Technologie radiofrekvenční identifikace

Zdravotnictví je specifický obor, ve kterém v případě vzniku chyby nehrozí pouze finanční ztráty, ale chyby mohou ohrozit i zdraví pacientů či zaměstnanců. Mnohá zdravotnická zařízení se proto snaží zavést do svého systému velice přesné identifikační technologie.

RFID (Radio Frequency Identification = radiofrekvenční identifikace) je moderní technologie identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Tento systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen důraz na rychlé a přesné zpracování informací o objektech a okamžitý přenos těchto načtených dat k následnému zpracování.
Technologie RFID je v současné době považována za přímého nástupce čárových kódů. Z hlediska obsahu informací čip RFID neznamená totéž jako běžný čárový kód. Zásadní rozdíl je v tom, že číslo uložené v čipu je jedinečné pro každý kus zboží, nikoli jen pro daný typ výrobku, jak je běžné u čárových kódů umísťovaných na zboží.
Základní komponenty systému RFID : * Transpondér, tzv. RFID tag, který je tvořen čipem, popřípadě baterií. Pasivní RFID čipy jsou využívány především k identifikaci objektů. V případě aktivních čipů nejde v první řadě o identifikaci objektů, popř. pacientů, ale o jejich přesnou lokalizaci.
Čtecí zařízení, tzv. RFID reader nebo také čtečka.
Řídicí software.
Přínos radiofrekvenční identifikace pro nemocniční zařízení: * Identifikace pacienta.
Zápis dat nejen do informačního nemocničního systému, ale i přímo do čipu na náramku pacienta (zapisovat lze infuze, injekce, podané léky, měření teploty, transfuze atd.). * Lepší identifikace pacientů při hromadných neštěstích.
Při použití aktivního tagu je možné umístit na náramek „poplachové tlačítko“ pro nouzové volání, které umožní nasměrovat personál do místa, kde bylo zmáčknuto nebo kde byl aktivován koncový spínač.
Kontrola krevních konzerv – pomocí senzorů konkrétní specifické hodnoty nutné pro uskladnění, jako je teplota, vlhkost – při jakémkoli výkyvu možnost ihned reagovat. * Lokalizace pacientů – zamezení vstupu na jiné oddělení, upozornění na opuštění daného prostoru (dezorientovaní pacienti, nespolupracující, po úrazu hlavy, s psychickou poruchou atd.).
V budoucnu využití RTLS (Real Time Location System) pro zjištění polohy lékařů – povolání v akutních situacích, při hromadných neštěstích.
Kontrola kvality péče.
V budoucnu možnost měření některých fyziologických funkcí senzory umístěnými na tagu. Pacient při příjmu do nemocnice získá identifikační náramek s RFID čipem. Veškeré úkony prováděné s tímto pacientem mohou být automaticky zapisovány nejen do centrálního informačního systému, ale hlavně přímo do samotného čipu v náramku.
Pokud by byly identifikačními čipy označeny léky, ale i pacienti, sestra přejede skenerem obal léku a náramek nemocného, a přístroj určí, zda jde skutečně o předepsaný lék, a zaznamená, že jej pacient právě dostal. Taktéž by bylo možné identifikovat, kdo daný lék podal a indikoval. Další možnost potenciálního nasazení RFID je označení odebraných vzorků biologického materiálu (krev, moč, mozkomíšní mok, stěry z rány apod.).
Značný význam má technologie u hromadných neštěstí, kdy prochází zejména urgentním příjmem enormně zvýšený počet pacientů. Označení pacienta čipem ve formě náramku hned při převzetí od složek Integrovaného záchranného systému znamená ušetření cenného času. V případě aktivních čipů lze do paměti zapsat základní diagnózu pacienta, jméno operatéra, traumatologa a anesteziologa, kteří pacienta ošetřují. Při postupu pacienta traumatologickým centrem je pak nespornou výhodou sledování přesných časových údajů, kde a jak dlouho se pacient zdržoval. Údaje jsou potřebné nejen pro lékaře, ale i pro pozdější možnou kontrolu kvality péče a zhodnocení celého procesu řešení hromadného neštěstí.
Jedním z problémů, který tyto technologie pomáhají velice úspěšně řešit, je jednoznačná identifikace pacientů a léků. Posledních 10 let se pro identifikaci osob velice úspěšně používají speciální náramky s čárovým kódem, pro identifikaci léků pak etiketa s čárovým kódem.
V provozu transfuzních stanic mají RFID zásadní význam pro automatizaci a bezpečnost, umožňují přesnou evidenci krevních konzerv, provedení všech operací s nimi – za jakých podmínek byla konzerva skladována a jak dlouho byla v jednotlivých fázích úpravy.

RTLS – Real Time Location System

Názvem Real Time Location System (RTLS) jsou označovány systémy pro sledování polohy pacientů v reálném čase pomocí malých aktivních RFID tagů. Tato technologie slouží k určování polohy pacientů uvnitř budov, případně v rámci areálů. Tyto systémy typicky dosahují přesnosti v řádu jednotek metrů, některé dokonce v řádu desítek centimetrů. Využívají kombinaci bezdrátové počítačové sítě na standardu Wi-Fi a RFID technologie. Každý RTLS je založen na existenci rádiové bezdrátové infrastruktury, jejíž signál musí být dostupný všude tam, kde má RTLS fungovat.
RTL S obvykle sestává z: * aktivních tagů, * referenčních zařízení pro lokalizaci tagů (access pointy), * datové sítě a softwaru, * aplikačního softwaru pro koncové uživatele. Neustále jsou vyvíjeny technologie pro zkvalitnění péče, a zejména v urgentní medicíně pro urychlení záchranného řetězce, čímž by mohlo dojít k ušetření cenného času pro diagnostiku a léčbu. Jednou z těchto technologií je právě využití radiofrekvenční identifikace.

**

Literatura

Princip RTLS [on-line] [cit. 2012-11-19]. Dostupné na WWW: www.barco.cz RFID [on-line] [cit. 2012-11-19]. Dostupné na WWW: www. gaben.cz MACŮREK, F. Radiofrekvenční identifikace RFID a její použití v automatizaci a logistice. Praha: 2005. [on-line] [cit. 201211-19]. Dostupné na WWW: www.odbornecasopisy.cz RFID portal [on-line] [cit. 2012-11-19]. Dostupné na WWW: www.rfidportal.cz Základy RFID technologií. Výukový materiál pro VŠB, Ing. Martina Sommerová. [on-line] [cit. 2012-11-19]. Dostupné na WWW: http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/rfid/ cs/okruhy/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf

Souhrn RFID je moderní technologie identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Neustále jsou vyvíjeny technologie pro zkvalitnění zdravotní péče a jednou z těchto technologií je právě využití radiofrekvenční identifikace. Klíčová slova: RFID (radiofrekvenční identifikace), čip, lokalizace pacientů, hromadné neštěstí

O autorovi| Ing. Lucie Kohoutková (lucienedelova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!