Supervize týmů poskytujících péči v konceptu bazální stimulace

Supervize je forma profesionálního pracovního poradenství. Pokud je organizována vzdělávací aktivita v rámci celoživotního vzdělávání přímo na pracovišti poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb, je potřeba z důvodu garance kvality poskytovaného vzdělání, v určitém časovém odstupu po skončení této vzdělávací akce, podpořit proškolené pracoviště v práci s konceptem bazální stimulace, a také zkontrolovat případné odchylky či nesrovnalosti v aplikovaných technikách.

Za tímto účelem se v proškolených zařízeních konají supervize. Provádím je osobně s cílem: Podpořit a motivovat personál.

* Umožnit personálu sebereflexi.* Analyzovat a provést korekci poskytované péče v konceptu bazální stimulace.* Optimalizovat kompetence pro poskytování péče v konceptu bazální stimulace.* Seznámit supervidované s novými postupy v konceptu bazální stimulace.* Individuálně řešit aplikace konceptu u jednotlivých klientů, u nichž je koncept integrován do péče.* Konzultovat záznamy implementace prvků konceptu do péče v dokumentaci klientů.* Konzultovat strukturování individuálních plánů péče klientů.

Předpokladem provedení supervize je smlouva mezi objednavatelem a poskytovatelem supervize. Před samotnou supervizí obdrží všichni supervidovaní dotazníky, které vyplní a poté jsou tyto dotazníky zaslány k analýze supervizorovi na INSTITUT Bazální stimulace. Průběh samotné supervize má formu nejprve diskuse v kruhu a poté probíhá přímo na pracovišti a u lůžka klientů. Diskusi-besedu považuji za důležitý prvek validace (komunikativní validace), v tomto případě si ověřuji správnost údajů sdělených ve výstupních dotaznících.

Součástí supervize je také praktické procvičení stimulujících technik a seznámení s možnými modifikacemi. Analyzují se jednotlivé postupy, také etiologie překážek a možných problémů v bazálně stimulující péči. Výstupem úspěšné supervize je udělení certifikátu pod hlavičkou Mezinárodní asociace bazální stimulace. Objednavatel obdrží protokol o supervizi.

Struktura péče v konceptu bazální stimulace

Koncept bazální stimulace je uplatňován na území ČR v klinické (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také v neklinické praxi (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, speciální školy, hospice a domácí péče) již šestým rokem. Jedná se o vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci, kognitivní a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturována tak, aby byly podporovány zachované schopnosti klienta nebo žáka.

Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má propracované postupy pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilněhaptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Základem bazálně stimulující péče je respekt autonomie klienta.

Lektoři odborných kurzů bazální stimulace musí absolvovat specializační postgraduální čtyřsemestrální studium a jsou registrovanými členy Mezinárodní asociace bazální stimulace. Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb mohou v rámci svého celoživotního vzdělávání absolvovat odborné kurzy (základní, nástavbové a prohlubující). Základní kurzy bazální stimulace jsou od června tohoto roku akreditovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výstupem z kurzu je také certifikát vydaný Mezinárodní asociací bazální stimulace, jenž je akreditován v celé Evropské unii. V ČR zajišťuje vzdělávací aktivity na základě licenční smlouvy s Mezinárodní asociací bazální stimulace INSTITUT Bazální stimulace.

V současné době je v registru INSTITUTU 4000 absolventů certifikovaných kurzů bazální stimulace. Obsahovou náplň kurzu tvoří teoretická výuka podpořená prožitkovými cvičeními a praktická výuka. Podíl teoretické výuky činí 40 %, podíl praktické výuky 60 %. Výuka v kurzech postihuje kognitivní, postojovou a psychomotorickou oblast frekventantů. Pro poskytovatele péče znamená koncept bazální stimulace rozšíření svých odborných kompetencí a získání zvláštní odborné způsobilosti.

Při sestavování terapeutického plánu se vychází z analýzy klientova mentálního a somatického stavu, jeho zachovaných schopností a potřeb. Na základě vývoje stavu klienta nebo žáka a jeho reakcí se pak adekvátně přepracovává terapeutický ošetřovatelský plán nebo pedagogický plán. Spolupráce a erudovanost všech členů celého terapeutického týmu se ukázala jako nevyhnutelná a je primárním předpokladem úspěšné péče o klienta.

