasně při vrozených vývojových vadách. – Urostomie: vyústění dutého orgánu vývodových močových cest a odvod moči mimo tělo nemocného. Umělé močové vývody dělíme a pojmenováváme podle toho, kterou část močových cest derivují.- Epicystostomie: drenáž moči katétrem, který je do měchýře zaveden suprapubicky. Bývá založena buď perkutánní punkcí, nebo během otevřené operace. Indikací jsou akutní retence moči, poranění močové trubice, obstrukce uretry, neurogenní močový měchýř.- Nefrostomie: drenáž dutého systému ledviny katétrem, který je z ledvinné pánvičky vyveden přes parenchym ledviny a stěnu břišní navenek. Katétr může být založen během otevřeného operačního výkonu na ledvině, častěji je však zaváděn perkutánní punkcí. Katétr je v pánvičce zakotven buď balonkem nebo tvarem. Indikací jsou supravezikální obstrukce (konkrement, tumor, stenóza), přístup pro endoskopické operace ledvin a močovodů.

– Uzavírací vezikostomie: k břišní stěně se přišije přední stěna močového měchýře, z níž se tak vytvoří vlastní atonie, na jejímž vnitřním ústí chirurg vytvoří chlopeň. Moč odchází zavedením katétru stomií do močového měchýře. – Ureterosigmoideostomie: jak napovídá název, jde o vyústění ureteru do sigmoidea. Moč je vylučována společně se stolicí, která je tak velice tekutá. – Vývod moči do ilea: chirurg odstraní část ilea. Tato část střeva vytvoří vak, který je vyveden břišní stěnou ven (vytvoří stomii) a do něj se všijí močovody. Močový měchýř je pak obvykle odstraněn.

Ošetřování urostomií je podobné jako ošetřování kolostomií. Urostomici používají buď jednodílný, nebo dvojdílný systém s výpustnými sáčky, na který si na noc připojují sáček noční – aby nemuseli v noci vstávat a vypouštět ho. Pro přiložení podložky je ale nutná dokonale suchá kůže v okolí stomie. Jinak podložky k pokožce špatně přilnou a moč podtéká mimo. Někteří nemocní používají speciální pastu, která po nanesení nabude, a vyplní tak místo mezi stomií a okrajem podložky. Okolí stomie se myje mýdlem a vodou, další možností jsou vlhčené ubrousky k odstranění lepidla, které vyrábí například firma ConvaTec.

– Ileostomie: vyústění ilea břišní stěnou. Stomie bývá umístěna v pravém podbřišku, vždy vyčnívá nad břišní stěnu a je o něco menší než kolostomie. Indikací k založení je odstranění tlustého střeva. Méně často bývá příčinou odlehčení při Morbus Crohn nebo při operačním zákroku na tlustém střevě. Obsah, který je žlučově zelený, odchází neustále. Jelikož je velmi tekutý a obsahuje trávicí šťávy, opakovaný styk s pokožkou ji může poleptat. Pomůcky jsou shodné s pomůckami používanými pro kolostomie. Pouze sáčky se obvykle používají výpustné.

– Kolostomie: jedná se o vyústění tlustého střeva břišní stěnou. Indikací k založení kolostomie jsou zejména maligní tumory tlustého střeva, perforace a poúrazové stavy, nespecifické střevní záněty (Morbus Crohn), divertikulitidy, ileus, krvácení, VVV tračníku (atrezie anu), komplikace při radioterapii v oblasti malé pánve.

Podle místa založení kolostomie rozlišujeme:cékostomie – stomie bývá umístěna v oblasti pravého podbřišku,- transverzostomie – stomie je umístěna nad pupkem (vpravo nebo vlevo),- sigmoideostomie – stomie je umístěná v levém podbřišku.

Podle typu založení můžeme kolostomie dělit na:- terminální (jednohlavňová) – zakládá se trvale např. po odstranění rekta,- axiální (dvouhlavňová) – břišní stěnou se nechá vyústit přívodná i odvodná klička střeva (oba konce přerušeného střeva), má tedy 2 otvory (hlavně). Tento typ stomie lze zpět zanořit,- nástěnná – ke stěně břišní se přišije přední stěna střeva. Nejčastěji se používá u cékostomie.

Pomůcky k ošetřování stomií

V současnosti existuje několik výrobců, kteří vyrábějí pomůcky pro stomiky. Všichni produkují jak jednodílný, tak i dvojdílný systém. Sáčky pro oba systémy se používají uzavřené a výpustné. Výpustné sáčky jsou uzavíratelné buď na suchý zip, anebo na svorku. Sáčky jsou průhledné a neprůhledné, s filtrem nebo bez filtru. Na trhu je nyní nová podložka firmy ConvaTec, která je tvarovatelná a přizpůsobivá tvaru a velikosti stomie, k níž těsně přilne. K péči o stomie se dále používají nejrůznější ochranné a čisticí prostředky, lze použít odstraňovače zápachu (nastříká se buď do sáčku samotného, anebo na oděv, do ovzduší).

Každý systém má své výhody a nevýhody.

Jednodílný systém – není na těle vidět. Používají jej pacienti se stolicí 1-2krát denně. Pokud chce pacient sáček vyměnit, musí odstranit i podložku, která je nalepená na kůži, a spolu s novým sáčkem nalepit i novou podložku. Dvojdílný systém – je určený pacientům s častější stolicí a pacientům méně zručným. Podložka vydrží zhruba 2-3 dny. Sáček se k podložce „zacvakne“.

Systém adhezivní technologie – sáček se k podložce nalepí (bez přírubového kroužku). Systém je diskrétnější než dvojdílné pomůcky.

Závěr

Stomasestry pacienty zaškolují a učí, jak o stomii pečovat, radí nemocným s výběrem vhodného typu systému. Součástí edukace je také péče o výživu nemocných (vhodné a nevhodné potraviny, pitný režim), znalost komplikací a orientace nemocného na stomakluby. Do edukace jsou zapojeni i rodinní příslušníci nemocného.


Markéta Vojtová, VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (VojtovaMarketa@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!