Struktura NCLEX-RN

Dokončení článku Co se skrývá pod NCLEX-RN…, Sestra 3/2006

Vlastní test prověřuje znalosti ošetřovatelství. Kvalitní ošetřovatelská péče ale velmi úzce souvisí jak s medicínskými, tak psychologickými, sociologickými, právními, manažerskými a etickými znalostmi. Čili nejedná se o zkoušku z ošetřovatelských postupů, ale jedná se o velmi komplexní zkoušku z celého oboru.

Od absolventky se očekává integrace poznatků z různých oborů a aplikace těchto poznatků v praxi prostřednictvím tzv. kritického myšlení. Prakticky to znamená, že sestra se musí rozhodnout, který postup je v dané situaci a u daného nemocného optimální, a musí vědět, proč. Klíčový požadavek kritického myšlení vychází z reality amerického systému zdravotní péče, kdy lékaři praktikují privátně a nejsou zaměstnanci nemocnice – do ní pouze docházejí. O nemocné se v nemocnici starají sestry – velmi samostatně, proto musejí vědět, co mají dělat, kdy lékaře nepotřebují, kdy naopak ano, a vědět proč, dokázat rozpoznat, co od lékaře pro nemocného čekají atd. NCLEX-RN testuje právě kritické myšlení. Pro zajímavost uvádíme, co všechno je možné tímto způsobem testovat.

1. Management péče

a) Advanced directives b) Obhajoba pacienta c) Práva pacientů d) Zlepšování kvality péče e) Etika f) Delegování g) Informovaný souhlas h) Právní otázky

2. Bezpečnost a prevence infekce

a) Prevence úrazů b) Chování v době katastrofy c) Prevence omylů d) Zacházení s hazardním a infekčním materiálem e) Dezinfekce a sterilizace f) Používání omezovacích prostředků

3. Podpora a udržení zdraví

a) Proces stárnutí b) Těhotenství, porod, šestinedělí, péče o novorozence c) Vývojové fáze d) Rodina e) Lidská sexualita f) Očkování g) Fyzikální vyšetření

4. Psychosociální integrita

a) Náročné životní situace b) Poradenství c) Zármutek, ztráta d) Spirituální potřeby e) Týrání dětí i seniorů f) Domácí násilí g) Duševní zdraví h) Terapeutické prostředí

5. Fyziologická integrita

a) Základní péče, potřeby a komfort b) Farmakologie c) Snižování rizik d) Adaptace organismu Otázky, na které jsme zvyklí u nás, to znamená zjišťování znalostí o jednotlivých chorobách, o jejich etiologii, diagnostice, příznacích, léčbě a prevenci, jsou v NCLEX-RN skryté zejména v pátém oddílu nazvaném fyziologická integrita. Tato část obsahuje znalosti a dovednosti z interního, chirurgického, psychiatrického, pediatrického, gynekologického ošetřovatelství a porodnictví. Další velkou oblastí je komunitní péče, management a teorie ošetřovatelství (zejména ošetřovatelský proces).

Praktické provedení NCLEX

V současné době se test zpracovává na počítači. Každý uchazeč může pracovat vlastním tempem, maximální povolená doba je 5 hodin. Maximální počet otázek je 265, ale není nutné celé množství vyčerpat. Počítačový program je nastavený tak, že pokud uchazeč odpovídá správně, program nabízí složitější otázky, jejichž správným vyřešením můžete zkoušku úspěšně složit už po 75. otázce.

Příprava na NCLEX

NCLEX-RN je standardní zkouškou. Studentky ošetřovatelství v USA vědí, že ji musí absolvovat, aby mohly získat licenci pro výkon práce registrované sestry. Ošetřovatelské školy mají zájem na tom, aby jejich absolventky uspěly v NCLEX-RN, neboť tím se zvyšuje prestiž školy. Proto se i studijní program, resp. hodnocení znalostí studentů realizuje testovou formou, takže studenti jsou obvykle připraveni na složení NCLEX-RN již ze školy.

Sestrám, přicházejícím pracovat do USA ze zahraničí, pomáhají v přípravě na NCLEXRN nejrůznější vzdělávací agentury. Velká nakladatelství, specializující se na ošetřovatelskou literaturu, vydávají každoročně publikace orientované speciálně na NCLEX-RN -učebnice, manuály, otázky. Uchazeči mají možnost se detailně seznámit se všemi aspekty této zkoušky. Autorky tohoto sdělení mohou z vlastních zkušeností potvrdit, že k úspěšnému složení zkoušky je nutná poctivá a tvrdá příprava. Je nutné neustále zdokonalovat znalost jazyka a učit se ošetřovatelství z amerických učebnic, aby člověk pochopil jejich způsob myšlení a řešení problémů. Velice pomáhá, když má člověk možnost zeptat se a konzultovat problémy, například v přípravném kurzu. V dalším čísle vám nabídneme „minikurz“ přípravy na NCLEX. Uvedeme vždy jednu otázku s rozborem správných i nesprávných odpovědí včetně taktiky zodpovězení otázky.


VYZKOUŠEJTE

Konkrétní příklad otázky z oblasti „Fyziologická integrita“ – tato otázka spadá do kategorie méně náročných: A patient is being treated for heart failure with diuretic therapy. Which of the following assessments best indicates to the nurse that the patient condition is improving?

1. The patient’s weight has remained stable since admission. 2. The patient’s systolic blood pressure has decreased. 3. There are fewer crackles heard when auscultating the patient’s lungs. 4. The patient’s urinary output is 1500 ml per day.


O autorovi: PhDr. Marie Zvoníčková Mgr. Jana Heřmanová, certifikované lektorky NCLEX-RN firmy G5 Plus, s. r. o. (ww. G5Plus.com) Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK, Praha (herman.ova@volny.cz)

Ohodnoťte tento článek!