Transezofageální echokardiografie

Standardní echokardiografické metody dělíme na jednorozměrnou echokardiografii (M mode), dvojrozměrnou (2D) a dopplerovské metody. Vyšetření provádíme buď klasicky přes hrudník – transtorakálně TTE, nebo pomocí jícnové sondy – transezofageálně TEE. Pomocí 2D a M modu hodnotíme srdeční rozměry a pohyb srdečních struktur, zjišťujeme případné patologické útvary a základní údaje o funkci myokardu (EF, frakční zkrácení).

Vyšetřitelnost pacientů je omezena velikostí podkožní tukové vrstvy, tvarem hrudníku, stavem plicní tkáně a u žen velikostí a tvarem prsů. Transezofageální echokardiogrfie znamená zavedení ultrazvukové sondy do žaludku a jícnu, kdy vzhledem k anatomickému umístění jícnu je obraz kvalitnější a lékař může použít projekce, které nejsou transtorakálně přístupné. Indikací jsou nevyšetřitelnost pacienta transtorakálně, zhodnocení zkratů, určení zdroje embolizace (síťová ouška), chlopenní náhrady, endokarditida, disekce aorty nebo nejasné srdeční útvary.

Kazuistika

Pacient F. G. (1963) – odeslán k hospitalizaci na naši kliniku pro záchyt ř brilace síní s rychlou komorovou odpovědí nejasného stáří praktickým lékařem. Udával přibližně dva týdny potíže s noční dušností a rychlým bušením srdce. Praktickým lékařem léčen pro laryngitis acuta ATB s částečným efektem.

Osobní anamnéza: bez významnějších chorob. Rodinná anamnéza: matka diabetes mellitus, jinak zdráva, otec zemřel, dvakrát prodělal I. M.

Na EKG při přijetí ř brilace síní o frekveci 101/min, bez známek ischemických změn, na rtg plicní parenchym bez inř ltrace, srdce ale oběma směry rozšířeno a širší i centrální cévy. Pacient uložen na koronární jednotku. Při přijetí provedeny odběry MS a KO v normě, troponin I a myoglobin negativní, D dimery zvýšené, hormony š. ž. v normě. Na jednotce intenzivní péče podán LMWH (nízkomolekulární heparin), v terapii hypertenze betablokátor, ACEI a v úvodu kontinuálně i i. v. nitráty.

Pacientovi byla na našem pracovišti funkční diagnostiky naplánována transezofageální echokardiografie. Den před vyšetřením podepsal informovaný souhlas a byl poučen, že nesmí od půlnoci jíst a pít. Byl přivezen na vyšetřovací ambulanci, ještě před jeho příchodem byl nachystán vyšetřovací stolek, pomůcky, léky a potřebný materiál. Znovu byl informován o průběhu vyšetření a o nutnosti spolupráce.

Pacient byl napojen na EKG. Lékař aplikoval do krku sprej Xylocain, následně fl exilou i. v. premedikaci anxiolytikum (diazepam). Poté zavedl sondu, která se většinou zavádí v poloze vsedě, může i vleže. Pacient se uložil na levý bok s mírně předkloněnou hlavou. Po celou dobu asistovala lékaři sestra. Sledovala křivku EKG a frekvenci, přidržovala sondu u dutiny ústní a pozorovala stav pacienta.

Lékař si během vyšetření pořizoval videozáznam a fotografie prostřednictvím ultrazvukového přístroje. Po skončení vyšetření jsme pacienta odpojili z EKG, posadili ho a poučili, aby ještě další dvě hodiny kvůli aspiraci nejedl a nepil. Lékař ho informoval o výsledku vyšetření a zajistili jsme odvoz zpět na oddělení. Sondu jsme mechanicky očistili a naložili do dezinfekčního prostředku. Vyšetření prokázalo u pacienta dilataci levé srdeční síně i komory, hypokinezi intraventrikulárního septa. V levé síni spontánní echokontrast. Na anterolaterální stěnu levé síně nasedal stopkou mohutný echogenní pohyblivý útvar o rozměru 2,77 x 3,26 cm – v. s. trombus.

Další mohutné trombotické hmoty vyplňovaly ouško levé síně. Levá komora dilatovaná s depresí systolické funkce. EF LK 0,31. Pacient byl podle výsledku vyšetření TEE indikován k akutní koronarografii se závěrem: věnčité tepny bez stenóz, těžká dysfunkce LK, obraz dilatační kardiomyopatie. Stav pacienta byl telefonicky konzultován s pracovištěm kardiochirurgie FN Olomouc a bylo indikováno akutní operační řešení. Pacient byl o onemocnění a nutnosti operace poučen a týž den převezen vozem RZP v doprovodu lékaře na kardiochirurgickou kliniku FN Olomouc.

Kazuistika dokládá, jakou úlohu sehrála včasná diagnostika pomocí transezofageálního vyšetření a rychlé rozhodnutí lékařů o další léčbě. Tato vyšetřovací metoda přispěla k záchraně lidského života. Pacient byl po operaci a hospitalizaci ve FN Olomouc předán do domácí péče, s dlouhodobým sledováním v kardiologické ambulanci.

LITERATURA
Sovová, E., Řehořová, J.: Kardiologie pro obor ošetřovatelství. Praha, Grada Publishing, a. s., 2004.

SOUHRN

Naše pracoviště, laboratoř funkční diagnostiky, se skládá z pěti vyšetřovacích ambulancí. Jednou z nich je vyšetřovna pro transezofageální echokardiografii. Principem této metody je vyšetření srdce zavedením ultrazvukové sondy do jícnu.

SUMMARY

Our workplace, a laboratory of functional diagnostics, comprises of five examination rooms. One of them is a room for transesophageal echocardiography. This method of heart examination is based on insertion of ultrasound probe into the esophagus.


O autorovi: Nikol Nováková Monika Dvorská, IK IPVZ Funkční diagnostika, KN T. Bati a. s., Zlín (jaraxnikol@seznam.cz, dvorská18@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!