Obsahovou náplní základního kurzu jsou prvky somatické, vestibulární a vibrační stimulace. Supervize na pracovištích potvrdily, že prvky somatické stimulace jsou nejvíce integrovány do péče s cílem stabilizovat tělesné schéma klienta k podpoře jeho hybnosti a vnímání. Nezastupitelnou úlohu plní také v oblasti navázání komunikace s klientem (především u klientů s demencí). Somatická stimulace podporuje vývoj a upevnění vnímání tělesného schématu a rozvoj tělesné identity. Cílem je poskytnout klientovi dobře strukturovanou zkušenost se svým vlastním tělem. Tato zkušenost je základem pro budování vlastní tělesné identity, výchozího bodu pro vývoj osobnosti.

Do somatické stimulace integrujeme také prvky paměťových pohybových schémat tak, aby pomocí opakovaných činností byla podporována plasticita mozku. Vnímání tělesného obrazu lze ošetřovatelskou péčí cíleně měnit. Somatické stimulace se dá docílit různými technikami polohování, ale také během poskytované toalety v kontextu terapeutických koupelí (zklidňující, povzbuzující nebo neurofyziologická koupel). Často užívanou technikou somatické stimulace je masáž stimulující dýchání (MSD). Jejím cílem je dosažení pravidelného, klidného a hlubokého dýchání. Vědecké studie prokázaly, že aplikovaná technika redukuje vyplavování stresových hormonů a eliminuje stavy neklidu a zmatenosti.

Výstupy ze supervizí

Předkládám zpracované výstupy ze supervizí poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v domovech pro seniory. Předkládané šetření bylo realizováno ve 21 zařízeních v období jednoho roku, a sice od května roku 2007 do května roku 2008. Zpracovány jsou informace od celkem 396 poskytovatelů péče (sestry, ošetřovatelky, pečovatelky, ergoterapeuti, fyzioterapeuti), jejich sdělení byla osobně ověřena komunikativní validací během supervize na pracovištích.

Z prvků somatické stimulace využívá nejvíce poskytovatelů péče (celkem 396) techniku polohování hnízdo v konceptu bazální stimulace. Masáž stimulující dýchání (ASE) je druhým nejčastějším a nejoblíbenějším aplikovaným prvkem (356). Poté následuje využití zklidňující somatické stimulace (344), ať již ve formě koupele nebo masáže. Polohování mumie s cílem redukovat stavy neklidu a zmatenosti využívá ve své praxi 268 poskytovatelů péče.

Povzbuzující stimulaci ve formě koupelí nebo masáží je integrováno v péči 243 poskytovateli, technika kontaktního dýchání pak 156, technika mikropolohování 140 a neurofyziologickou stimulaci (podle Bobath konceptu) 36 poskytovatelů. (graf 1) Protože koncept bazální stimulace respektuje individualitu a autonomii klienta, je péče strukturovaná na základě biografického modelu klienta. Důležitým faktorem je proto integrace příbuzných do péče. Předpokladem je ovšem zájem rodiny participovat na péči o svého příbuzného, což predisponují vztahy v rodině. (graf 2)

Závěr

Poskytovatelé zdravotních i sociálních služeb jsou přesvědčeni, že koncept bazální stimulace výrazně rozšířil jejich ošetřovatelské nebo pedagogické kompetence. (graf 3) Tento fakt jistě dokazuje i skutečnost, že si absolventi akreditovaných základních a certifikovaných nástavbových kurzů vyžádali uspořádání prohlubujícího (pokračujícího) kurzu, na kterém se seznámili s dalšími postupy v konceptu bazální stimulace. Pro velký úspěch pořádá INSTITUT Bazální stimulace na podzim tohoto roku další tuto vzdělávací akci.

V květnu jsem výsledky integrace konceptu bazální stimulace v České republice přednesla na Mezinárodní konferenci v Hamburku. Potlesk auditoria ze všech států Evropské unie byl odměnou těm, kteří s konceptem pracují a přispívají ke zvýšení kvality života klientů v mnoha zařízeních v České republice. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří absolvovali certifikované kurzy bazální stimulace a aplikují bazálně stimulující péči s cílem podpořit kvalitu života klientů.

LITERATURA
Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Friedlová, K. Praha, Grada Publishing a. s., 2007
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Miovský, M. Praha, Grada Publishing a. s., 2006
Supervision in der Pflege. Schwarz, R. Bern, Verlag Hans Huber 2007
Registr INSTITUTU Bazální stimulace
INSTITUT Bazální stimulace s. r. o.

PhDr. Karolína Friedlová akreditovaná vzdělávací instituce INSTITUT Bazální stimulace® Slezská univerzita v Opavě Ústav ošetřovatelství FPF

Ohodnoťte tento článek!