Stomie z pohledu sestry

Čím lépe je pacient informován o všech aspektech péče o stomii a života s ní, tím kvalitněji se dokáže o sebe postarat a příznivěji se adaptuje na život ze stomií. Lidé, kteří dokážou s touto situací bojovat, zasluhují obdiv. Klíčová slova: onemocnění střev, Crohnova nemoc, ileostomie, stomické pomůcky

SUMMARY The better is the patient informed about all aspects of life with a stoma the easier is his adaptation and better ability to take care of himself. People who are able to deal well with the situation deserve our applause. Key words: bowel disease, Crohn’s disease, illeostomy, stoma appliances

Na našem oddělení jsou hospitalizováni převážně pacienti s onemocněním střev, které často končí chirurgickým vyvedením střeva na stěnu břišní, stomií.

I když se snažíme nemocným před výkonem podávat co nejvíce informací o tom, co stomie je, jak je třeba o ni pečovat, jaké jsou dostupné pomůcky a podobně, i přesto mnoho z nich později čelí nečekaným situacím. Je to podobné jako se studenty ve škole, kteří jsou po ukončení studia naplněni vědomostmi a mají pocit, že jsou připraveni do praxe. V ní se často potýkají se situacemi, které nebyly na seznamu učiva a s obtížemi je řeší. Podobné je to s pacienty, kteří projdou poučením před a po operaci s pocitem, že již vše zvládnou a v reálném životě jsou pak zaskočeni. První problémy nastávají po opuštění nemocnice při návratu do běžného života. Nemocní se dostávají do situací, které během hospitalizace neřešili.

Z velké části je to způsobeno tím, že v nemocnici měli stále pomocnou ruku zdravotního personálu, ale doma si musejí vše organizovat sami. Dochází k chybné manipulaci s pomůckami a tím k jejich zbytečnému znehodnocení. Pacienti pak mají obavy, zda jim vystačí určený počet pomůcek. Dalším problémem je nedostatečná péče o kůži v okolí stomie, což má za následek bolestivé poškození kůže a obtížné přikládání nových pomůcek.

Při návratu do sociálních rolí, zvláště do zaměstnání nebo při společenských akcích, nastává problém, kde a kdy stomii ošetřit a zda je pomůcka plně funkční. Následkem těchto obav se raději stahují z veřejného života do ústraní. Především ženy řeší problém s oblečením. Přejí si oděv nejen elegantní, ale i funkční s ohledem na stomii. Ani návštěva bazénu či koupaliště nemusí být při použití vhodných doporučených pomůcek pro stomiky tabu, jak si mylně myslí.

Osobnost, povahové rysy a schopnost vyrovnat se se zátěží ovlivňuje i přijetí faktu, že je nemocnému vytvořena stomie. Vliv má fyzický stav pacienta, přidružená onemocnění, věk a pohlaví. Ženy se zpravidla vyrovnávají se stomií lépe než muži, mají větší snahu spolupracovat a učit se. Muži bývají liknavější, v nemocnici často spoléhají na pomoc druhých a v domácí péči na partnerku nebo příbuzné. Dobrý fyzický stav je pro klienta důležitý zvláště v pooperačním období, kdy přechází do fáze rekonvalescence.

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících přijetí stomie je věk. Mladý člověk se velmi těžce vyrovnává se změnou fyzického vzhledu, zvláště po akutní operaci. Mohou se objevit problémy při hledání partnera, v partnerských vztazích a v rodině. Starší lidé se smiřují se stomií zpravidla lépe. Mají jiný hodnotový systém a také přístup k intimnímu životu je jiný než u mladých lidí. Řada starších pacientů mě překvapila, protože měli obrovskou chuť vyrovnat se s novou situací a co nejdříve se začlenit do společnosti. U mladších pacientů byl problém najít k nim cestu, docílit jejich spolupráce a navrátit jim chuť do života.

Dalším faktorem majícím vliv na přijetí stomie je skutečnost, zda se jedná o stomii dočasnou (Crohnova nemoc), nebo trvalou, nejčastěji u pacientů s onkologickým onemocněním. Dočasnou situaci člověk lépe překoná, i kdyby byla sebetěžší. Naopak trvalá nepříznivá situace často vede k depresím, agresivitě, ke ztrátě zájmu o okolní život a k neustálé otázce „Proč právě já?“ V raném pooperačním období jsou tito klienti velmi citliví a zranitelní, těžce se vyrovnávají se změnami, které s sebou stomie přináší. Proto je důležité jednat s nimi empaticky a zajistit jim pocit bezpečí.

Kazuistika

Pacient L. M., 28 let, svobodný, pracuje v kanceláři, přijat na naše oddělení s diagnózou Crohnova nemoc k operačnímu řešení, tedy vytvoření ileostomie.
1. až 3. den po operaci byl pacient hospitalizován na JIP. Vzhledem k tomu, že neměl žádné komplikace, mohl být třetí den přeložen na standardní oddělení.
4. den jsme začali postupně pacienta seznamovat s pomůckami a edukovali jsme jej pomocí edukačního materiálu v písemné formě s ilustračními fotkami.
6. den jsme zahájili nácvik ošetřování stomie v koupelně u zrcadla. Techniku ošetření zvládal pacient špatně, byl pasivní, měl negativní postoj k další léčbě. Velmi těžce se vyrovnával se změnou svého těla – stomií. Měl obavy z budoucnosti a z hledání životního partnera.
8. den se již pacient snažil spolupracovat. Stomii zvládl ošetřit sám, vyžadoval však dohled sestry. O komplikacích, které se mohou u pacientů s ileostomií vyskytnout, byl již dostatečně poučen.
10. den si stomii pacient ošetřoval již sám, bez dohledu. Rodiče pacienta se aktivně zapojili do nácviku ošetřování.
13. den se objevilo mírné zarudnutí kůže v okolí stomie, které si ošetřil s pomocí sestry. Zároveň sestra pacienta poučila o nutnosti zvýšit hygienickou péči v okolí stomie. U každé výměny pomůcky opět byla nutná přítomnost sestry.
15. den zarudnutí ustoupilo, pacient prováděl opět ošetření sám, již bez dohledu. Byl spokojený s jednorázovými pomůckami s menším objemem výpustného sáčku. Péči o kůži prováděl dostatečně. K zahuštění obsahu stomie užíval tablety.
16. den jsme pacienta propustili do domácího léčení, řádně poučeného o nutnosti dietního opatření, vybaveného písemným edukačním materiálem, stomickými pomůckami a kontaktem na stomickou sestru.
Pacient by se rád co nejdříve zařadil do pracovního procesu, ale zároveň má obavy, jak bude zvládat své zaměstnání se stomií. Má však silnou podporu rodičů, kteří mu budou ve všem nápomocni, což by mohlo adaptaci usnadnit.


O autorovi: Pavla Výtisková, chirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava (2pajina@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!