Transrektální biopsie prostaty

Každý muž od 50 let věku by měl jednou ročně absolvovat vyšetření prostaty, zahrnující palpační vyšetření per rectum a odběr žilní krve ke stanovení hodnoty PSA. Pokud je rodinná anamnéza na karcinom prostaty pozitivní, kontroly urologem by měly probíhat již od 40 let věku muže.

Již ze samotného palpačního vyšetření per rectum je zkušený urolog schopen vyslovit podezření na možný maligní proces. Pokud je hladina PSA zvýšena nebo pokud je palpační nález suspektní, indikuje urolog transrektální ultrasonografi i prostaty (TRUS), eventuálně následnou biopsii.

Příprava pacienta

Dietní opatření – den před plánovanou biopsií jíst netučnou stravu (bujony), netučná masa, bezezbytkovou stravu. V den vyšetření lze lehce posnídat, důležité zvláště u diabetiků (prevence hypoglykemie). – Pitný režim – důležitý je dostatek tekutin před vyšetřením, naplněný močový měchýř usnadní lékaři orientaci v sono obrazu. – Vyprázdnění konečníku – UZ sonda se zavádí do konečníku, proto je důležité jeho vyprázdnění. Podle ordinace lékaře lze použít klyzma nebo projímadlo. – Vysazení antikoagulační terapie – již při objednávání biopsie se dotazujeme, zda pacient neužívá perorální antikoagulancia (Warfarin, Anopyrin). Pokud je terapie těmito léky nutná, konzultujeme jejich vysazení s daným specialistou – internistou, kardiologem, fl ebologem. – Mikrobiologické vyšetření moči -kultivační nález musí být negativní. V případě pozitivního nálezu je pacient přeléčen ATB podle citlivosti. S odstupem 2 až 3 týdnů po ukončení léčby je provedena kontrolní kultivace moče. Při negativitě lze biopsii provést.

Důležité je nepodceňovat psychologickou přípravu, která je také důležitým předpokladem hladkého průběhu biopsie. Pacient dostává hodně informací, a tak jsme zhotovily Poučení pro pacienty před biopsií prostaty. V letáku je i telefonní číslo na urologické oddělení, kam mohou volat případné dotazy.

Pomůcky k vyšetření

– sterilní stolek: perforovaná rouška, UZ sonda, prezervativ, Mesocain gel, zavaděč punkční jehly, punkční jehla, 2 injekční jehly k nabírání vzorků, 2 páry sterilních rukavic, bioptická pistole, stojan se zkumavkami naplněnými konzervačním roztokempomůcky k aplikaci injekce i. m. – ATB podle ordinace lékařeštítky s iniciálami pacienta, očíslované podle počtu vzorkůjednorázové rukavice, Mesocain gel pro vyšetření per rectum

Průběh vyšetření

Před výkonem lékař zodpoví případné dotazy a pacient podepíše Souhlas s výkonem. Poté lékař vyšetřením zkontroluje vyprázdnění konečníku. Ujistíme se, že pacient nemá alergii na jakékoli léky, pokud je alergická anamnéza negativní, aplikujeme jednorázově ATB i. m., a to podle mikrobiologické situace v dané oblasti a podle ordinace lékaře. Ujistíme se, že antikoagulační terapie byla včas vysazena. Vyzveme pacienta, aby si odložil oděv od pasu dolů, vysvětlíme, případně pomůžeme zaujmout pozici na levém boku, s koleny přitaženými k tělu, tzv. do klubíčka. Sterilní perforovanou rouškou zarouškujeme.

UZ sondu zavede lékař šetrně do konečníku a ještě jednou zhodnotí UZ nález na prostatě. Bioptickou jehlu, založenou do bioptické pistole, nataženou, a tedy připravenou k odběru, zavádí zavaděčem do UZ sondy. Lékař odebírá podle zvyklosti a nálezu na prostatě 8-12 vzorků tkáně. Úkolem sestry je odebírat injekční jehlou vzorky, ukládat je do konzervačního roztoku (podle požadavku patologů), natahovat pistoli k dalšímu odběru, informovat o kvalitě a velikosti vzorků (větší vzorky jsou pro hodnocení cennější) a počtu. Jako nádobky na bioptický materiál se nám osvědčily tzv. glykemické kloboučky. Se vzorky je třeba manipulovat šetrně, aby nedošlo ke zhmoždění tkáně, což by patologovi ztížilo jejich hodnocení. Po ukončení biopsie odstraní lékař UZ sondu z konečníku, zkontroluje krvácení. Posazování pacienta by mělo probíhat pomalu, pokud se po posazení necítí dobře (hrozící ortostatický kolaps), znovu se uloží na lůžko a elevujeme DK. To zpravidla postačí a po několika minutách je již posazení možné. Cítí-li se dobře, může se obléci, posadit se v čekárně, posvačit a napít se. První vzorek moče zachytí do zkumavky, a pokud není přítomna výraznější hematurie, pacient může po konzultaci s lékařem odejít domů. Ke kontrole je pozván zhruba do 10 dnů, je poučen, že v případě komplikací se dostaví ihned.

Komplikace po biopsii

Nebývají časté, přesto však s nimi pacienty seznamujeme: – Hematurie, hemosperma, krvácení z konečníku – pokud se objeví, odeznívají do několika dnů. Doporučujeme zvýšit příjem tekutin.

Transrektální biopsie prostaty pod UZ kontrolou je nejpoužívanější metodou odběru vzorků z prostaty. Jejím dalším kladem je cílený odběr prostatické tkáně, což zlepšuje diagnostiku maligních nádorů prostaty, časnější záchyt a léčbu. Vzhledem k tomu, že pacienti bývají často starší, polymorbidní muži, je ambulantní provedení biopsie bez nutnosti celkové anestezie a hospitalizace jistě výhodou. Pro nás, sestry, je vždy pohlazením po duši, když nám pacient za trpělivost, vlídnost a empatii poděkuje.


SOUHRN

Transrektální ultrasonografie prostaty s biopsií prostaty je invazivní vyšetření prostaty, indikované při zvýšené hladině prostatického antigenu (PSA) v krvi a při suspektním palpačním nálezu na prostatě. Zvýšené hodnoty PSA by měly být vždy vyšetřeny urologem. Toto vyšetření je tedy hlavní vyšetřovací metodou při podezření na onemocnění prostaty.

SUMMARY

Transrectal ultrasonography of prostate with prostate biopsy is an invasive procedure indicated in case of increased blood level of prostate specific antigen (PSA) and suspect findings on palpation. Increased PSA levels should always be evaluated by an urologist. This examination is therefore the main method in case of probable prostate disease.

O autorovi: Hana Čechová, Míla Vojáčková, Urologický endoskopický sálek urologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a. s. (hanina.cech@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!