Stručný pohled do systému kvality

Kvalita poskytované péče je často diskutovaným tématem. Aktivity zaměřené na zvyšování bezpečnosti a kvality zdravotní péče jsou součástí plánů nejen téměř všech zdravotnických zařízení, profesních organizací, ale i ministerstva zdravotnictví. Jednotliví pracovníci se mohou aktivně zapojit do systému kvality za předpokladu, že mají potřebné informace a znají svoji roli, vědí, co se od nich očekává. Klíčová slova: kvalita, standardizace, systémy kvality

SUMMARY The quality of care is a frequently discussed topic. Activities directed at quality and safety assurance are part of plans not only almost of the health care institutions and professional organizations but also of the ministry of health. The healthcare workers can actively participate in the system of quality providing they have the necessary information and know what is expected from them. Key words: quality, standardization, systems of quality

Snaha maximálně eliminovat riziko z našich životů je stejně stará jako lidstvo samo. Bezpečnost pacientů je vážným problémem. Zveřejněné studie shodně ukazují, že v rostoucím počtu zemí dochází k omylům ve zdravotní péči při asi 10 % hospitalizací. V tisku se poměrně často setkáváme s různými výstrahami, jejichž účelem je upozorňovat na nešvary systému zdravotnických služeb.

Zavádění systematických přístupů k zajištění bezpečnosti pacientů napomůže ke zvýšení celkové kvality zdravotní péče. Je však důležité, aby každý pracovník měl povědomí o kvalitě, jejích systémech a svojí roli. Jedině tak se může aktivně zapojit do procesu udržování a zvyšování kvality a bezpečí.
Ve dvacátém století začalo být výsadní právo lékařů/zdravotníků k samostatnému hodnocení kvality poskytované péče zpochybňováno. Přibližně v posledních 20 letech se do zdravotnictví postupně zavádí systém řízení a měření kvality, obdobný s ostatními službami a výrobou. Stanovují se standardy kvality služeb v lůžkových zařízeních, v ambulantní péči a v dalších úsecích.
Cílem programů kvality je zvyšování edukace a vytvoření systému kontinuálního zvyšování kvality, zavedení akreditace a certifikace pracovišť.

Kvalita je velice komplexní pojem. Nejčastěji ji posuzujeme z následujících hledisek:
* perspektiva lékařského a ošetřovatelského personálu (odbornost),
* perspektiva pacienta (spokojenost se službami),
* perspektiva výstupů (došlo ke zlepšení stavu nebo kvality života?).

Schéma

Standardizace představuje proces, při kterém dochází k výběru, sjednocování a ustálení jednotlivých variant postupů, procesů, vstupů a jejich kombinací, ale stejně tak i výstupů, činností a informací v procesu řízení firmy nebo v jeho dílčích částech.
Akreditace je proces, při kterém externí organizace hodnotí zdravotnické zařízení a posuzuje, do jaké míry toto zařízení postupuje ve shodě s požadavky na zvyšování kvality péče.
Podle Českého institutu pro akreditaci je procesem formálního a oficiálního uznání toho, že určitý orgán posuzování shody je způsobilý vykonávat určité druhy činností posuzování shody.
Certifikace dokladuje přiměřenou důvěru, že je poskytován určitý produkt, proces nebo systém ve shodě s normou, resp. jinými normativními dokumenty. Certifikace je potvrzení shody zavedeného, udržovaného a zlepšovaného systému řízení kvality (QMS), systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP), systému řízení šetrného chování organizace k životnímu prostředí (EMS) na základě plnění požadavků referenčních norem a specifikací.

Ve zdravotnictví se můžeme setkat s několika systémy, kterými organizace/zdravotnická zařízení dokládají implementaci a zaměření na kvalitu:
* SAK – Spojená akreditační komise ČR vznikla v roce 1998. Je zaměřena na trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti při vytváření vnitřních norem pro dané zařízení a publikačních aktivit.
* JCI – Joint Commission International – mezinárodní organizace, jejímž cílem je zvyšovat kvalitu péče v mezinárodním prostředí pomocí mezinárodní akreditace. JCAHO – Point Commision on Accreditation of Healthcare Organizations – dceřiná společnost, která se zabývá zvyšováním kvality a bezpečnosti zdravotní péče.
* ISO – International Organization for Standartion – mezinárodní organizace pro normalizaci, koordinuje uspořádání a publikování schválených norem, které přináší zobecnění nejlepších zkušeností v oblasti řízení. Normalizace vychází z řeckého původu s významem „rovnat se“.

Do zdravotnictví jsou implementovány (schéma):

* ISO 9001 – systém managementu kvality (QMS)
* ISO 14001 – systém managementu životního prostředí (EMS)
* OHSAS 18 001 – systém bezpečnostního managementu (BM) a další normy se týkají certifikace laboratoří, bezpečnosti informací aj.

Tabulka

Aplikace standardizace ve zdravotnictví není vůbec jednoduchá, protože je možná značná variabilita procesů. Práce je založena ve značné míře na úsudku. Cílem by neměly být jen certifikáty, ale dobré výsledky a efektivní fungování organizace. Investice do kvality včetně detailní dokumentace, popisu procesu aj. musí mít smysl.

Cílovým stavem je integrovaný systém zahrnující procesní řízení, řízení dokumentů, rizik, útvary podpory kvality atd. K tomu je třeba požadovat po pracovnících, aby byli partnery při tvorbě procesní struktury firmy. Důležitá je realizace metod, technik a postupů, kterou mohou znásobit znalostní a intelektuální potenciál.

Implementace 5S

Jednou z možností je využití přístupu 5S, který představuje zavádění vysoké hospodárnosti, pořádku a čistoty na pracovištích, splňuje i další požadavek na úspěšný rozvoj a tím je změna myšlení a přístupu lidí k práci. I když je japonský přístup určen především pro výrobní sféru a jistě nepatří mezi jedinečný recept na „zdravou a úspěšnou“ organizaci, lze těchto jednoduchých pravidel využít i ve zdravotnictví (tabulka).

Typické přínosy implementace 5S lze jednoduše shrnout takto:
* utřídění pracovního prostoru * snížení zásob na pracovišti
* zlepšení kvality
* efektivnější využívání času Cílem zavedení 5S je zlepšit přístup zaměstnanců k odpovědnostem, posílení jejich sebedisciplíny, zviditelnění problémů s kvalitou. Smyslem úsilí v tomto přístupu je dosáhnout zpřehlednění pracoviště díky jasnému rozlišení věcí potřebných a nepotřebných. Předpokládá vykonávat pravidelné kontroly plnění stanovených úloh, zdokonalovat se ve vykonávání svých povinností, osvojit si ty nejlepší formy komunikace, učit se správným reakcím v krizových situacích na pracovišti.

Mezi hrobaře uvedené aktivity lze zařadit slogan: „…se změnami budeme pokračovat hned, jak bude trochu volněji.“ Implementaci programu zvyšování kvality nelze realizovat bez zdravé organizační kultury. K posunu v této oblasti přispěl rozvoj pracovníků (schopnosti, postoje, aktivita, iniciativa při práci) i managementu (záměry, styl řízení).
Zavedení kvality v organizaci přináší zavedení pořádku a systémového přístupu do všech činností, jejich zprůhlednění pro zákazníka, vedení i zaměstnance, stabilizaci dosahované úrovně kvality, snadnější zapracování a zapojení se nových pracovníků k plnění cílů vytvoření základu pro další zlepšování kvality.


O autorovi: PhDr. Radka Pokojová, Náměstek pro ošetřovatelskou péči, Nemocnice Boskovice, s. r. o.

Ohodnoťte tento článek!